Modelos de estatutos de cooperativas de segundo grado

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE SEGON GRAU CATALANA
      
                                      CAPÍTOL I
                                 BASES DE LA SOCIETAT    Art. 1. Denominació

    Amb la denominació de  ...... (...... Cal posar el nom de la cooperativa. Per exemple: "Verdulaires del Vallès, Societat Cooperativa Catalana Limitada" o "Verdulaires del Vallès, s.c.c.l." o "Verdulaires del Vallès, SCCL". Si es vol usar un anagrama o abreviació ha de constar com a part del nom de la societat, és a dir, abans de l'abreviació s. c. c. l. o SCCL i, per tant, ha de constar així a la sol·licitud de certificació de denominació social al Registre Central de Cooperatives de Catalunya. ......), Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de segon grau, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.

   (...... En cas d'adaptació d'estatuts, en lloc de dir "es constitueix" cal dir "que es va constituir en data (*) i que s'adapta a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives" ......)


    Art. 2. Objecte i activitats
   
    L'objecte d'aquesta societat cooperativa és ...... (...... L'objecte de la cooperativa de segon grau ha de ser completar, promoure, coordinar, reforçar o integrar l'activitat econòmica de les entitats que en són membres, amb l'extensió o l'abast que estableixin els estatuts corresponents. Cal indicar l'activitat o activitats que es desenvoluparan per realitzar l'objecte social. Per exemple:).


    Art. 3. Operacions amb terceres persones

    1. La cooperativa podrà fer operacions amb terceres persones que no en siguin sòcies sense cap altra limitació que les establertes en la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

    2. En especial, aquesta disposició s'entén aplicable a les activitats i operacions definides i relacionades a l'article 2 anterior.


    Art. 4. Seccions

    (...... L'opció de constituir seccions és opcional ......)

    Per al desenvolupament de les activitats previstes a l'article anterior s'han de crear les seccions oportunes que desenvolupin, dins dels fins generals, les activitats específiques amb autonomia de gestió i possibilitat de patrimonis separats afectats a aquest objecte. En tot cas, serà necessari que portin comptabilitat independent, sense perjudici de la general de la cooperativa. Aquest fet s'haurà de fer constar expressament davant de tercers amb els quals la cooperativa hagi de tractar.


   Art. 5. Durada

    La societat es constitueix per temps ...... (...... Cal indicar "indefinit" o "limitat" (en aquest cas s'ha de fixar un espai de temps concret, passat el qual s'ha de dissoldre i liquidar la cooperativa). ......) i les seves activitats comencen des del moment de la seva constitució (...... Es pot fixar una data determinada per començar les activitats, amb la qual cosa el pagament de l'impost sobre activitats econòmiques, quan s'escaigui, etc. quedarà ajornat fins a aquell dia. Tot això, independentment de la personalitat jurídica de la cooperativa que s'adquireix amb la inscripció en el registre de cooperatives competent. ......).


     Art. 6. Domicili social i àmbit territorial

    El domicili social de la cooperativa de segon grau s'estableix a ...... (...... S'ha d'indicar la comarca, el municipi, el carrer, el número i el districte postal. ......) i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.

    La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a ...... (...... Cal establir l'àmbit territorial de la comunitat autònoma catalana on es realitzarà principalment l'activitat cooperativitzada ja que aquesta dada, juntament amb el domicili a Catalunya, constitueix el punt de connexió per establir la subjecció de la cooperativa a la legislació cooperativa catalana ......).


                                   
                                        CAPÍTOL II
                                  DE LES PERSONES SÒCIES    (...... Es podrien regular tal com es recull a l'article 27 de la Llei de cooperatives de Catalunya altres classes de persones sòcies com, per exemple, la figura del soci de treball, el soci excedent i la figura del soci col·laborador que, en aquest model d'estatuts, s'han recollit com a articles facultatius al final. ......)


    Art. 7. Persones sòcies

    Poden ser socis d'aquesta cooperativa les cooperatives de primer grau legalment constituïdes, els socis de treball o qualsevol entitat o persona jurídica, pública o privada, (...... En concret, els socis de treball seran les persones que realitzin una prestació de treball per la cooperativa i siguin admeses com a tals per aquesta. Les persones jurídiques hauran d'ajustar el seu funcionament a les normes establertes en els articles 35 a 38 del Codi Civil. ......) que pugui realitzar l'objecte social i les activitats especificades a l'article 2 d'aquests estatuts.


    Art. 8. Requisits per a l'admissió

    Per a l'admissió d'una persona com a soci cal que es compleixin els requisits següents:
(...... No és una llista tancada ......)


    a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 7 d'aquests estatuts.
    b) Les persones sòcies han de tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil (En concret, i pel que fa als socis de treball, cal tenir en compte que els articles 322 i 323 de l'actual Codi Civil estableixen el següent: "El major d'edat és capaç per a tots els actes de la vida civil, excepte les excepcions establertes en casos especials per aquest Codi."; "L'emancipació habilita el menor per regir la seva persona i llurs béns com si fos major; però fins que arribi a la majoria d'edat no podrà l'emancipat prendre diner en préstec, gravar o alienar béns immobles i establiments mercantils o industrials o objectes d'extraordinari valor sense consentiment de llurs pares i, en cas de manca d'ambdós, sense el del seu tutor.").
    c) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 9. Obligacions dels socis

    Les persones sòcies esta  obligades a: (...... No és una llista tancada. Es podria incloure altres obligacions en funció de les característiques de la cooperativa. ......)

    a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.
    b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocades.
    c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea
General.
    d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
    e) Participar en l'activitat cooperativitzada que desenvolupi la cooperativa en la següent quantia mínima obligatòria: ...... (......Els estatuts han d'assenyalar els mòduls o les maneres de participació dels socis en els serveis que ofereix la cooperativa. Es pot establir, per exemple, que les cooperatives sòcies hagin d'aportar la totalitat dels seus productes i subministrar en la quantitat "x" els productes que comercialitzi o distribueixi la cooperativa.
    Aquests mòduls de participació poden servir com a barem dels drets socials i econòmics de les persones sòcies quan aquests drets s'hagin d'establir segons les activitats cooperativitzades que aquests socis hagin desenvolupat o a les quals s'hagin compromès.
    En el cas dels socis de treball, estan obligats a dur a terme les activitats de treball que constitueixin l'objecte de la cooperativa, dintre de la categoria i l'especialitat que els hagi assignat o reconegut el Consell Rector o que s'indiqui en el Reglament de règim intern ......)
.
    f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.
    g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.
    h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.
    i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.


    Art. 10. Drets dels socis

    Les persones sòcies tenen dret a: (...... No és una llista tancada. Es poden incloure altres drets en funció de les característiques de la cooperativa i distingir en funció de les diferents classes de persones sòcies tal com recull l'article 27 de la Llei de cooperatives de Catalunya. ......)

    a) Participar en la realització de l'objecte social de la cooperativa, sense cap
discriminació.
    b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.
    c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.
    d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 24 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.
    e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.
    f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació


    Art. 11. La responsabilitat dels socis pels deutes socials

    La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no (...... A l'hora de regular la responsabilitat davant de tercers, es pot optar entre un sistema de responsabilitat limitada (a les aportacions al capital social subscrites) i una responsabilitat il·limitada (el soci respon no només per l'import de l'aportació social subscrita sinó que respon amb tot el seu patrimoni per la part que li correspongui dels deutes socials; aleshores l'abreviació a què es refereix la nota 1 seria "SCC II·ltda." ......)., i tenen el caràcter de ...... (...... La responsabilitat pot tenir el caràcter de mancomunada simple (els creditors han de reclamar a cada soci la part proporcional que els correspon en el compliment de l'obligació) o el caràcter de solidària (els creditors poden reclamar a qualsevol dels socis el compliment de la totalitat de l'obligació)......).
  
      La persona sòcia que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa, durant 5 anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la baixa (...... Es podria regular als estatuts que, en cas de baixa, les persones sòcies respondran durant un termini determinat d'anys (mai superior a 5 anys) de les inversions realitzades i no amortitzades, en proporció a la seva activitat cooperativitzada. En aquest cas els estatuts han d'establir el mètode per a la quantificació i determinació d'aquesta responsabilitat ......).


    Art. 12. Baixa dels socis

    Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb ......  mesos d'antelació (...... El termini màxim per al preavís és de 9 mesos. Si la baixa és la d'un soci que du a terme una activitat productiva de la modalitat per la qual la cooperativa està adherida a l'organització o agrupació de productors, s'ha de complir el termini de preavís de baixa establert a la legislació específica ......).


    Art. 13. Baixa justificada i baixa forçosa

    (...... Es pot establir als estatuts un període màxim de permanència a la cooperativa amb el límit màxim de 5 anys. També es pot indicar en els estatuts que els socis només podran donar-se de baixa al final de l'exercici econòmic ......)

   1. La baixa es considerarà justificada: (...... Es podrien establir, entre d'altres, els supòsits següents:
    En cas de disconformitat amb l'acord de l'Assemblea General que decideix la fusió,escissió o transformació de la cooperativa; si s'adopten acords que augmentin les aportacions obligatòries de les persones sòcies; en cas de malaltia o accident que impedeixi la prestació de treball en el cas de socis de treball; el trasllat de la família a un altre municipi; etc. ......)   2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 19 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci davant l'Assemblea General (...... I, si es regula en els estatuts, davant el Comitè de Recursos. ......) dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'Assemblea (...... I, si es regula en els estatuts, davant el Comitè de Recursos ......) es poden adreçar a la jurisdicció competent, amb la conciliació prèvia davant el Consell Superiorde la Cooperació (...... La conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació, com a tràmit previ al recurs davant la jurisdicció, és opcional. ......).
   
   3. Poden ser donats forçosament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.


    Art. 14. Dret de reemborsament

    En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part individualitzada del Fons de reserva voluntari.

    Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

    De l'import resultant es pot deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un ...... % per baixa no justificada o expulsió (...... Per poder aplicar una deducció en el reemborsament de les aportacions pel cas de baixa no justificada o expulsió cal concretar als estatuts el percentatge màxim que es podrà deduir. ......); les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 26.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

    El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat de dos punts.


    Art. 15. Faltes dels socis

    Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.


    Art. 16. Faltes molt greus

    Són faltes molt greus:

    1 (...... La Llei permet establir amb llibertat el que es considerarà faltes molt greus; a títol
orientatiu es poden indicar les següents:

    1. L'ús del patrimoni social per part d'un soci per a negocis particulars.
    2. L'incompliment d'obligacions socials que suposin un greu perjudici a la cooperativa.
    3. La realització d'actuacions nocives per a la cooperativa.
    4. Les absències injustificades de forma reiterada d'un membre del Consell Rector a les reunions degudament convocades.
    5. L'incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.
    6. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs. ......)    Art. 17. Faltes greus

    Són faltes greus:
    
    1 (...... La Llei permet establir amb llibertat el que es considerarà faltes greus; a títol orientatiu es poden indicar les següents:

    1. La no-assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis econòmics seguits.
    2. La no-acceptació (o la dimissió) sense causa justificada a judici del Consell Rector o de
l'Assemblea General, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals el soci hagués estat escollit.
    3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.
    4. L'incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d'aportacions a capital.
   5. L'incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin un perjudici a la cooperativa d'un caràcter greu.
    6. La reiteració de faltes lleus per les quals el soci hagués estat sancionat en els tres anys anteriors ......)    Art. 18. Faltes lleus

    (...... La Llei permet regular les faltes lleus en un reglament de règim intern ......)

    Són faltes lleus:
   
    1 (...... La Llei permet establir lliurement el que es considerarà com a faltes lleus; a títol
orientatiu indiquem les següents:

    1. La primera falta d'assistència no justificada a les sessions de l'Assemblea General convocades en deguda forma.
    2. La falta de consideració o de respecte amb un altre soci o socis sense motiu.
    3. La falta d'avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent a haver-se produït el canvi.
    4. L'incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents.
    5. Les infraccions que es cometin per primera vegada contra aquests estatuts. ......)    Art. 19. Sancions

    Les faltes molt greus se sancionen ...... (...... Exemple: les faltes molt greus se sancionen amb el descompte total o parcial dels retorns cooperatius de l'any o, en el cas de socis de treball, amb el descompte en les bestretes laborals de 16 a 60 dies, amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys, o bé amb l'expulsió ......).

    Les faltes greus se sancionen ...... (...... Exemple: les faltes greus se sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any o, en el cas de socis de treball, amb el descompte en les bestretes laborals de 15 dies com a màxim. ......).

    Les faltes lleus se sancionen ...... (...... Exemple: les faltes lleus se sancionen amb una amonestació verbal o per escrit o, en el cas de socis de treball, amb un descompte en les bestretes laborals de 2 dies com a màxim. En qualsevol dels tres exemples de sancions anteriors es poden fer les variacions que es vulgui. Per exemple, incloure multes per quantitats determinades, suspendre d'algun dret determinat sempre que no sigui contrari a la Llei o als estatuts, etc. ......).


    Art. 20. Procediment sancionador

    Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat (...... Els estatuts socials poden establir el nomenament d'una persona instructora perquè col·labori amb el Consell Rector en la tramitació dels expedients sancionadors d'acord amb l'article 22 de la Llei de cooperatives de Catalunya. ......).

    Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General (...... I, si es regula en els estatuts, davant el Comitè de Recursos. ......) en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.

    En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General (...... I, si es regula en els estatuts, davant el Comitè de Recursos. ......) poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 38 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 21 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


            
                                       CAPÍTOL III
                                       RÈGIM ECONÒMIC   Art. 21. Capital social mínim

    El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.

    Els títols han de tenir un valor d ...... euros (...... S'ha d'indicar la quantia en lletres. ......) cadascun. L'aportació mínima per adquirir la condició de soci ha de ser d ... euros (...... A l'hora d'establir l'aportació obligatòria mínima al capital social que és necessària per assolir la condició de persona sòcia, es poden establir els criteris proporcionalment a l'activitat cooperativitzada que la persona sòcia porta a terme o a la qual s'ha compromès, segons els mòduls de participació establerts a l'article 9, apartat e), d'aquests estatuts.
    Per exemple: "Fins a una aportació de (* quilos, * tones, etc.), l'aportació obligatòria és de (* .... euros), i així gradualment.

    El càlcul es farà anualment a partir de les aportacions de productes efectivament dutes a terme en l'exercici anterior, amb efectes a la primera assemblea general que se celebri després del seu tancament. El Consell Rector ha de comunicar a cada soci les modificacions que es puguin produir en l'import de la seva aportació obligatòria al capital social, a tots els efectes previstos a la llei i als estatuts socials.

    Per a les persones sòcies fundadores de la cooperativa, la determinació de les seves aportacions obligatòries al capital social ha de ser aprovada per l'assemblea constituent a partir del valor actual de l'activitat compromesa amb la cooperativa per al primer exercici econòmic; tot això, sens perjudici de la quantia del capital social mínima establerta a l'article 21 d'aquests estatuts. Aquestes aportacions han d'estar subscrites i desemborsades íntegrament."

    - La quantia que correspongui a cada soci s'ha d'indicar en lletres. Es poden establir diferències segons els graus d'utilització dels serveis cooperatius a què es comprometi cada persona sòcia.

    - Si hi ha socis de treball, els estatuts socials poden establir que l'aportació obligatòria que
aquests socis de treball hagin d'efectuar al capital social sigui diferent de l'exigida al soci que utilitza els serveis de la cooperativa. La forma d'indicar l'aportació corresponent al soci de treball es podria establir mitjançant uns mòduls d'equivalència, tenint en compte  el major benefici obtingut pel soci que utilitza els serveis.

    - Cal especificar, si escau, l'aportació mínima obligatòria de les persones sòcies col·laboradores.

    - Poden fer-se aportacions en forma de béns o drets que seran valorats adequadament pel Consell Rector, sota la seva responsabilitat, amb l'informe previ d'un o de més experts independents. La valoració es pot impugnar davant l'Assemblea General. ......)
, la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    El capital social mínim es fixa en ... euros (...... Cal assenyalar la quantitat en lletres. Tanmateix, la cooperativa ha de constituir-se amb un capital social mínim no inferior a 3.000 euros. En tot cas, sigui quin sigui aquest capital social mínim, ha d'estar totalment subscrit i desemborsat. ......), el qual ha d'estar íntegrament subscrit i desemborsat.


    Art. 22. Transmissió de les aportacions

    Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 60 de la Llei de cooperatives de Catalunya:

    a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos (...... Els estatuts han d'establir els termes en què s'han de fer les transmissions de les aportacions entre els socis. Per exemple, es pot establir que hi ha d'haver una oferta prèvia de transmissió publicada al tauler d'anuncis del domicili social i que cal donar-ne compte de la mateixa al Consell Rector dins dels ...... dies següents a la transmissió. ......).
    b) En cas de successió mortis causa o de successió de l'entitat sòcia per qualsevol títol, s'ha  d'aplicar el que prevegi la llei.


    Art. 23. Fons socials obligatoris

    a) Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'han de destinar, si escau, al Fons de reserva obligatori i al Fons d'educació i promoció cooperativa els percentatges següents:

    1. Al Fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de la cooperativa, s'ha de destinar com a mínim el 30% dels excedents nets (...... Com a mínim, és obligatori destinar al fons de reserva obligatori un 30% i al fonsd'educació i promoció cooperativa, un 10%. Cal tenir en compte, tal com estableix l'article 66.1 c) de la Llei de cooperatives de Catalunya, que el 100 % dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació dels elements de l'immobilitzat material o immaterial, segons l'article 64.2. f), de l'esmentada Llei, s'han de destinar al fons de reserva obligatori ......).

    2. Al Fons d'educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10% dels excedents nets de cada exercici (...... Com a mínim, és obligatori destinar al fons de reserva obligatori un 30% i al fonsd'educació i promoció cooperativa, un 10%. Cal tenir en compte, tal com estableix l'article 66.1 c) de la Llei de cooperatives de Catalunya, que el 100 % dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació dels elements de l'immobilitzat material o immaterial, segons l'article 64.2. f), de l'esmentada Llei, s'han de destinar al fons de reserva obligatori ......) i ha de tenir com a finalitats: la formació dels socis i dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals; la promoció de les relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme, i l'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió social (...... Pot destinar-se també al pagament de les quotes de la federació a la qual pertanyi, si escau, la cooperativa ......).

    b) Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys el 50% al Fons de reserva obligatori.


   Art. 24. Destinació dels excedents disponibles

    (...... Caldria recollir els criteris per a l'acreditació als socis dels retorns cooperatius en funció de la seva activitat cooperativitzada. El criteri establert a la nota 32 podria ser aplicable per
establir els retorns cooperatius. Hi ha diverses fórmules de distribució dels retorns. En qualsevol cas, però, si es destina més a repartir entre els socis, menys podrà capitalitzar l'empresa, la qual sobretot al començament haurà de fer un gran esforç d'inversió per esdevenir més competitiva ......)


    Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els impostos exigibles, s'han d'aplicar de la manera següent:

    a) Al retorn cooperatiu de les persones sòcies, que pot incorporar-se al capital social amb l'increment corresponent a la part de cada persona sòcia o que pot satisfer-se directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici. Tanmateix, l'Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del Consell Rector i amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o, si escau, de l'auditoria.

    b) A la dotació de fons de reserva voluntaris (...... Aquests fons podran tenir caràcter repartible o no repartible. En el primer cas, els estatuts socials hauran d'establir els criteris d'individualització de les reserves d'aquests fons per a cada persona sòcia i els supòsits i requisits per al seu repartiment o imputació efectiva ......).
    
    c) La part del resultat de la regularització del balanç que no s'hagi destinat al Fons de reserva obligatori, la cooperativa l'ha d'aplicar, en un o més exercicis, conforme ...... (...... Els estatuts han de preveure aquesta aplicació en concret o, si no és així, en funció de l'article 66. 3c) de la Llei de cooperatives de Catalunya, per acord de l'Assemblea General, han destinar-ho a l'actualització del valor de les aportacions al capital social dels socis o a l'increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció que s'estimi convenient, respectant les limitacions que la normativa reguladora sobre actualització de balanços estableixi sobre la disponibilitat. .......).

    (...... D'acord amb l'article 66.5 de la Llei de cooperatives de Catalunya, es pot reconèixer als
estatuts, o bé pot ser acordat per l'Assemblea General, el dret dels treballadors no socis a percebre una retribució amb caràcter anual, en funció dels resultats de l'exercici. ......)    Art. 25. Imputació de pèrdues

    1. Per a la imputació de pèrdues s'han d'aplicar els criteris següents: (...... Els estatuts han de fixar els criteris per a la compensació de les pèrdues. Segons l'article 67.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya, serà vàlid imputar les pèrdues a un compte especial per amortitzar-les amb càrrec a futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la Llei estatal 43/1995, del 27 de desembre, de l'impost sobre societats o la legislació tributària específica. Tanmateix, la cooperativa s'ha de regir per unes normes que s'han transcrit en aquest model i que recull l'article 67 de la Llei de cooperatives de Catalunya. ......)

    2. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents:

    a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori.Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el Fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest Fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.
    b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.
    c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa (...... Si la cooperativa té socis col·laboradors, pel que fa a aquest aspecte cal tenir en compte el que es regula en aquest model a l'article facultatiu i allò que preveu la Llei de
cooperatives de Catalunya a l'article 27, apartat c, vuitè. ......)
. Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 9, apartat e), d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

    3. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 67.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    4. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'1 mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti la fallida o s'acordi l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 54 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 26. Tancament de l'exercici

    L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any (...... Es pot fixar una altra data de tancament de l'exercici econòmic ......).

    (...... També es poden regular en diferents articles altres qüestions econòmiques, com ara l'establiment de quotes d'ingrés i periòdiques, la seva quantia, les derrames per a despeses, si se n'estableixen, etc. ......)


                           CAPÍTOL IV
                   ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA


    
    Art. 27. Reglament de règim intern

   (...... En el cas que hi hagi socis de treball, cal establir als estatuts, o bé per reglament de règim intern, els elements de la vida laboral susceptibles de regulació que puguin incidir en la cooperativa. Per exemple: l'organització del treball; les hores de prestació; la jornada dels ...... )

    L'organització funcional serà fixada per un reglament de règim intern que ha de ser aprovat per l'Assemblea General.

    Les condicions que regeixen la prestació dels socis de treball, si n'hi ha, així com les bestretes laborals, els horaris i la resta de condicions internes de treball, han de constar al reglament de règim intern proposat pel Consell Rector i aprovat en assemblea general.


                                 CAPÍTOL V
                GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA    Art. 28. Assemblea General. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària

    L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis. La notificació al soci s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració (...... També es pot recollir la possibilitat de fer-la per mitjans telemàtics o mitjançant un anunci a la premsa, a banda de l'obligatorietat de posar un anunci en el domicili social de la cooperativa. Tanmateix, pot ser aconsellable que, malgrat poder triar la forma de comunicació de la convocatòria als socis, els estatuts en determinin una que deixi constància que s'ha dut a terme. ......).

    La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social com la notificada a cadascun dels socis, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. El lloc de reunió ha de coincidir amb el domicili social (...... Segons l'article 30.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, als estatuts es pot establir un lloc diferent per fer les assemblees generals. ......).

    L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

    El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan ho sol·liciti la Intervenció de Comptes o bé un grup de socis que representi, com a mínim, el 10% de tots els vots socials o de cent socis en les cooperatives de més de mil socis.

    Si el Consell Rector no convoca l'Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els  asos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 31, apartat 1, de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 29. Del vot per representant a l'Assemblea General

    Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General (...... Tanmateix, es pot establir la  possibilitat del vot ponderat en funció de l'activitat cooperativitzada del soci o sòcia a la cooperativa, que en cap cas no pot ser superior a 5 vots socials.

    Per exemple, i d'acord amb la nota 32, es podria establir el següent:

    "S'atribueixen els següents vots, proporcionalment a les operacions cooperativitzades de cada persona sòcia amb la cooperativa en cada exercici econòmic, determinat d'acord amb l'article 9 d'aquests estatuts:

    1. Fins a l'aportació de (* quilos, * tones ...), un vot.
    2. De (*) a (*) , dos vots.
    3. De (*) a (*), tres vots.
    ...... fins un màxim de cinc vots.

   El càlcul es farà anualment a partir de les aportacions de productes efectivament dutes a terme l'exercici anterior, amb efectes a la primera assemblea general que se celebri després del seu tancament. El Consell Rector ha de comunicar a cada soci el nombre de vots que té atribuïts amb motiu de la seva alta o de qualsevol modificació d'aquest nombre.

    Per a les persones sòcies fundadores de la cooperativa, la ponderació inicial de vots s'ha d'aprovar a l'assemblea constituent a partir de l'activitat compromesa amb la cooperativa per al primer exercici econòmic.

   Les noves persones sòcies tindran atribuït, en qualsevol cas, un vot durant el primer exercici econòmic en què participin en l'activitat cooperativitzada; per als exercicis següents s'aplicaran les normes generals de ponderació del vot." ......)
. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant.

    La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió (...... Les cooperatives sòcies s'han de fer representar per mitjà del seu representant legal o de persona designada a aquest efecte. En el cas de socis de treball, quan el representant sigui cònjuge o parella de fet, ascendent o descendent de la persona representada, no serà necessari que el president de l'assemblea general admeti la representació si, a més d'aportar la representació escrita i expressa per a una sessió concreta, acredita aquesta
condició familiar d'acord amb la normativa específica ......)
.


    Art. 30. Adopció d'acords

    L'Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats (...... A part dels casos establerts a la llei per a l'adopció d'acords per majoria reforçada, els
estatuts poden establir altres supòsits. ......)
.

    L'Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents (...... Dins d'aquest apartat es poden incloure tots els assumptes que es vulguin tractar més a fons i, en conseqüència, es pot exigir una majoria reforçada de, com a mínim, dos terços dels vots socials assistents ......).

    a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.
    b) Emissió d'obligacions i títols participatius.
    c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.
    d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.
    e) Aprovació del Reglament de règim intern.

    L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

   Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviamenta l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:

    1. Convocatòria d'una nova assemblea general.
    2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.
    3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d'algun càrrec social.
    Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 33.3 de la Llei de cooperatives catalana.


    Art. 31. El Consell Rector

    El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.

    El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans (...... Als estatuts es poden recollir de forma genèrica o detallada les facultats del president. ......).

    Els següents càrrecs del Consell Rector ... tenen poder de representació de la cooperativa davant de terceres persones (...... La representació pot ser a títol individual o conjunt, amb l'especificació de les facultats que els corresponen. ......).


    Art. 32. Composició del Consell Rector

    El Consell Rector es compon d... membres (...... Els estatuts han de fixar la composició del Consell Rector, que no pot estar format per menys de 3 membres. En cooperatives l'activitat de les quals s'estén a diverses zones o es projecta sobre objectius, fases o seccions clarament diferenciats, els estatuts socials poden establir la possibilitat que la composició del Consell Rector reflecteixi aquesta diversitat. ......), elegits tots ells entre els socis de la cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General i pel procediment següent: ...

    (......Els estatuts han d'establir el procediment electoral. Per exemple: presentació de
candidatures, confecció de llistes, comunicació de llistes, recompte de vots, etc ......)
.

    Els càrrecs són els següents: president, secretari, ... (...... Es poden establir altres càrrecs com, per exemple, els de vicepresident, tresorer o vocals. ......). La seva distribució correspon a ......  (...... La distribució pot ser feta pel Consell Rector o per l'Assemblea General. ......).


    Art. 33. Durada, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector

    El càrrec de membre del Consell Rector té una durada d... anys (...... La durada màxima dels càrrecs pot ser de 5 anys, excepte en cas de reelecció.
    
    En el cas de cooperatives de 3 o 2 socis, un cop arribat el termini de vigència dels càrrecs
establert als estatuts, s'ha de procedir bé a fer una reelecció o bé a fer una redistribució. Les cooperatives de segon grau constituïdes només amb 2 socis, per designar membres del consell rector (on cal un mínim de 3 membres) poden constituir consells rectors amb 4 membres i designar 2 representants per cada soci ......)
.

    L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori, llevat de reelecció o d'una altra causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi ...... (...... Cal determinar l'òrgan social que n'ha de fixar la quantia. Tanmateix, els estatuts poden
establir, o pot decidir-ho l'Assemblea, que l'exercici del càrrec doni dret a retribució en el cas
que desenvolupin tasques de gestió directa ......)
.


    Art. 34. Funcionament del Consell Rector

    El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada ... (...... Cal indicar la freqüència de les reunions i el procediment de convocatòria ......).

    Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components (...... Es pot augmentar o reforçar aquest quòrum. Per exemple, es pot establir la concurrència necessària dels dos terços dels membres del Consell Rector. ......).

    S'admet que un membre del Consell Rector en representi un altre (...... Cada membre del Consell Rector només en pot representar un altre ......). Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats (...... Es pot establir una majoria més reforçada per a l'adopció d'acords per part del Consell Rector (per exemple, majoria de dos terços dels membres presents o representats). ......).

    (...... Es pot recollir als estatuts les normes per a la delegació de facultats del Consell Rector en un dels seus membres o en una o més comissions delegades, d'acord amb la Llei de cooperatives de Catalunya; també es pot recollir que el vot de la persona titular de la presidència sigui diriment en cas d'empat en les votacions. ......)


    Art. 35. La intervenció de comptes

    Quan la cooperativa tingui més de 3 socis, l'Assemblea General ha de nomenar, d'entre els seus socis, ... interventors de comptes (65), els quals exerciran el seu càrrec durant ... anys (...... Cal indicar el nombre d'anys; el màxim són 5 anys, excepte en cas de reelecció. ......).

    L'exercici del càrrec d'interventor és gratuït (...... Els estatuts poden establir que el càrrec d'interventor de comptes sigui retribuït (també ho podria acordar l'Assemblea General). En aquest cas, s'ha de fixar el sistema de retribució; tanmateix, serà rescabalat per les despeses que origini l'exercici de la seva funció ......).                                 CAPÍTOL VI

                             DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ


    Art. 36. Dissolució i liquidació

    Són causes de dissolució de la cooperativa: (...... No és una enumeració tancada; es pot fer una regulació més extensa de les causes de dissolució. El procés comença amb la liquidació dels negocis socials pendents (deutes, crèdits) i acaba amb la divisió de l'haver social.

    S'ha de tenir en compte que, si els estatuts recullen un termini de durada de la societat (vegeu la nota 3), l'acabament o l'arribada d'aquest termini també és causa de dissolució de la cooperativa. Tanmateix, l'Assemblea General, abans que es compleixi el període de durada fixat als estatuts, pot adoptar l'acord de pròrroga i inscriure'l convenientment ......)


    a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo (...... La finalització de l'objecte social no significa necessàriament la dissolució de la cooperativa. Es pot canviar l'objecte social amb una modificació dels estatuts, degudament inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya. ......).
    b) La voluntat dels socis (...... L'acord ha de ser pres per l'Assemblea General amb una majoria de, com a mínim, dos terços dels vots dels socials assistents. ......).
    c) La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 any.
    d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més de 6 mesos.
    e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 74 al 83 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
    f) El concurs o la fallida.
    g) Qualsevol altra causa legalment establerta.


    Disposició addicional 1

    D'acord amb els principis cooperatius formulats per l'Aliança Cooperativa Internacional, aquesta cooperativa fa seu el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació (...... Caldria regular als estatuts els criteris per determinar el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació.
    Per exemple: que, preferentment, es treballarà mitjançant organitzacions cooperatives, que
s'organitzaran sessions formatives, etc. ......)
.

    Disposició addicional 2

    En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Articles facultatius:

    Els socis col·laboradors

    Poden entrar a formar part de la cooperativa com a socis col·laboradors tant les persones físiques com les persones jurídiques -públiques o privades- i, si el contingut de la vinculació amb la cooperativa ho permet, les comunitats de béns i les herències jacents.

    Els socis col·laboradors, sense efectuar l'activitat cooperativitzada principal, poden col·laborar en la consecució de l'objecte social de la cooperativa.

    La sol·licitud d'admissió com a soci col·laborador ha de ser formulada per escrit al Consell Rector, la resolució del qual es pot recórrer davant la primera assemblea general que es faci.

    Les aportacions dels socis col·laboradors al capital social s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Cada soci col·laborador ha de tenir, almenys, ... títols com a aportació mínima obligatòria al capital social, el desemborsament de la qual s'ha de fer tal com estableix la Llei de cooperatives de Catalunya. Les aportacions dels socis col·laboradors han de quedar reflectides comptablement de forma separada a la dels socis treballadors.

    Tenen dret de vot a l'Assemblea General, amb el límit del 40% del total dels vots socials.

    Tenen dret a formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions establertes a la Llei de cooperatives de Catalunya (...... Es pot indicar que fins al 45% dels excedents anuals es puguin destinar a la distribució entre els socis col·laboradors, proporcionalment al capital que aquests socis hagin desemborsat. En aquest cas, també s'han de fer càrrec de les pèrdues de l'exercici en la mateixa proporció fins al límit de la seva aportació. No és una llista tancada ......)


    Els socis excedents

    Són socis excedents els socis que, temporalment i per causa justificada, han deixat de dur a terme l'activitat cooperativitzada a la cooperativa.

    Els socis excedents tenen els drets i deures següents: ...... .
    En tot cas s'ha de respectar, tal com estableix l'article 27 b), que tenen dret de veu però no de vot a l'Assemblea General, que en cap cas no poden ser membres dels òrgans rectors de la cooperativa i que no tenen dret a cap retorn cooperatiu.

  
    Els socis de treball

    Es reconeixerà la qualitat de socis de treball als treballadors que ho sol·licitin (...... En aquest cas, caldrà establir mòduls d'equivalència als estatuts per assegurar-ne la participació equilibrada i equitativa en les obligacions i els drets socials, tant polítics com
econòmics. ......)
.Siguiente: Modelos de Estatutos de Cooperativas de Vivendas

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Comparte sólo esta página:

Síguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información