Modelos de Estatutos de Cooperativas de Vivendas

MODEL D'ESTATUTS DE COOPERATIVA D'HABITATGES CATALANA
                                CAPÍTOL I
                           BASES DE LA SOCIETAT


    
    Art. 1. Denominació

    Amb la denominació de ...... (...... Cal posar el nom de la cooperativa. Per exemple, "Habitatges del Maresme, societat cooperativa catalana limitada", o bé la seva abreviatura "Habitatges del Maresme, SCCL". Si es vol usar un anagrama o una abreviació, ha de constar com a part del nom de la cooperativa; és a dir, abans de l'abreviació de la forma social SCCL i, per tant, ha de constar així a la sol·licitud de certificació de denominació social al Registre Central de Cooperatives de Catalunya. ......), Societat Cooperativa Catalana Limitada (...... La responsabilitat també pot ser il·limitada; en aquest cas, l'abreviatura esmentada a la nota 1 seria "SCCI" ......), es constitueix una cooperativa d'habitatges (...... Es pot incloure la voluntat de ser una entitat sense ànim de lucre. En aquest
cas, a part d'especificar primer en aquest article la voluntat de ser entitat
sense ànim de lucre, s'ha d'adaptar la resta d'articles a les conseqüències
derivades d'aquesta condició, tal com recull l'article 129 de la Llei 18/2002,
de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya. ......)
, subjecta als principis i les disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya. (...... En cas d'adaptació d'estatuts, en lloc de dir "es constitueix ......", cal dir, "es va constituir en data d ...... una cooperativa d'habitatges que adapta els seus estatuts a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives ......)


    Art. 2. Objecte i activitats

    L'objecte d'aquesta societat cooperativa és ...... (...... Per exemple: Procurar als seus socis i sòcies habitatges, locals, despatxos, aparcaments, serveis o edificacions complementàries a preu de cost, organitzar-ne l'ús pel que fa als elements comuns i regular-ne l'administració, la conservació i la millora, mitjançant l'obtenció dels recursos financers, la programació, la construcció, la conservació, la rehabilitació i l'administració dels esmentats béns, per si mateixa o mitjançant un contracte amb tercers. La cooperativa pot adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys i, en general, dur a terme totes
les activitats necessàries per complir el seu objecte social.

    La cooperativa també pot tenir per objecte social qualsevol de les activitats següents:

    La construcció d'habitatges per cedir-los als socis i sòcies mitjançant el règim d'ús i gaudi, bé per a ús habitual i permanent o bé per a descans o vacances, o per destinar-los a residències per a persones grans o amb discapacitats.
    Procurar edificacions i instal·lacions complementàries a l'ús d'habitatges i locals dels socis i sòcies. La conservació i l'administració dels habitatges i locals, elements, zones i
edificacions comunes.
    La creació i el subministrament de serveis complementaris.
    Procurar despatxos, oficines o locals, així com aparcaments o altres immobles o edificacions complementaris dels anteriors.
    La rehabilitació d'habitatges, locals i edificacions i instal·lacions complementàries.
    L'arrendament d'habitatges, locals o instal·lacions als socis i sòcies o a tercers, amb els límits que estableix la Llei 18/2002 de cooperatives.

    Es pot ampliar l'objecte recollit als estatuts tipus i oferir un detall més o menys puntual de la finalitat de la cooperativa. ......)
i les seves activitats comencen en el moment de la seva constitució.


    Art. 3. Durada

    La societat es constitueix per temps ...... (...... Cal indicar "indefinit" o "limitat"; en aquest darrer cas s'ha de fixar un espai de temps concret i, un cop transcorregut, s'ha de dissoldre i liquidar la cooperativa, tret que l'assemblea general decideixi modificar els estatuts socials en aquest punt i allargar-ne el termini o establir que aquest passa a ser indefinit. ......) i les seves activitats comencen en el moment de la seva constitució. (...... Es pot fixar una data determinada per al començament de les activitats. Tot això és independent de l'adquisició de la personalitat jurídica de la
cooperativa, que ve donada per la inscripció al registre de cooperatives corresponent. ......)


    La cooperativa no es pot dissoldre fins que no hagi transcorregut un mínim d ....... anys. (......  Una cooperativa d'habitatges no es pot dissoldre fins que no ha transcorregut un mínim de 5 anys, o un termini superior si ho indiquen els estatuts o ho exigeixen els convenis de col·laboració amb entitats públiques, d'ençà de la data de transmissió dels habitatges o de la darrera promoció que hagi fet. Si no ha fet cap promoció, no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut 3 anys des que es va constituir ......)


    Art. 4. Domicili social i àmbit territorial

    El domicili social de la cooperativa s'estableix a ...... (...... Cal indicar la localitat, el carrer, el número i el districte postal. D'acord amb l'article 2.3 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, la cooperativa ha de tenir el domicili social en el municipi de Catalunya on dugui a terme
principalment les seves activitats econòmiques i socials.......)
i es pot traslladar a un altre lloc dins del mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix un acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.

   La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a ...... (...... D'acord amb l'article 2 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, l'àmbit territorial de l'activitat cooperativa ha de ser principalment Catalunya. ......).


           
                                 CAPÍTOL II
                            DELS SOCIS I SÒCIES


    (...... Es pot regular la figura del soci col·laborador, del soci de treball i, si escau, del soci excedent, que en aquest model es troba regulat en un article a part. ......)


    Art. 5. Persones que poden ser sòcies

    Poden ser sòcies d'aquesta cooperativa les persones físiques o jurídiques que necessitin per a elles mateixes o per a algun dels seus socis i sòcies un habitatge, un local i/o una edificació complementària dels que procuri, mitjançant la promoció directa o per altres mitjans, aquesta cooperativa, amb els límits establerts als apartats 1 i 2 de l'article 107 de la Llei 18/2002, 5 de juliol, de cooperatives.


    Art. 6. Requisits per a l'admissió

    (...... Es poden regular altres extrems, per exemple:

    - Un cop admès el soci, aquest ha de subscriure amb la cooperativa un document d'incorporació a aquesta, en el qual accepti expressament les normes contingudes en els estatuts socials i consti, si és el cas, la promoció a la qual s'incorpora i les previsions d'aquesta promoció. En el moment de la subscripció d'aquest document se li ha de lliurar, a més, una còpia dels estatuts socials, dels reglaments que l'afectin directament i, si escau, del projecte corresponent a la promoció a la
qual s'integra.
    - L'alta serà efectiva quan el nou soci accepti expressament les normes de la cooperativa, subscrigui la seva aportació obligatòria al capital social i la desemborsi en el percentatge que tingui establert
l'assemblea general, i es comprometi a satisfer la resta en els terminis i les condicions que aquesta hagi determinat.
    - L'adjudicació dels habitatges i els altres immobles s'ha de fer per rigorós ordre de número de soci en la promoció concreta en què s'hagi inscrit. ......)


    Per a l'admissió d'una persona com a sòcia cal que es compleixin els requisits següents:

    a) Reunir les condicions establertes a l'article 5 d'aquests estatuts.
    b) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 55 i 56 de    la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

    La persona interessada ha de presentar al Consell Rector la seva sol·licitud d'ingrés per escrit. La decisió sobre l'admissió de nous socis i sòcies correspon  al Consell Rector de la cooperativa, mitjançant una resolució motivada que s'ha de notificar per escrit a la persona sol·licitant dins del termini de 2 mesos, que compten des de la data de registre d'entrada de la sol·licitud.

    Tant l'admissió com la denegació són susceptibles de recurs davant l'Assemblea General o, si escau, davant el comitè de recursos, en el termini d'un mes, que compta des de la data de la notificació de l'acord del Consell Rector o d'ençà que es produeixi el silenci. El recurs ha de ser resolt, per
votació secreta, per  l'òrgan competent, en la primera reunió que aquest faci iamb l'audiència prèvia preceptiva de la persona interessada. L'acord d'aquest òrgan és susceptible de recurs davant la jurisdicció ordinària.


   Art. 7. Obligacions dels socis i sòcies

    Els socis i sòcies estan obligats a: (...... No és una enumeració tancada; s'hi poden incloure altres tipus d'obligacions d'acord amb les característiques de la cooperativa. En tot cas, aquesta relació es pot considerar de mínims ......)

    a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui en virtut d'aquests estatuts o per un acord adoptat vàlidament pels òrgans socials de la cooperativa, en especial, les relatives al finançament de l'habitatge o l'immoble assignat.
    b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.
    c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea General.
    d) Complir els acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern.
    e) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin autoritzades expressament pel Consell Rector.
    f) Participar en les activitats que constitueixen l'objecte social de la cooperativa, d'acord amb la naturalesa de la seva vinculació amb la societat i am b les directrius i les instruccions acordades pels òrgans socials d'aquesta.
    g) Comunicar formalment a la cooperativa el propòsit de transmetre els seus drets sobre un habitatge o un local o la transmissió efectiva d'aquests drets.
    h) Participar en les activitats de formació i intercooperació.
    i) Guardar secret sobre els assumptes i les dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.
    j) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.


    Art. 8. Drets dels socis i sòcies (...... No és una enumeració tancada, s'hi poden incloure altres tipus de drets d'acord amb les característiques de la cooperativa. En tot cas, aquesta relació es pot considerar de mínims. ......)

   1. Els socis i sòcies estan obligats a:

    a) Participar en la realització de l'objecte social de la cooperativa, d'acord amb la naturalesa de la seva vinculació a la societat.
    b) Ser adjudicatàries d'un habitatge i dels seus elements vinculats o altres immobles dels promoguts o procurats per la cooperativa en la promoció en què figurin inscrits, d'acord amb les normes estatutàries i reglamentàries.
    c) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.
    d) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.
    e) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 24 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.
    f) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.
    g) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa,liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.
    h) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries i dels altres acords adoptats vàlidament pels òrgans de la cooperativa.

   2. Els drets dels socis i sòcies només es poden suspendre temporalment com una modalitat de sanció prevista en aquests estatuts o de mesura cautelar en un expedient sancionador. En cap cas no en poden quedar afectats el dret d'informació ni els drets que la llei exceptuï.


    Art. 9. Transmissió de drets

    1. La persona sòcia que vulgui transmetre entre vius els seus drets sobre l'habitatge o el local, abans d'haver transcorregut ...... anys (...... 5 anys o un altre termini superior fixat pels estatuts socials. ......) des de la data de concessió de la llicència de primera ocupació de l'habitatge o el local o del document que legalment la substitueixi i, si no n'hi ha, des del
lliurament de la possessió de l'habitatge o el local o un termini superior si així ho assenyalen els convenis amb entitats públiques per a l'adquisició de sòl, ha de posar-los a disposició de la cooperativa, la qual gaudeix del dret de tempteig per poder oferir els esmentats drets a les persones sòcies expectants o sol·licitants d'admissió com a socis, per rigorós ordre d'antiguitat.

    2. El preu de tempteig ha de ser igual a la quantitat desemborsada, incrementada amb la revalorització que hagin experimentat d'acord amb l'índex de preus de consum del sector durant el període comprès entre les dates de les aportacions parcials i la data de transmissió dels drets sobre l'habitatge o el local. En el supòsit que es tracti d'un habitatge de protecciópública, aquest preu no pot ser  superior al preu màxim fixat per l'administració competent.

    3. El dret d'adquisició preferent a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article, en les mateixes condicions de preu, s'aplica també en el cas que es vulguin transmetre els drets de la persona sòcia referents a l'adquisició de la plena propietat de l'habitatge o el local.

    4. Si transcorren 3 mesos des que la persona sòcia comunica a la cooperativa el propòsit de transmetre els seus drets sobre l'habitatge o el local i cap persona sòcia expectant no ha fet ús de la preferència, la persona sòcia transmetent queda facultada per transmetre'ls a terceres persones que no
en siguin sòcies.

    5. Si la persona sòcia, incomplint el que estableix l'apartat 2 anterior, transmet a terceres persones els seus drets sobre l'habitatge o el local i alguna persona sòcia expectant vol adquirir-los, la cooperativa pot exercir el dret de retracte. En aquest cas, el comprador ha de desemborsar el preu que
estableix l'apartat 3, incrementat amb les despeses a què fa referència l'article 1518.2 del Codi civil, i la persona sòcia transmetent s'ha de fer càrrec de les despeses a què es refereix l'article 1518.1 del Codi civil.

    6. El dret de retracte pot ser exercit en el termini d'un any d'ençà de la inscripció de la transmissió en el registre de la propietat o, si no hi ha estat inscrita, en el termini de 3 mesos des que se n'hagi assabentat el retractor.


   Art. 10. Baixa de les persones sòcies

   Qualsevol soci es pot donar de baixa de la cooperativa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb ...... mesos d'antelació (...... El termini de preavís no pot ser superior a 9 mesos. ......). La inobservança del preavís es considera baixa no justificada.


    Art. 11. Baixa justificada

    1. La baixa es considera justificada: (...... Aquí es poden recollir els supòsits que consideri necessaris lacooperativa. Per exemple:

    a) En el cas de modificació de les circumstàncies personals del soci que li impedeixin, malgrat la seva necessitat d'habitatge, fer front als pagaments implicats. Per exemple, si hi ha un increment considerable del cost de l'immoble o si la baixa se sol·licita abans de l'adjudicació provisional o definitiva de l'immoble.
    b) En el cas d'increment considerable de l'import total de l'habitatge, com a conseqüència d'acords de millores presos en l'assemblea general amb els quals el soci no ha estat conforme.

    Si és així, el soci ha d'enviar la baixa al Consell Rector dins els 40 dies següents a la presa dels acords esmentats. ......)


    2. Tots els altres casos de baixa de la persona sòcia que no figuren a l'apartat 1 d'aquest article, es consideren baixa no justificada, tret que el Consell Rector, ateses les circumstàncies del cas, determini una altra cosa (...... També es pot preveure en quins casos el soci ha de contribuir a les
despeses de la cooperativa fins al moment d'efectivitat de la baixa ......)
.


    Art. 12. Baixa forçosa

    1. És causa de baixa forçosa la pèrdua dels requisits, fixats per la llei o aquests estatuts, per ser persona sòcia de la cooperativa.

    2. Els efectes econòmics de la baixa forçosa són els mateixos que els de la baixa justificada, excepte si la pèrdua dels requisits obeeix a un propòsit deliberat de la persona sòcia de defugir responsabilitats o beneficiar-se indegudament. En aquest cas, la conseqüència econòmica de la baixa, per
a la persona sòcia, és la que correspongui a l'expulsió, sens perjudici de les altres accions que se'n puguin derivar. (...... La resolució del Consell Rector en què acorda la baixa forçosa d'una persona sòcia ha de ser motivada. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs davant l'Assemblea   General, en el termini d'un mes, que compta des de la notificació. El recurs ha d'ésser resolt, per votació secreta, en el termini de 3 mesos, per l'Assemblea General, en la primera reunió que aquesta faci, i és preceptiva l'audiència prèvia de la persona interessada. ......)

    (...... És convenient regular en quin termini, si escau, s'ha de deixar lliure l'habitatge o el local, en cas que ja estigui ocupat pel soci que causa baixa. ......)


    Art. 13. Conseqüències econòmiques de la baixa

    1. En produir-se la baixa d'un soci o sòcia, aquest o qui el succeeixi té dret:

    a) Al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part individualitzada del fons de reserva voluntari.
    b) A la devolució dels fons lliurats per finançar el pagament de l'habitatge, el local o l'element que li ha estat assignat.

    2. Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, s'ha de procedir en el termini d'un mes, que compta des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del
reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

   3. De l'import resultant es pot deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un .... % (...... Per poder aplicar una deducció en el reemborsament de les aportacions pel cas de baixa no justificada o expulsió cal concretar als estatuts el
percentatge màxim que es podrà deduir ......)
per baixa no justificada i, en el cas de baixa per expulsió, el Consell Rector pot aplicar una deducció de fins al .... % (...... Per poder aplicar una deducció en el reemborsament de les aportacions pel cas de baixa no justificada o expulsió cal concretar als estatuts el percentatge màxim que es podrà deduir. ......); les responsabilitats que li puguin ser imputades i quantificades, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial que regula l'article 14 d'aquests estatuts; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs que calgui regularitzar un cop s'hagi tancat.

    4. El pagament de les bestretes meritades en cas que es tracti d'un soci de treball i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en
el que assenyali el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat en 2 punts.

    5. Les persones que són sòcies i que es donin de baixa de la cooperativa, una vegada fixat l'import de les aportacions que s'han de reemborsar, continuen sent responsables davant la cooperativa durant 5 anys per les obligacions contretes per aquella anteriorment a la data de la pèrdua de la seva condició de persona sòcia, fins al límit de l'import percebut en concepte de reemborsament de les seves aportacions al capital social i, si escau, de la part imputada a aquestes persones o satisfeta de les reserves voluntàries individualitzades. El mètode de quantificació d'aquesta responsabilitat és l'establert a l'article 25 d'aquests estatuts per a la imputació de pèrdues a les persones sòcies.


    Art. 14. Responsabilitat dels socis i sòcies davant la cooperativa per les seves obligacions socials

    Sens perjudici d'altres tipus de responsabilitats que els siguin imputables, els socis i sòcies responen davant la cooperativa amb el seu patrimoni personal, present o futur, de l'incompliment o el compliment defectuós de les obligacions socials respectives.


    Art. 15. Faltes dels socis i sòcies

    Les faltes comeses pels socis i sòcies, segons la importància, la transcendència i la  intencionalitat, es classifiquen en molt greus, greus i lleus.


    Art. 16. Faltes molt greus

    Són faltes molt greus:

    (...... La llei permet establir amb llibertat què es considera falta molt greu; a títol orientatiu es poden indicar les següents:

    1. Especular amb l'habitatge rebut de la cooperativa o fins i tot arrendar-lo a altres persones.
    2. La utilització per part d'un soci dels capitals comuns o la signatura social per a negocis particulars.
    3. Incomplir les obligacions socials perjudicant la cooperativa.
    4. Fer actuacions perjudicials per a la cooperativa.
    5. Faltes reiterades d'assistència d'un membre del Consell Rector a les reunions convocades degudament.
    6. L'incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.
    7. Les operacions de competència, el frau en les operacions al capital i l'ocultació de dades rellevants.
    8. No comunicar formalment a la cooperativa el propòsit de transmetre els seus drets sobre un habitatge o local o la transmissió efectiva d'aquests.
    9. La falsificació de documents, firmes, segells, o anàlegs, rellevants per a la relació de la cooperativa amb els seus socis i sòcies o amb tercers.
    10. La reiteració de faltes greus per les quals hagués el soci estat sancionat en els 3 anys anteriors ......)    Art. 17. Faltes greus

    Són faltes greus:

    (...... La llei permet establir amb llibertat què es considera falta greu; a tall d'exemple citem les següents:

    1. No assistir, injustificadament, a les assemblees generals convocades degudament, sempre que això suposi la no-presència del soci a la meitat de les celebrades en 2 exercicis seguits.
    2. No acceptar, sense causa justificada a judici del Consell Rector o  de l'Assemblea General, els càrrecs o les funcions per als quals el soci hagi estat elegit.
    3. Violar secrets de la cooperativa susceptibles de produir-li un perjudici.
    4. Incomplir les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o a les aportacions a capital social.
    5. Incomplir preceptes estatutaris, o dur a terme una activitat o deixar de fer-la, que suposi un perjudici per a la cooperativa.
   6. Reiterar faltes lleus per les quals el soci hagi estat sancionat en els 3 anys anteriors.
   7. Qualsevol altra falta que disposi l'Assemblea General. ......)    Art. 18. Faltes lleus

    Són faltes lleus:

    (...... La llei permet establir amb llibertat què es considera falta lleu. A tall d'exemple citem les següents:

    1. La primera falta d'assistència no justificada a les sessions de l'Assemblea General degudament convocada.
    2. La falta de consideració o respecte a una altra persona sòcia o sòcies, quan així sigui considerat pel Consell Rector.
    3. La falta de comunicació a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent.
    4. L'incompliment dels acords o les instruccions donats vàlidament pels òrgans competents.
    5. Totes les altres infraccions comeses per primera vegada contra aquests estatuts, no previstes en altres apartats. ......)    Art. 19. Sancions

    Les sancions que es poden imposar són les següents:

    Les faltes molt greus se sancionen ...... (...... Es pot establir la sanció que es vulgui. Exemple: les faltes molt greus han de ser sancionades amb una multa de 60 euros com a màxim .......)  

    Les faltes greus se sancionen ...... (...... Exemple: les faltes greus han de ser sancionades amb una multa de 30 euros com a màxim.......)

    Les faltes lleus se sancionen ...... (...... Per exemple, les faltes lleus han de ser sancionades amb una amonestació verbal o per escrit .......)


    Art. 20. Procediment sancionador

    (...... Els estatuts poden establir el nomenament d'un instructor o instructora  perquè col·labori amb el consell rector en la tramitació dels expedients, d'acord amb l'article 22 de la Llei de cooperatives de Catalunya. Tanmateix, els estatuts han d'establir els requisits de qualificació i honorabilitat adequats a la seva funció.)

    Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat. (...... Es pot regular als estatuts, per exemple, que el Consell Rector ha d'emetre un acord resultant de l'expedient sancionador dins del termini
màxim de ..... dies comptats des de la notificació a la persona expedientada.
El termini legal per a l'audiència no pot ser inferior a 10 dies ni superior a 15 dies. ......)
Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar un recurs davant l'Assemblea General (30) en el termini d'un mes, que compta des de la notificació de la sanció. El termini màxim perquè l'Assemblea General resolgui el recurs és de 6 mesos, que compten des de la data de la interposició.

    En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per part de l'Assemblea General (...... I, si es regula en els estatuts, davant el Comitè de Recursos, d'acord
amb l'article 21 de la Llei de cooperatives de Catalunya. ......)
pot ser impugnat en el termini d'un mes, que compta des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 38 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 21 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


                          CAPÍTOL III
                        DEL RÈGIM ECONÒMIC    Art. 21. Capital social

    El capital social està constituït per les aportacions dels socis i sòcies (...... I, si la figura es preveu als estatuts, també les aportacions dels socis i sòcies col·laboradors o de treball ......), obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Els títols han de tenir un valor d ...... euros (...... Cal indicar la quantitat que es cregui convenient en lletres. ......) cadascun. L'aportació mínima per adquirir la condició de soci ha de ser d ...... euros (...... Cal indicar la quantitat que es cregui convenient en lletres. ......), la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    S'estableix un capital social mínim d ...... euros, que ha d'estar subscrit i desemborsat  íntegrament. (...... El mínim legal són 3.000 euros .......)


    Art. 22. Transmissió de les aportacions

    Les aportacions o els títols de les persones sòcies solament es poden transmetre, d'acord amb l'article 60 de la Llei de cooperatives de Catalunya:

    a) entre persones sòcies, per actes entre vius (...... Els estatuts han d'establir els termes en què s'han de fer les transmissions de les aportacions entre els socis i sòcies. Per exemple, es pot establir que hi ha d'haver una oferta prèvia de transmissió publicada al tauler d'anuncis del domicili social i que cal donar compte d'aquesta oferta al Consell Rector dins dels ...... dies següents a la transmissió, etc. ......)
    b) en cas de successió mortis causa o per a qui succeeixi per qualsevol títol a l'entitat sòcia, s'ha de dur a terme la substitució en la posició jurídica de la persona sòcia, amb subrogació en els drets i les obligacions que tenia envers la cooperativa, d'acord amb el que preveu l'article 60.2 de la Llei de
cooperatives de Catalunya.


    Art. 23. Fons socials obligatoris

    1. Quant als excedents, la cooperativa ha d'observar les prescripcions següents:

    a) Ha d'aplicar els percentatges que s'indiquen a continuació per a la formació i l'ampliació del fons de reserva obligatori (...... La Llei de cooperatives catalana preveu per a les cooperatives
d'habitatges que el fons de reserva obligatori, pel que fa a les dotacions previstes a l'article 108 de la llei i a l'article 23 del model d'estatuts socials, té una funció semblant a la d'un fons d'inversió i ha d'ésser emprat, principalment, per a alguna o algunes de les finalitats següents:

    a) Sufragar els costos que pugui originar la creació de sòl urbà, tant si és creat per la mateixa cooperativa com si ho és amb la col·laboració d'altres cooperatives, de corporacions locals, de l'Institut Català del Sòl o de les societats mixtes que siguin constituïdes amb aquesta finalitat.
    b) Crear una reserva de sòl per a promocions futures o per al desenvolupament per fases d'una promoció.
    c) Cobrir les necessitats d'autofinançament que es produeixin entre les aportacions dels socis i sòcies i l'obtenció dels préstecs hipotecaris.
    d) Finançar les promocions que siguin adjudicades a la cooperativa en règim d'ús.  ......)
i del fons d'educació i promoció cooperativa (...... 1. El fons d'educació i promoció cooperativa es destina a :

    a) La formació dels socis i sòcies i dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.
    b) La promoció de les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.
    c) L'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió social.
    d) El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany, si escau, la cooperativa.

    2. La dotació del fons d'educació i promoció cooperatives pot ésser aportada sota qualsevol títol, totalment o parcialment, a una federació de cooperatives, a cooperatives de segon grau i a entitats públiques o privades que tinguin per objecte la realització de fins propis d'aquesta reserva.

    3. El fons d'educació i promoció cooperativa, que és irrepartible entre les persones sòcies i és inembargable, es constitueix amb:

    a) Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius, d'acord amb l'article 66.
    b) Les sancions de caràcter econòmic que la cooperativa imposi als socis i sòcies per via disciplinària
    c) Les subvencions, les donacions i tota mena d'ajut rebut dels socis i sòcies o de terceres persones per al compliment dels fins propis d'aquest fons.
    d) Específicament per a les cooperatives d'habitatges, els percentatges previstos a l'article 108 de la llei i a l'article 23 del model d'estatuts socials.

    4. L'Assemblea General ha de fixar les línies bàsiques d'aplicació del fons d'educació i promoció cooperatives, les dotacions del qual han de figurar en el passiu del balanç separadament d'altres partides ......)
:

Primer

    Sobre el preu total de l'habitatge, dels locals o de les edificacions complementàries, inclosos el terreny, la urbanització, la construcció i les despeses generals, un percentatge no inferior al 2%,  calculat sobre un preu base que en cap cas no pot ser inferior al que resulti d'aplicar els mòduls
que siguin fixats per als habitatges de protecció oficial o de règim similar.

Segon

   En els processos de rehabilitació, un percentatge de l'1% sobre elpressupost dels treballs de rehabilitació.

Tercer

    Si ven solars urbanitzats a altres cooperatives, a ens públics o a entitats sense ànim de lucre, un percentatge del 0,25% sobre el preu de venda.

    b) En el cas que a la cooperativa hi hagi excedents, s'ha d'aplicar la
norma general de l'article 66 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

   2. S'ha d'aplicar al fons de reserva obligatori el 75% de la quantitat que resulti de la sostracció dels percentatges fixats per l'apartat 1.a, i se n'ha de destinar el 25% restant al fons d'educació i promoció cooperativa.

  
    Art. 24. Aplicació dels excedents


    1. En la determinació dels excedents s'han de tenir en compte, a més de les normes generals, les específiques previstes a l'article 108 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

   2. Dels excedents comptabilitzats per a la determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de societats, s'han de destinar, almenys, els percentatges següents:

    a) Al fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de la cooperativa, s'ha de destinar com a mínim el 30% dels excedents nets. (...... La Llei de cooperatives catalana preveu per a les cooperatives d'habitatges que el fons de reserva obligatori, pel que fa a les dotacions previstes a l'article 108 de la llei i a l'article 23 del model d'estatuts socials, té una funció semblant a la d'un fons d'inversió i ha d'ésser emprat, principalment, per a alguna o algunes de les finalitats següents:

    a) Sufragar els costos que pugui originar la creació de sòl urbà,tant si és creat per la mateixa cooperativa com si ho és amb la col·laboració d'altres cooperatives, de corporacions locals, de l'Institut Català del Sòl o de les societats mixtes que siguin constituïdes amb aquesta finalitat.
    b) Crear una reserva de sòl per a promocions futures o per al desenvolupament per fases d'una promoció.
    c) Cobrir les necessitats d'autofinançament que es produeixin entre les aportacions dels socis i sòcies i l'obtenció dels préstecs hipotecaris.
    d) Finançar les promocions que siguin adjudicades a la cooperativa en règim d'ús ......)


    b) Al fons d'educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10% dels excedents nets de cada exercici.

    (...... 1. El fons d'educació i promoció cooperativa es destina a :

    a) La formació dels socis i sòcies i dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.
    b) La promoció de les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.
    c) L'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió social.
    d) El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany, si escau, la cooperativa.

    2. La dotació del fons d'educació i promoció cooperatives pot ésser aportada sota qualsevol títol, totalment o parcialment, a una federació de cooperatives, a cooperatives de segon grau i a entitats públiques o privades que tinguin per objecte la realització de fins propis d'aquesta reserva.

    3. El fons d'educació i promoció cooperativa, que és irrepartible entre les persones sòcies i és inembargable, es constitueix amb:

    a) Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius, d'acord amb l'article 66.
   b) Les sancions de caràcter econòmic que la cooperativa imposi als socis i sòcies per via disciplinària
    c) Les subvencions, les donacions i tota mena d'ajut rebut dels socis i sòcies o de terceres persones per al compliment dels fins propis d'aquest fons.
    d) Específicament per a les cooperatives d'habitatges, els percentatges previstos a l'article 108 de la llei i a l'article 23 del model d'estatuts socials.

    4. L'Assemblea General ha de fixar les línies bàsiques d'aplicació del fons d'educació i promoció cooperatives, les dotacions del qual han de figurar en el passiu del balanç separadament d'altres partides.. ......)


    3. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys el 50% al fons de reserva obligatori.

    4. Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els impostos exigibles, s'han d'aplicar de la manera següent:
   
    a) Al retorn cooperatiu de les persones sòcies, que pot incorporar-se al capital social amb l'increment corresponent a la part de cada persona sòcia o que pot satisfer-se directament a aquesta
persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici. Tanmateix, l'Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del Consell Rector i amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o, si escau, de l'auditoria.
    b) A la dotació de fons de reserva voluntaris (...... Aquests fons poden tenir caràcter repartible o no repartible. En el primer cas, els estatuts socials han d'establir els criteris d'individualització de les reserves d'aquests fons per a cada persona sòcia i els supòsits i els requisits per al seu repartiment o la seva imputació efectiva .......).
    c) La part del resultat de la regularització del balanç que no s'hagi destinat al fons de reserva obligatori, la cooperativa l'ha d'aplicar, en un o més exercicis, conforme a ...... (...... La cooperativa ha d'aplicar la part dels resultats de la regularització del balanç a què fa referència l'article 64.2 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, que no s'hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, o mes, d'acord amb el que estableixen els estatuts o per acord de
l'Assemblea General, a l'actualització del valor de les aportacions al capital social dels socis i sòcies o a l'increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció que s'estimi convenient, respectant les limitacions que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre
actualització de balanços. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat s'ha d'aplicar, en primer lloc, a compensarles, i s'ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix l'article 67.2.a de la Llei de cooperatives de Catalunya .......)    Art. 25. Imputació de pèrdues

    1. D'acord amb el que estableix l'article 65.2 de la Llei de cooperatives, no es poden considerar en cap cas pèrdues els increments de costos que es produeixin durant el procés de realització del projecte.

    2. Per a la imputació de pèrdues s'han d'aplicar els criteris següents: (...... Els estatuts han de fixar els criteris per a la compensació de les pèrdues, respectant el que estableix l'article 67 de la Llei de cooperatives de Catalunya .......)

    3. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa s'ha de regir per les normes següents:

    a) Fins al 50% de les pèrdues es pot imputar al fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, la imputació o el repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.
    b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.
    c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar als socis i sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats efectuats per cadascun d'ells amb la cooperativa. Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 7, apartat f), d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'ha d'efectuar proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

   4. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 67.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

   5. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insta la fallida o s'acorda l'increment d'aportacions socials, sens perjudici del que
preveu l'article 54 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 26. Tancament de l'exercici

    L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.


    Art. 27. El fons de reserva obligatori

    1. El fons de reserva obligatori no es pot repartir entre els socis i sòcies i té la finalitat de consolidar econòmicament la societat.

    2. El fons de reserva obligatori és constituït per:

    a) L'aplicació dels excedents cooperatius i dels beneficis extracooperatius, d'acord amb el que disposen els articles 66 i 108 de la Llei 18/2002 de cooperatives, i l'article 24 d'aquests estatuts.
    b) Les deduccions sobre les aportacions obligatòries en el cas de baixa injustificada o expulsió dels socis i sòcies.
    c) Les quotes d'ingrés o periòdiques.


    Art. 28. El fons d'educació i promoció cooperativa

    1. El fons d'educació i promoció cooperativa es destina a:

    a) La formació de les persones sòcies i dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals.
    b) La promoció de les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.
    c) L'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió social.
    d) El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany, si escau, la cooperativa.

    2. La dotació del fons d'educació i promoció cooperatives pot ser aportada sota qualsevol títol, totalment o parcialment, a una federació de cooperatives, a cooperatives de segon grau i a entitats públiques o privades que tinguin per objecte la realització de fins propis d'aquesta reserva.
  
    3. El fons d'educació i promoció cooperatives, que és irrepartible entre les
persones sòcies i és inembargable, es constitueix amb:

    a) Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius, d'acord amb els articles 66 i 108 de la Llei 18/2002 de cooperatives, i amb l'article 24 d'aquests estatuts.
    b) Les sancions de caràcter econòmic que, per via disciplinària, la cooperativa imposi als socis i sòcies.
    c) Les subvencions, les donacions i tota mena d'ajut rebut dels socis i sòcies o de terceres persones per al compliment dels fins propis d'aquest fons.

    4. L'Assemblea General ha de fixar les línies bàsiques d'aplicació del fons d'educació i promoció cooperativa, les dotacions del qual han de figurar en el passiu del balanç separadament d'altres
partides.


      
                                    CAPÍTOL IV
                DEL GOVERN, LA GESTIÓ I LA REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA    Art. 29. Assemblea General. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària

   L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cadascun dels socis i sòcies, que també es pot fer per mitjans telemàtics. La notificació a la persona sòcia s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i màxima de 30 respecte a la data de celebració.

   La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social com la notificada a cadascun dels socis i sòcies, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc (...... No és preceptiu que l'assemblea general tingui lloc al domicili social. A la convocatòria es pot indicar un altre lloc, sobretot en cooperatives d'habitatges en què, per l'elevat nombre de socis i sòcies, potser no és
suficient el local social .......)
, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria.

    L'Assemblea General ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els 6 mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

    El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan ho sol·liciti la intervenció de comptes o bé un grup de socis i sòcies que representi, com a mínim, el 10% de tots els vots socials o de 100 socis i sòcies en les cooperatives de més de 1.000 socis i sòcies. Si el Consell Rector no convoca l'assemblea general, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligatori fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan  judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 31.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 30. Del vot per representant a l'Assemblea General


    Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant.

    La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta; l'admissió la fa la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió. (...... Si el representant és cònjuge o parella de fet, ascendent o descendent de la persona representada, no és necessari que el president de
l'Assemblea General admeti la representació si, a més d'aportar la representació escrita i expressa per a una sessió concreta, acredita aquesta condició familiar d'acord amb la normativa específica ......)    Art. 31. Adopció d'acords

    L'Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats. (...... A part dels casos establerts a la llei per a l'adopció d'acords per majoria
reforçada, els estatuts poden establir altres supòsits. ......)

    L'Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2 terceres parts dels vots socials assistents en els casos següents: (...... Dins d'aquest apartat es poden incloure tots els assumptes que es vulguin tractar més a fons i, en conseqüència, es pot exigir una majoria reforçada de, com a màxim, 2 terços dels vots socials assistents ......)

    a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.
    b) Emissió d'obligacions i títols participatius.
    c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.
    d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.

    L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

    Els assumptes que s'han de tractar en l'Assemblea no poden ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:

    1. Convocatòria d'una nova assemblea general.
    2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.
    3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d'algun càrrec social.

    Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que estableix l'article 33.3 de la Llei de cooperatives catalana.
(...... Els estatuts socials poden regular l'existència d'assemblees de fases o blocs, a les quals es poden delegar competències de l'Assemblea General, excepte en els assumptes que afectin tota la societat o la responsabilitat del patrimoni general o dels altres patrimonis separats, o els drets o les obligacions dels socis i sòcies no adscrits a la fase o el bloc respectius. Els estatuts socials han de regular les normes per a l'elecció de delegats, el nombre màxim de vots que pot representar cada delegat o delegada a l'Assemblea General i la vigència de la seva representació.......)


    Art. 32. El Consell Rector

    El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.

    El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans. (...... Als estatuts es poden recollir de forma genèrica o detallada les facultats
del president .......)


    Els següents càrrecs del Consell Rector ... tenen poder de representació de la cooperativa davant de terceres persones. (...... La representació pot ser a títol individual o conjunt, amb l'especificació
de les facultats que els corresponen.......)    Art. 33. Composició del Consell Rector

    El Consell Rector es compon d ...... (...... Els estatuts han de fixar la composició del Consell Rector, que no pot estar format per menys de 3 membres. En cooperatives l'activitat de les quals s'estén a diverses zones o es projecta sobre objectius, fases o seccions clarament diferenciats, els estatuts socials poden establir la possibilitat que la composició del Consell Rector reflecteixi aquesta diversitat.......), elegits tots ells entre els socis i sòcies de la cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General i pel procediment següent: ...... (...... Els estatuts han d'establir el procediment electoral. Per exemple, la presentació de candidatures, etc .......).

     Els càrrecs són els següents: president, secretari, ...... (...... Es poden establir altres càrrecs com, per exemple, els de vicepresident, tresorer o vocals. Els estatuts també poden preveure l'elecció de suplents, la qual, en aquest cas, s'ha de comunicar al registre de cooperatives  competent perquè en faci la inscripció. ......). La seva distribució correspon a ...... (...... La distribució pot ser feta pel Consell Rector o per l'assemblea general .......).


    Art. 34. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector

    El càrrec de membre del Consell Rector té una durada d ...... anys (...... La durada màxima dels càrrecs pot ser de 5 anys, excepte en cas de reelecció. En el cas de cooperatives de 3 socis, un cop arribat el termini de vigència dels càrrecs establert als estatuts, s'ha de procedir, o bé a fer una
reelecció, o bé a fer una redistribució dels càrrecs .......)
.

   L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori, llevat de reelecció o d'una altra causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi: ...... (...... Cal determinar l'òrgan social que n'ha de fixar la quantia. Tanmateix, els estatuts poden establir, o pot decidir-ho l'assemblea, que l'exercici del càrrec doni dret a retribució en el cas que es desenvolupin tasques de gestió directa ......).


    Art. 35. Funcionament del Consell Rector

    El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada ...... (...... Cal indicar la freqüència de les reunions i el procediment de convocatòria. ......). Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteix a la reunió més de la meitat dels seus components.

    (...... Es pot augmentar o reforçar aquest quòrum. Per exemple, es pot establir la concurrència necessària dels 2 terços dels membres del Consell Rector .......).

    S'admet que un membre del Consell Rector en representi un altre (...... Cada membre del Consell Rector només en pot representar un altre .......). Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats
(...... Es pot establir una majoria més reforçada per a l'adopció d'acords per part del Consell Rector (per exemple, majoria de 2 terços dels membres presents o representats) .......).

(...... Els estatuts també poden recollir les normes per a la delegació de facultats del Consell Rector en un dels seus membres o en una o més comissions delegades, d'acord amb la Llei de cooperatives de Catalunya; també poden recollir que el vot de la persona titular de la presidència sigui diriment en cas d'empat en les votacions.......)


    Art. 36. La intervenció de comptes

    Quan la cooperativa tingui més de 3 socis, l'Assemblea General ha de nomenar, d'entre els socis, ... interventors de comptes (...... Cal indicar el nombre d'interventors; el màxim és de 3. Els estatuts també poden preveure l'elecció de suplents, la qual, en aquest cas, s'ha de comunicar al registre de cooperatives competent perquè en faci la inscripció. ......), els quals han d'exercir el seu càrrec durant ... anys (...... Cal indicar el nombre d'anys; el màxim són 5 anys, excepte en cas de
reelecció ......)
.

    L'exercici del càrrec d'interventor és gratuït (...... Els estatuts poden establir que el càrrec d'interventor de comptes sigui retribuït (també ho podria acordar l'assemblea general). En aquest cas, s'ha de fixar el sistema de retribució; tanmateix, serà rescabalat per les despeses que origini  l'exercici de la seva funció. ......).


    Art. 37. Dissolució i liquidació

    Són causes de dissolució de la cooperativa: (...... No és una enumeració tancada; es pot fer una regulació més extensa de les causes de dissolució. El procés comença amb la liquidació dels negocis
socials pendents (deutes, crèdits) i acaba amb la divisió de l'haver social. ......)


    a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo. (...... La finalització de l'objecte social no significa necessàriament la dissolució de la cooperativa. Els socis i sòcies poden canviar l'objecte social amb una modificació dels estatuts. ......)
    b) La voluntat dels socis i sòcies. (...... L'acord ha de ser pres per l'Assemblea General amb una majoria de, com a mínim, 2 terços dels vots dels socials assistents.......)
    c) La reducció del nombre de socis i sòcies per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'un any.
    d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o a aquests estatuts, si es manté durant més de 6 mesos.
    e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles 74 al 83 de la Llei de cooperatives de   Catalunya.
    f) El concurs o la fallida.
    g) Qualsevol altra causa establerta a la llei.


                    
                                    CAPÍTOL V
           COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ INTERCOOPERATIVA I DE FOMENT DE LA FORMACIÓ


    Art. 38. Criteris per determinar el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació

    (...... Aquests criteris s'han d'establir obligatòriament, a tall d'exemple podria ser la següent:

    1. S'ha de treballar preferentment mitjançant organitzacions cooperatives amb les entitats públiques o privades compromeses amb les finalitats i l'objecte de la cooperativa enumerades a l'article 2
d'aquests estatuts.

    2. La cooperativa s'ha d'integrar a la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya. ......)


     (......)


    Articles facultatius:

    Art. (*). Vot ponderat  

    (...... Sens perjudici del que la llei preveu per als socis i sòcies col·laboradors, per als socis i sòcies de treball i per als socis i sòcies excedents, d'acord amb l'article 34.1 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, la cooperativa d'habitatges pot establir la possibilitat de vot ponderat. Aquest vot, regulat expressament pels estatuts socials, ha d'ésser ponderat en funció de l'activitat cooperativitzada del soci o sòcia en la cooperativa i no
pot ser superior en cap cas a 5 vots socials. ......)


    Art. (*). Existència de promocions, fases o blocs

(......
    1. Si la cooperativa desenvolupa més d'una promoció o una mateixa promoció ho és en diverses fases, ha de dotar cadascuna d'elles d'autonomia de gestió i patrimonial.
    2. La construcció de cada promoció, fase o bloc s'ha de fer amb autonomia de gestió i patrimonis separats, sense que els socis i sòcies no integrats en cada una de les promocions es vegin responsabilitzats per la gestió econòmica dels altres. Cal portar una comptabilitat independent per a cada promoció, fase o bloc, sens perjudici de la comptabilitat general de la cooperativa, i en tot cas,
s'ha de fer constar expressament davant les terceres persones amb qui s'hagi de contractar. S'han d'individualitzar tots els justificants de cobraments o pagaments que no corresponguin a crèdits o deutes generals.
    3. Cada promoció o fase s'ha d'identificar amb una denominació específica que ha de figurar de manera clara i destacada en tota la documentació relativa a aquesta, inclosos els permisos o les llicències administratives i qualsevol contracte celebrat amb terceres persones.
    En la inscripció en el Registre de la propietat dels terrenys o els solars de la cooperativa s'ha de fer constar la promoció o la fase a la qual estiguin destinats i si aquesta destinació s'acorda amb posterioritat a la seva adquisició, s'ha de fer constar per nota marginal a sol·licitud dels representants legals de la cooperativa.
    4. L'Assemblea General ha de delegar a les assemblees o les juntes de fases o blocs les competències que, segons l'article 110 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, siguin susceptibles de delegació .......)


    Art. (*). Els socis i sòcies col·laboradors

    (......  Poden entrar a formar part de la cooperativa com a socis i sòcies col·laboradors tant les persones físiques com les persones jurídiques -públiques o privades- i, si el contingut de la vinculació amb la cooperativa ho permet, les comunitats de béns i les herències jacents.
  
     Els socis i sòcies col·laboradors, sense efectuar l'activitat cooperativitzada principal, poden col·laborar en la consecució de l'objecte social de la cooperativa.
    
    La sol·licitud d'admissió com a soci col·laborador ha de ser formulada per escrit al Consell Rector, la resolució del qual es pot recórrer davant la primera assemblea general que es faci.

    Les aportacions dels socis i sòcies col·laboradors al capital social s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Cada soci col·laborador ha de tenir, almenys, ... títols com a aportació mínima obligatòria al capital social, el desemborsament de la qual s'ha de fer tal com estableix la Llei de
cooperatives de Catalunya.

    Les aportacions dels socis i sòcies col·laboradors han de quedar reflectides comptablement de manera separada de la dels socis i sòcies treballadors. Tenen dret de vot a l'assemblea general, amb el límit del 40% del total dels vots socials.

    Tenen dret a formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions establertes a la Llei de cooperatives de Catalunya.(Es pot recollir que fins a un 45% dels excedents anuals es pugui destinar a la
distribució entre els socis i sòcies col·laboradors, proporcionalment al capital que aquests socis
hagin desemborsat. En aquest cas, també s'han de fer càrrec de les pèrdues de l'exercici en la
mateixa proporció fins al límit de la seva aportació.) ......)    Els socis i sòcies excedents


    (...... Són socis i sòcies excedents els socis que, temporalment i per causa justificada, han deixat de dur a terme l'activitat cooperativitzada a lacooperativa. ......)


    Els socis i sòcies de treball

    (...... Els socis i sòcies excedents tenen els drets i els deures següents: ...... En tot cas s'ha de respectar, tal com estableix l'article 27 b), que tenen dret de veu però no de vot a l'assemblea general, que en cap cas no poden ser membres dels òrgans rectors de la cooperativa i que no tenen dret a cap retorn cooperatiu ......)
Siguiente: Modelos de Estatutos de una cooperativa de Trabajo Asociado

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Comparte sólo esta página:

Síguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información