Modelos de Estatutos sociales de cooperativas agrarias de las Islas Baleares

MODELOS DE ESTATUTOS SOCIALES DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LAS ISLAS BALEARES
    ESTATUTS SOCIALS ......................................... (Per a cooperatives de nova creació cal incloure el nom de la cooperativa que figura al cerificat sobre la denominació expedit pel registre competent.Article 3, article 4 i article 14 Llei de Cooperatives.), S. COOP.


                                       Capitol I
                                    Disposicions Generals


    Art. 1.- Denominacio.

    Amb la denominacio de (Per a cooperatives de nova creació cal incloure el nom de la cooperativa que figura al cerificat sobre la denominació expedit pel registre competent. Article 3, article 4 i article 14 Llei de Cooperatives.) ......................., es constitueix una societat cooperativa agraria, que es regira per aquests estatuts i subjecta als principis i disposicions de la Llei 1/2003, de 20 de marc, de Cooperatives de les Illes Balears, modificada per la Llei 572011 de 31 de marc, en endavant Llei de Cooperatives .

    Art. 2.- Domicili social i ambit territorial.

    El domicili social de la cooperativa s.estableix en (S.ha d.indicar el domicili de la cooperativa que necessariament ha d.estar ubicat en el territori de les Illes Balears, lloc on s.estableix l.adreca administrativa i empresarial, i s.hi ha d.indicar el carrer, el nombre, el municipi, el codi postal i la provincia (comunitat autonoma). Article 5, article 14 i 48.1 Llei de Cooperatives.)............ El seu ambit d.actuacio es el territori de les Illes Balears, encara que per tal de completar i millorar els seus fins, puguin realitzar activitats instrumentals i tenir relacions amb tercers fora de l.ambit territorial de les Illes Balears. El Consell Rector podra modificar els estatuts pel canvi del domicili social dintre del mateix terme municipal, pero caldra l.acord de l.assemblea general quan hagi de ser fora del terme.

    Art 3.- Durada de la societat.

    Aquesta societat es constitueix per temps (La durada de la societat pot ser per un temps limitat o il·limitat. Si fos per un temps limitat caldrà indicar el terme de durada de la societat. Article 14 Llei de Cooperatives.)......................... .

    Art. 4.- Objecte social.

    Son objecte d.aquesta societat cooperativa la consecucio de les activitats seguents (Es necessari indicar de forma succinta i detallada totes les activitats previstes de forma especifica i, en tot cas aixi com ho estableix l.art. 120.2 de la Llei de Cooperatives. Es pot acabar amb la referencia seguent: "qualsevol altra activitat que sigui pressupost, consequencia, complement o instrument per a la millora economica, tecnica, laboral, ecologica o social de la cooperativa, de les explotacions dels socis/es, dels seus elements o del medi rural".

   A mes es mportant tenir en compte que per a aquelles cooperatives que tenguin previst entre les seves activitats la prestacio de serveis en les explotacions dels socis/es, mitjancant la contractacio de treballadors/es, hauran de fer una referencia expressa. Article 14, article 120 de la Llei de Cooperatives.)
.... ..............  La relacio d.aquestes activitats no implica una realitzacio simultania.

    Art. 5.- Operacions amb tercers.

    El percentatge maxim que, en cada exercici, la cooperativa podra operar amb tercers no socis sera del cinquanta per cent del valor de les operacions realitzades amb els socis. (Aquest es el percentatge maxim que preveu la llei per a aquesta classe d.operacions. Aixo no obstant, l.art. 6.2 de la Llei de Cooperatives estableix la possibilitat de sol·licitar una autoritzacio per ampliar aquest percentatge, en unes circumstancies determinades. Article 6 i article 121.b) de la Llei de Cooperatives)

    Quan, d.acord amb l.establert, la cooperativa utilitzi productes agraris de tercers haura de reflectir aquesta circumstancia en la seva comptabilitat de manera separada i de manera clara i inequivoca.

    Art. 6.- Seccions.

    (La Llei de Cooperatives disposa aquesta regulació com a facultativa en els estatuts, encara que probablement sigui molt molt operativa per a la majoria de cooperatives agràries que realitzen activitats diferenciades clarament. Article 7 de la Llei de Cooperatives.)

    Els socis de la cooperativa, amb la finalitat de millorar el desenvolupament de les activitats socials o economiques compreses en el seu objecte social, podran agrupar-se de manera voluntaria en seccions, la constitucio de les quals requerira l.acord de l.Assemblea General de la cooperativa i romandran sotmeses a les condicions fixades en l.acord assembleari de constitucio. En qualsevol cas hauran de respectar les regles que s.estableixen a continuacio i la regulacio continguda en l.article 7 de la Llei de Cooperatives.

    Al compliment de les obligacions derivades de l.activitat de cada seccio, romandran afectes, en primer lloc, les aportacions fetes o promeses i les garanties presentades pels socis que hi siguin integrats, a mes del patrimoni afecte a cada seccio, sense el perjudici de la responsabilitat universal de la cooperativa cap a tercers.

    Els beneficis o perdues d.una seccio es distribuiran o s.imputaran als socis que hi pertanyin.

    La representacio i la gestio de cada seccio correspondra en qualsevol cas al Consell Rector de la cooperativa.

    Aixo no obstant, el Consell Rector de la cooperativa podra nomenar una comissio executiva formada per membres del mateix Consell Rector que formin part de la seccio esmentada. En qualsevol cas, aquesta comissio caldra que s.atengui a les directrius i als acords presos pel Consell Rector de la cooperativa.

    El Consell Rector de la cooperativa podra convocar assemblees de seccio per a la presa d.acords que unicament l.afectin a ella.

    En concret podran adoptar acords sobre les materies seguents:

    - Acordar normes de campanya.
    - Elaboracio i modificacio del reglament de regim intern.
    - Aprovacio d.aportacions obligatories noves a capital social per als socis pertanyents a aquesta seccio.
    - Elaboracio del pla d.inversions i de millores del patrimoni afecte a la seccio, sempre que se sufraguin amb carrec als socis d.aquesta seccio.
    - Fixacio de les politiques comercials de l.activitat de la seccio, sempre amb subjeccio a la politica general de la cooperativa.
    - Elaboracio de propostes per a l.assemblea general de la cooperativa.
    - Qualssevol altres materies analogues que afectin unicament l.activitat i els socis de la seccio i no entrin en col¡¤lisio amb les facultats i competencies exclusives de l.assemblea general de la cooperativa o d.altres organs socials.

    Tanmateix, els acords presos per l.assemblea de seccio en les materies esmentades abans, romandran sota la tutela i el veto de l.assemblea general de la cooperativa, que podra acordar la suspensio dels acords de la seccio quan consideri que son contraris a la llei, als estatuts o a l.interes general de la cooperativa. Quant a tot allo relatiu a la convocatoria, constitucio, dret de vot, vot per representant, sistema d.adopcio d.acords, actes i impugnacions s.adaptara al regim general previst en aquests estatuts.
    Les seccions han de portar obligatoriament una comptabilitat diferenciada, sense perjudici de la comptabilitat general de la cooperativa. Cada seccio portara un llibre d.actes d.assemblea i un llibre de registre de socis, que custodiara el secretari/a del Consell Rector.

                
                                        Capitol II
                           Dels Socis, Associats I Socis Collaboradors    Art. 7.- Persones que poden ser socies.
   
    Conforme a allo que estableixen els articles 19 i 120 de la Llei de cooperatives, podran ser socies totes les persones fisiques, juridiques amb la capacitat legal necessaria, societats rurals menorquines i comunitats de bens i que, per qualsevol dels titols admesos en dret gaudeixin de l.aprofitament sobre les explotacions agraries situades en l.ambit territorial establert en l.article 2 d.aquests estatuts i que puguin realitzar l.objecte i les activitats especificades en l.article 4 d.aquests estatuts. Tambe pot ser socia d.aquesta cooperativa qualsevol administracio o ens public amb personalitat juridica per prestar serveis publics o per exercir atribucions que tengui reconegudes en l.ordenament juridic i per exercir la iniciativa economica publica, sempre que no suposi exercir l.autoritat publica. La cooperativa podra admetre socis de treball, d.acord amb l.establert en l.article 26 de la Llei de cooperatives. (Incloure la possibilitat d.admissio dels socis/es de treball es facultatiu. En tot cas, la regulacio d.aquest aspecte sera el que preveu la llei per als socis treballadors de les cooperatives de treball associat amb les excepcions establertes en la seccio 2ª. del capitol IV.
Article 26 de la Llei de Cooperatives.)


    Art. 8.- Requisits per a l'admissió.

    Per a l.admissio d.una persona com a socia cal que es compleixin els requisits seguents:

    a) Ajustar-se al que s.assenyala en l.article 7 d.aquests estatuts i sol¡¤liciti l.admissio per escrit al Consell Rector el qual ha d.acordar admetre.l en el termini maxim de tres mesos previst en la Llei de Cooperatives.

    b) Subscriure i desemborsar, en la forma i en el termini previstos en aquests estatuts, la quantitat en concepte d.aportacio economica obligatoria que hi es fixada.

    c) Desemborsar, en el seu cas, l.import de la quota d.ingres, segons el que es previst en aquests estatuts.(Les quotes d.ingres i les quotes periodiques son facultatives i, per aixo, en cas que s.estableixin caldra ajustar-se al que es disposa en els estatuts i en l.art. 77 de la Llei de Cooperatives.
Article 77.1 de la Llei de Cooperatives.)

  
    d) Assumir el compromis de no donar-se de baixa sense que hi hagi una causa justificada que la qualifiqui com a tal, fins ..................... (Aquest requisit es potestatiu. La Llei de
    Cooperatives estableix la possibilitat de fixar uns limits:

    - Fins al final de l.exercici economic en que es vulgui efectuar la baixa.
    - Fins que hagin transcorregut un nombre d.anys des de la seva admissio, que mai no podra ser superior a cinc.
Article 24.2 de la Llei de Cooperatives.)


    e) Quan la titularitat del dret recaigui sobre una comunitat de bens i drets, els cotitulars n.hauran de triar un perque els representi i exerciti els drets propis del soci/a en nom seu, inclos el dret de vot.

    f) (Com a contingut facultatiu, els estatuts podran exigir com a requisit, per tal d.adquirir i conservar la condicio de soci, un compromis d.activitat exclusiva corresponent al seu objecte social, mitjancant el qual el soci esta obligat a aportar tota la seva produccio. Per altra banda, la societat cooperativa podra exigir d.altres requisits en funcio de les condicions tecniques i l.objecte social de cada cooperativa. Article 120.3 de la Llei de Cooperatives)

    
    Art. 9.- Procediment d'admissió.

    El procediment per a l.admissio de socis nous es regulara pel que esta establert en l.article 23.2 i 23.3. de la Llei de Cooperatives.

    (La Llei de Cooperatives disposa que els estatuts han d.establir la forma per la qual es donara publicitat a la decisio del Consell Rector, sense fixar-ne cap, per la qual cosa la redaccio plantejada quant a allo que afecta la seva publicitat es a tall d.exemple.
Article 23 de la Llei de cooperatives.)
La resolucio del Consell Rector amb el comunicat de la seva decisio al soci o socia es remetra per escrit a traves de correu certificat o a traves d.una altra formula igualment efectiva de la qual es pugui deixar constancia que el destinatari l.ha rebut. Al seu torn s.haura d.exposar el dia seguent al de l.adopcio i durant un termini de 15 dies al tauler d.anuncis de la cooperativa. En cas que la resolucio fos denegatoria cal que es motivi i es faci constar el dret a recorrer en el termini d.un mes davant l.assemblea general aixi com ho disposa l.article 23 de la Llei de Cooperatives. Alhora, l.acord d.admissio es podra impugnar davant l.assemblea general en el termini dels .... dies seguents a la publicacio de l.acord d.admissio, a peticio com a minim del ...... % de socis/es treballadors i sera preceptiva l.audiencia de la persona interessada. (És contingut mínim i estatutari i cal fixar-ne el termini i el percentatge de socis/es.)

    Art. 10.- Baixa en la condicio de soci.

    La qualificacio i determinacio d.efectes de la baixa sera competencia del Consell Rector, que l.haura de formalitzar durant el termini maxim de tres mesos comptadors des de la data d.efectes de la baixa, per escrit motivat que s.haura de notificar al soci interessat d.acord amb el procediment previst als Article 24 i 25 de la Llei de Cooperatives.

  
    1- El soci es pot donar de baixa de manera voluntaria a la cooperativa mitjancat un escrit en que comunica la seva intencio al Consell Rector amb (La Llei de Cooperatives remet als remet als estatuts quant a la fixacio d.un periode per al preavis que no podra ser inferior a tres mesos ni superior a sis.
Article 24 de la Llei de Cooperatives.)
........ mesos d.antelacio.

    En el cas que s.incompleixi aquesta comunicacio, se.n podran derivar les indemnitzacions corresponents de danys i perjudicis, que en funcio de cada cas examinara i proposara el Consell Rector.

    Fins que trancorri el termini de preavis, el soci/socia mantendra els mateixos drets i obligacions inalterables que tenia abans de preavisar de la seva baixa. En cas que el soci/socia hagues incomplert la seva obligacio de preavis, a mes de l.exigencia d.una indemnitzacio de danys i perjudicis, caldra entendre que la baixa es produeix, a aquests efectes de reemborsament d.aportacions, a la data de finalitzacio de l.exercici economic.

    (L.import del 30% que figura en les deduccions aplicables es l.import maxim que estableix la Llei de Cooperatives. Per tant, cada cooperativa, en el seu cas, podra establir un limit inferior al limit del model.
Article 76 de la Llei de Cooperatives.)
Si la baixa injustificada implicas l.incompliment per part del soci/socia del compromis al que es refereix l.article 8 d.aquests estatuts en l.apartat d), de permanencia minima, la cooperativa podra practicar les deduccions d.un 30% sobre l.import resultant de la liquidacio de les aportacions obligatories, un cop efectuats els ajusts marcats en l.article 37 d.aquests estatuts.

    2.- Cessara de manera obligatoria el soci/socia que hagi perdut els requisits que s.exigeixen per ser soci i que son fixats en l.article 8 dels estatuts. La baixa obligatoria s.acordara, previa audiencia de l.interessat/ada, pel Consell Rector, d.ofici, a peticio de qualsevol soci o del soci afectat.

    A efectes de la baixa i per tot allo que no regulen aquests estatuts, s.aplicara el que estableixin els articles 24 i 25 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 11.- Obligacions dels socis. (No es una llista tancada. En cada cas podran establir-se d.altres obligacions derivades del compliment de l.objecte social de la cooperativa en questio.
Article 21 de la Llei de Cooperatives.)


    a) Complir els deures legals i estatutaris i especialment amb els acords adoptats validament pels organs socials de la cooperativa, sense perjudici del dret de separacio, en el seu cas, previst en l.article 24.3 de la Llei de Cooperatives.

    b) Assistir a les reunions de l.assemblea general i dels organs socials de la cooperativa.

    c) Participar en les activitats cooperativitzades que desenvolupi la cooperativa amb la totalitat de la produccio de les explotacions. (Roman plasmat un dels principis basics del cooperativisme agrari: el principi d.exclusivitat pel qual el soci/a es compromet amb tota la seva produccio. Aixo no obstant, si la cooperativa ho considera oportu, pot establir-se en aquest punt un limit inferior.
Article 21.2.c) de la Llei de Cooperatives)


    Aixo no obstant, el Consell Rector, quan existeixi una causa justificada, podra alliberar d.aquesta obligacio el soci/a, en la quantia que procedeixi i en funcio de les circumstancies.

    d) No sol·licitar la baixa voluntaria en la cooperativa almenys durant (Es pot fixar als estatuts la possibilitat d.exigir al soci/a un compromis de permanencia en la cooperativa que mai no podra ser superior a cinc anys i que coincidira amb el periode previst en el punt d) de l.art. 8.
Article 24 de la Llei de Cooperatives.)
..... anys des de la seva admissio.
    
    e) Guardar secret sobre aquells assumptes i dades de la cooperativa la divulgacio dels quals pugui perjudicar els interessos socials licits.

    f) No realitzar activitats competitives amb les activitats empresarials que desenvolupi la cooperativa, tret que tengui autoritzacio del Consell Rector.

    g) Acceptar els carrecs per als quals fos elegit, a excepcio d.una excusa de causa justa.

    h) Complir amb les obligacions i amb els compromisos inherents al carrec per als quals els haguessin nomenats i especialment complir amb les assistencies i les participacions del Consell Rector.

    i) Efectuar el desemborsament de les seves aportacions al capital social en la forma i els terminis previstos.

   j) Participar en les activitats de formacio de la cooperativa.

    k) Observar i complir les normes de produccio, comercialitzacio o planificacio de la cooperativa i, al seu cas, observar i complir la normativa comunitaria.

    Art. 12.- Drets dels socis. (No és una llista tancada. Article 20 i 22 de la Llei de Cooperatives)

    Els socis i les socies tenen dret a:

    1.- Ser electors i elegibles per als carrecs dels organs socials.

    2.- Assistir a les reunions, participar als debats, formular propostes i exercir el dret de vot en l.adopcio d.acords en l.assemblea general i en la resta d.organs socials dels quals formin part..

    3.- Rebre informacio necessaria per a l.exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions de conformitat amb el que esta previst en l.art. 22 de la Llei de Cooperatives. En especial tenen dret a:

    a) Rebre una copia dels Estatuts Socials i les modificacions posteriors, a mes d.una copia del reglament de Regim Intern, al seu torn, de manera que corresponguin amb els que son vigents a la cooperativa.
    b) Acces lliure al Llibre Registre de socis/socies i al Llibre d.Actes de l.Assemblea General i, despres d.una sol·licitud, obtenir del Consell Rector una copia certificada dels acords adoptats en les assemblees generals que s.hagin celebrat.
    c) Rebre del Consell Rector, quan ho sol·liciti, una copia certificada dels acords del Consell que l.afectin, individualment o particularment i, en tot cas, te dret a que li aclareixin, en un termini no superior a un mes, l.estat de la seva situacio economica amb la cooperativa.
    d) Examinar en el domicili social que estableix l.article 2 d.aquests estatuts, en el termini compres entre la convocatoria de l.assemblea i la seva celebracio, els documents que s.hi sotmetran, en particular els comptes anuals, l.informe de l.interventor/s o, al seu cas, l.informe d.auditoria.
    e) Sol·licitar per escrit, al Consell Rector, amb set dies d.antelacio de l.assemblea, l.ampliacio de tota la informacio que consideri necessaria en relacio als punts continguts en l.ordre del dia. Podra requerir aquesta informacio al mateix organ i de manera verbal en l.assemblea general.
    f) Sol¡¤licitar per escrit i rebre informacio sobre la marxa de la cooperativa en els termes prevists als estatuts i, en particular sobre allo que afecti els seus drets economics i socials. En aquest cas, el el Consell Rector haura de facilitar aquesta informacio en el termini d.un mes o, si es considera d.interes general, en l.assemblea a celebrar mes propera i s.incloura en l.ordre del dia.
    g) Rebre informacio que considerin necessaria, quan ho sollicitin per escrit Consell Rector, el deu per cent de socis o cent socis, quan la cooperativa en tengui mes de mil. El Consell Rector haura de proporcionar la informacio que hagin sol·licitat en el termini d.un mes.

    4.- Participar en l.activitat empresarial que desenvolupa la cooperativa per al compliment del seu fi social, a mes de les activitats formatives, sense discriminacio.

    5.- Al retorn cooperatiu quan s.escaigui.

    6.- A l.actualitzacio i reemborsament de les aportacions al capital social quan s.escaigui.

    7.- A la resta de drets que resultin de les normes legals i d.aquests estatuts. (En el cas en que els estatuts prevegin la remuneracio de les aportacions obligatories es convenient incorporar en la relacio de drets de l.article 12 el dret a percebre l.interes que correspongui per aquestes aportacions. Article 14 i 73 de la Llei de Cooperatives.)

    Art. 13.- Associats/ades. (L.associat/ada es una figura opcional. Els estatuts poden preveure l.existencia en la cooperativa de l.associat/ada. Si es aixi, a mes, poden establir una obligacio de permanencia minima, si els estatuts ho contemplen, des de la seva admissio i que no podra ser superior als tres anys.
Article 33, 34 i 35 de la Llei de Cooperatives)


    Es poden associar a aquesta cooperativa totes les persones fisiques o juridiques que, sense poder desenvolupar o participar en l.activitat cooperativitzada, podran contribuir a la consecucio del seu objecte social mitjancant aportacions al capital social i que tendran caracter voluntari. S.aplicara als associats el que esta previst als articles 33, 34 i 35 i la resta d.articles que s.escaiguin de la Llei de Cooperatives.

    Art. 14. Socis/es col·laboradors. Regim d'admissio i baixa.

    (El soci/a col·laborador/a es una figura facultativa per a les cooperatives agraries la regulacio de la qual, en el seu cas, s.ajustara al que s.estableix en la Llei de Cooperatives quant al contingut minim estatutari.
Article 120.6 de la Llei de Cooperatives)


    1.- La cooperativa podra incorporar persones, com a socis col·laboradors que, sense poder realitzar de forma plena l.activitat cooperativitzada, podran col·laborar i participar de forma accessoria en alguna o algunes activitats i serveis propis de la cooperativa.

    2.- La sol·licitud d.admissio com a soci col·laborador es formulara per escrit al Consell Rector el qual resoldra en el termini dels tres mesos seguents i que es regira pel que esta previst per als socis i socies ordinaris en l.art. 9 d.aquests estatuts i que concorden amb la Llei de Cooperatives. De la mateixa manera, els acords d.admissio o de denegacio es podran impugnar tant per part dels socis com pels socis col·laboradors aixi com ho disposa l.art. 23 de la Llei de Cooperatives. Sera d.aplicacio al soci col·laborador el que es disposa per als socis en els suposits de baixa. El soci col·laborador esta obligat a romandre a la cooperativa durant un periode de (Es pot establir als estatuts un període mínim de permanència obligatori, que no podrà ser superior a cinc anys.
Article 120 de la Llei de Cooperatives.)
........ anys des de la seva admissio.

    3.- La cooperativa, mentre hagi admes socis col·laboradors, no podra suprimir aquesta figura, ni a traves de la modificacio dels estatuts.
  
    4.- La cooperativa podra sancionar i expulsar els socis col·laboradors per les faltes tipifiucades estatutariament. En cas d.expulsio cal ajustar-se al procediment previst en l.art. 20 per als socis.

    Art. 15.- Regim economic per als socis/es col·laboradors.

    Per adquirir la condicio de soci col·laborador, sera necessari desemborsar l.aportacio a capital social de (Cal determinar quina sera l.aportacio obligatoria del soci/a col·laborador/a.) ....... euros.

    Les aportacions dels socis col·laboradors s.hauran d.acreditar a traves de titols nominatius i especials i s.hauran de reflectir comptablement en comptes diferents als de les aportacions dels socis i socies.

    Els socis col·laboradors no estaran obligats a realitzar aportacions noves al capital social, empero l.assemblea general els podra autoritzar a realitzar aportacions voluntaries al capital social. En tot cas, la suma de les aportacions dels socis col·laboradors no podra ser superior al 40% de les aportacions de la totalitat dels socis al capitasl social, computat en el moment en que l.associat desemborsi l.aportacio. Els socis col·laboradors no respondran personalment dels deutes socials. Seran d.aplicacio als socis col·laboradors les normes establertes en l.art. 68 de la Llei de Cooperatives. Les aportacions dels socis col·laboradors seran susceptibles d.actualitzacio en les mateixes condicions que les establertes per a les dels socis. Les aportacions al capital social dels socis col·laboradors nomes podran transmetre.s:

    a) Per actes "inter vivos" entre els socis col·laboradors i als socis.

    b) Per successio "mortis causa", si els drethavents son igualment socis col·laboradors, o adquireixen aquesta condicio en el termini de sis mesos des de l.acceptacio de l.herencia i a d.altres socis.

    (El soci/a col·laborador/a, com a persona que pren part de l.activitat, encara que sigui en un grau menor, tambe participara de les perdues que se li puguin imputar, en el seu cas. De la mateixa manera, per tant podra participar en el retorn cooperatiu. Als estatuts podran determinar-se la forma de participacio, que podria remetre.s a un acord d.assemblea .
Article 120.10 de la Llei de Cooperatives.)
Els socis col·laboradors participaran en les perdues i en els beneficis de la cooperativa sempre en proporcio a l.activitat realitzada per ell mateix a la cooperativa i sempre en les mateixes condicions que el soci/a. En tot cas s.estara a l.acord d.assemblea.
    En el suposit de baixa, el soci col·laborador o, en el seu cas, els seus drethavents tendran dret al reemborsament de les seves aportacions al capital social.

    Art. 16.- Drets i deures.

    a) Els socis col·laboradors tenen dret a participar en l.assemblea general amb veu i amb un conjunt de vots que, sumats entre si, no representin mes d.un 30% de la totalitat dels vots dels socis existents a la cooperativa en la data de la convocatoria de l.assemblea general. El valor del vot dels socis sera el mateix per a tothom, amb independencia de la quantia de les seves aportacions al capital social. En cap cas, el valor del vot per soci col·laborador podra excedir de la unitat.

    b) Els socis col·laboradors no podran ser nomenats membres del Consell Rector ni interventors.

    c) Els socis col·laboradors podran exercitar el dret d.informacio en els termes previstos per als socis.

    d) Els socis col·laboradors podran elegir un representant al Consell Rector, amb veu pero sense vot, mai superior a un terc del nombre d.aquests mateixos socis.

    e) Son obligacions dels socis col·laboradors: guardar secret sobre les dades que coneguin de la cooperativa, no realitzar activitats competitives amb les activitats propies de la cooperativa, a excepcio d.autoritzacio expressa del Consell Rector, complir, al seu cas, les normes de produccio i de comercialitzacio de la cooperativa i estar al dia de les obligacions economiques.

    Aquests deures tendran el mateix abast que l.establert en aquesta llei i en els estatuts per als socis/es.

    Quan al cooperativa tengui d.altres associats, els limits quant al vot i al capital social sera la suma d.ambdos col·lectius. Tendran la consideracio de socis col·laboradors aquelles cooperatives amb les quals es subscrigui un acord de col·laboracio intercooperatiu, a les operacions de les quals sera d.aplicacio el que es previst en l.art. 143.2 de la Llei de Cooperatives.


                                             III
                                 Normes de Disciplina Social

    Art. 17. Faltes i sancions.

    (Els estatus establiran les normes de disciplina social i determinaran amb precisio els tipus de falta i la seva graduacio a mes de les sancions aplicables en cada cas. S.ha confeccionat l.article a tall d.exemple.
Articles 28, 29, 30 i 31 de la Llei de Cooperatives.)


    Es podran sancionar els socis nomes per les faltes que cometin i que son tipificades en aquests estatuts. Segons la importancia poden ser: lleus, greus i molt greus.

    Les faltes molt greus prescriuran als tres mesos, les greus als dos i les lleus al mes, comptats a partir de la data en que el Consell Rector va tenir coneixement de la comissio i, en tot cas, a l.any d.haver-se comes. Son faltes molt greus:

    a) Desenvolupar una actuacio perjudicial i greu dels interessos de la cooperativa, com ara operacions de competencia, frau d.aportacions, ocultacio de dades rellevants, o la desconsideracio manifesta cap als rectors i representants de la cooperativa, que atemptin contra els interessos materials o el prestigi de l.entitat.

    b) Les absencies injustificades de forma reiterada i per mes de tres vegades consecutives dels membres del Consell Rector a les reunions convocades adequadament.

    c) No participar en les activitats cooperativitzades, o serveis que presta la cooperativa d.acord amb el seu objecte social, per sota dels nivells obligatoris marcats als acords de l.Assemblea General o del Consell conforme a les seves competencies respectives i en la forma que es precepta en aquest cos estatutari.

    d) Violar secrets de la cooperativa que perjudiquin greument els seus interessos.

    e) Manca de pagament d.aportacions i de quotes obligatories.

    f) Fer prevaler la condicio de soci per tal de desenvolupar activitats especulatives o contraries a les lleis.

    g) El frau, deslleialtat o abus de confianca en l.exercici de l.activitat cooperativitzada.

    Son faltes greus:

    a) Els maltractaments de paraula a d.altres socis o als empleats de la cooperativa amb motiu de reunions dels organs socials, o de la realitzacio de feines, activitats i operacions precises per al desenvolupament social.

    b) L.incompliment de les obligacions economiques amb la cooperativa per l.impagament de quotes periodiques o de les contraprestacions per serveis en un termini de sis mesos.

    c) La falta d.assistencia injustificada per tres vegades consecutives a les reunions del Consell Rector, en el cas que en formi part. d) La comissio d.una falta lleu, en cas que el soci hagues estat sancionat per tres faltes lleus en el termini dels darrers tres anys.

    Son faltes lleus:

    a) La falta d.assistencia no justificada a les sessions de l.assemblea general a les quals el soci hagues estat convocat de forma adequada.

    b) La falta de notificacio al secretari/a de la cooperativa del canvi de domicili del soci o socia, durant els dos mesos des que es produeixi aquest fet.

    c)No fer cas de les instruccions dictades pels organs socials competents per al bon ordre i el bon desenvolupament de les operacions i les activitats de la cooperativa. d)El retard, la negligencia o la descuranca en el compliment de les seves tasques. Les sancions que cal imposar en cada cas son les seguents: (La cooperativa fixa lliurement les quanties de les multes. Aquestes quantitats s.han posat com a exemple.)

    Per faltes lleus:  Amonestacio verbal o per escrit i/o multa fins a 60 euros.

    Per faltes greus: Multa des de 65 euros a 600 euros i/o suspensio d.algun o de tots els drets socials que la llei permeti per un termini igual o inferior als sis mesos. Per al cas previst en el punt c) de l.apartat de les faltes greus, la sancio, al seu torn, podra suposar el cessament de seu carrec un cop l.assemblea general ho hagi acordat per majoria simple de vots.

    Per faltes molt greus: Multa, des de 601 euros a 1000 euros, suspensio de drets socials per a un termini igual o inferior a l.any o expulsio, d.acord amb l.article 31 i els seguents que la Llei de Cooperatives. La sancio suspensiva de drets nomes es podra imposar per la comissio d.aquelles faltes greus i molt greus que consisteixen precisament en que el soci/socia estigui al descobert en les seves obligacions economiques o que no participi en les activitats de la cooperativa en els termes que es previst als estatuts En tot cas, els efectes de la suspensio cessaran en el moment en que el soci/a normalitzi la seva situacio amb la cooperativa.

    Art. 18. Organs socials competents i procediment.

    El Consell rector de la cooperativa sera l.encarregat de sancionar les faltes lleus, greus i molt greus, mitjancant un expedient instruit a l.efecte i previa audiencia de l.interessat.
    El soci podra recorrer davant l.Assemblea General en el termini d.un mes des de la notificacio. El recurs haura d.incloure.s com a punt en l.ordre del dia de la primera assemblea que se celebri i s.ha de resoldre mitjancant votacio secreta.
    Si la sancio per falta consistis en la suspensio de drets, el soci podra recorrer davant l.Assemblea General en els termes prevists per als casos d.expulsio, sense prejudici de la possible execucio immediata d.aquell acord suspensiu.

    L.acord del Consell Rector, que imposi les sancions per aquestes faltes, te caracter executiu, excepte en el cas d.expulsio que regula l.article 32 de la Llei de cooperatives.

    L.acord d.expulsio nomes sera procedent per una falta molt greu.

                                    IV
                            Organs de la societat


    Art. 19. L'assemblea general.

    L.assemblea general constituida de manera valida per la reunio dels socis i en el seu cas, pels socis col·laboradors i associats per tal deliberar i prendre acords es l.organ suprem d.expressio de la voluntat social de la cooperativa.

    Les assemblees generals poden ser ordinaries o extraordinaries. Les ordinaries tendran la funcio principal d.examinar la gestio social, aprovar, si cal, els comptes anuals, el balanc social, i si s.escau, resoldre sobre la imputacio dels excedents o, en el seu cas, de les perdues, i establir la politica general de la cooperativa. La resta tendra el caracter d.extraordinaries. L.assemblea general ordinaria s.ha de reunir obligatoriament en el termini dels sis mesos seguents al tancament de cada exercici.

    (En les cooperatives podra haver-hi una assemblea general de delegats. Quan en una cooperativa es produeixin circumstancies que dificultin la presencia simultania de tots els socis/es i els associats/des a l.assemblea general per debatre els assumptes i adoptar acords, els estatuts podran establir que les competencies de l.asssemblea general s.exerceixin mitjancant una assemblea de segon grau, integrada pels delegats i delegades designats en juntes preparatories. Aquestes causes s.han de definir objectivament i expressament. Article 47 de la Llei de cooperatives.)

    Art. 20. Competencia de l'assemblea. Convocatoria.

    Sense prejudici del que disposa l.art. 39.1. de la Llei de cooperatives, l.assemblea general tendra sempre les competencias que se relacionen en l.art. 39.2 de la Llei de Cooperatives.

    El Consell Rector convocara l.assemblea general ordinaria en el termini dels sis mesos seguents a la data del tancament de l.exercici, i si hagues transcorregut aquest termini sense fer-ho, l.efectuaran els interventors en la forma prevista en l.article 58 de la Llei de cooperatives. L.extraordinaria, segons els termes de l.art. 40.2 de la Llei de cooperatives.

    L.assemblea es convocara mitjancant l.anunci en el domicili social de la cooperativa, a traves d.una comunicacio personal o por via telefonica, o telefax, o por correu electronic o ordinari, o qualsevol altre mitja de comunicacio telematica efectiva, que permeti acreditar la seva recepcio als socis i als socis col·laboradors i associats, en el seu cas amb una antelacio minima de quinze dies i maxima de dos mesos abans del dia en que se celebri la sessio. Aquest comunicat incloura l.ordre del dia, la data en primera i en segona convocatoria, l.hora i el lloc de la reunio. L.interval de temps que hi ha d.haver entre la primera i la segona convocatoria sera de mitja hora. (Els estatuts han de fixar l.interval de temps que ha de transcorrer entre la primera i la segona convocatoria.
Article 40.4 de la Llei de Cooperatives)

   Aixi mateix la convocatoria ha d.incloure la relacio completa d.informacio o de documentacio que ha d.estar a la disposicio dels socis i els socis col·laboradors i associats, i si cal, de la manera d.accedir-hi per a la seva consulta i analisi.
    El secretari haura d.expedir una justificacio documental de la tramesa de les comunicacions en el termini adient.

    Quan la convocatoria afecti cooperatives amb mes de dos-cents cinquanta socis, a mes, s.haura d.exposar en el tauler d.anuncis del domicili social, en tots els centres en que es desenvolupi la seva activitat i en un dels diaris de mes circulacio en el domicili social de la cooperativa.

   No sera necessaria la convocatoria, sempre que tots els socis, els socis col·laboradors i associats de la cooperativa hi siguin presents i acceptin per unanimitat la celebracio de l.assemblea i els temes que s.hi han de tractar, i tots els socis han de signar l.acta en la qual s.acorda aquesta celebracio de l.assemblea, que tendra la consideracio d.universal.

    La reunio de l.assemblea general ha de celebrar-se, llevat de la que tingui caracter d.universal, al lloc on estigui ubicat el domicili social de la cooperativa. I en tot cas pel que es preveu a l.article 41.2 de la Llei de cooperatives.

    Art. 21. Funcionament de l'Assemblea.

    L.assemblea general quedara validament constituida, en primera convocatoria, quan hi siguin presents o representats mes de la meitat dels vots socials i, en segona convocatoria, quan hi siguin, almenys un 10% o 100 vots socials. No quedara constituida l.assemblea quan el total dels vots presents i representats dels socis sigui inferior al dels associats i socis col·laboradors, si fos aquest el cas.

    Presidira l.assemblea el president o en el seu defecte, el vicepresident del Consell Rector, i, quan no hi siguin cap dels dos la persona que designi l.assemblea. Actuara de secretari aquell que n.ocupi el carrec en el Consell Rector o aquell que el substitueixi legalment, i, en el seu defecte qui trii l.assemblea. Quan en l.ordre del dia figurin temes que afecten directament les persones que exerceixen les funcions de president i de secretari, aquests carrecs s.han d.encomanar als socis que l.assemblea elegeixi.
    
    En el cas que quan acabi la jornada no finalitzi la celebracio de l.assemblea, s.haura de continuar en un termini no superior a ...... dies. (Es tracta d.una possibilitat. Els estatuts han de regular el procediment que cal seguir en el cas que al final d.una jornada no acabi la celebracio d.una assemblea. Conve que entre la finalitzacio de la primera sessio i la seva represa transcorri el mes poc temps que sigui possible. Article 41.7 de la Llei de Cooperatives.) La mateixa assemblea haura de decidir per majoria simple la data i l.hora de la reunio.

    Podran assistir a l.assemblea general, amb veu i sense vot, persones que no ostentin el caracter de socis o socis col·laboradors, o associats, si s.escau. El Consell Rector o el president pot haver convocat aquestes persones perque hagin considerat convenient la seva assistencia. No obstant aixo, si la majoria dels assistents s.hi oposa o el punt de l.ordre del dia que es tracti sigui relatiu a l.eleccio o a la renovacio de carrecs, no podran assistir-hi. (L.article 41.8 de la Llei de Cooperatives ofereix aquesta opcio. En cas de no incorporar-s.hi, es possible aquesta assistencia si aixi ho acorda l.assemblea general. Article 41.8 de la Llei de Cooperatives)

    Art. 22. Dret de vot. Vot per representant.

    Cada soci/a te un vot (Les cooperatives poden optar pel sisitema de vot unitari o vot plural segons el que preveu l.article 122 de la Llei de cooperatives. En el cas en que la cooperativa opti pel sistema de votacio plural, els estatuts hauran d.establir els criteris per fixar el repartiment de vots en funcio de l.activitat cooperativitzada. Que serveixi com a exemple: si partim que cada soci/a disposa d.un vot, es podrien atorgar mes vots per tram de facturacio.
Articles 42, 43 i 122 de la Llei de Cooperatives)
i en cap cas podra existir vot diriment o de qualitat.
    El dret de vot es pot exercitar per un altre soci/socia que no podra representar mes de dos socis.

    La delegacio de vot es podra fer per escrit autograf o mitjancant un apoderament notarial o per compareixenca davant del secretari/a de la cooperativa o per qualsevol forma fefaent. La delegacio del vot nomes es podra fer per a una assemblea general.

    Amb caracter general, el soci no podra exercir el seu dret al vot quan es tracti d.alliberar-lo d.una obligacio o de concedir-li un dret. Tampoc no podra exercir-lo quan es tracti d.adoptar un acord que l.autoritzi a transmetre les seves aportacions, quan se l.exclogui de la societat, aixi com en qualssevol dels casos a que es refereix l.article 65 de la Llei de Cooperatives.
  
    Les votacions seran secretes en els casos prevists en l.article 41.6 de la Llei de Cooperatives o quan ho sol·liciti un deu per cent dels socis i socis col·laboradors o associats, al seu cas, presents o representats.

    (Els estatuts podran preveure que el soci o socia sigui representat en l.assemblea pel seu conjuge, o persona amb qui convisqui de manera habitual o per un altre/a familiar que tingui plena capacitat d.actuacio. Article 43.2 de la Llei de cooperatives)

    Art. 23. Adopcio d'acords.

   L.Assemblea General adoptara els acords per mes de la meitat dels vots expressats validament i no seran computables a aquests efectes els vots en blanc ni les abstencions.

    Sera necessaria la majoria de dos tercos dels vots presents i representats per adoptar els acords que per aquests suposits estableix l.art. 44.2 de la Llei de cooperatives. Aiximateix sera necessaria aquesta majoria en el cas de la transformacio obligatoria de les aportacions amb dret a reemborsament en cas de baixa en aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel consell rector, o la transformacio inversa.
    Tambe sera necessaria aquesta majoria dels dos tercos per exigir aportacions obligatories noves al capital social o per establir o modificar la quantia de la quota d.ingres o periodiques. (La Llei de Cooperatives, sense perjudici d.una serie de materies en que exigeix obligatoriament majories qualificades per a la presa de decisions, ofereix la possibilitat d.exigir d.altres majories en d.altres temes, que en cada cas consideri la cooperativa i que per tant cal preveure als estatuts. Aquest paragraf, doncs, es de contingut facultatiu i serveix com a il·lustracio.
Article 44.1 de la Llei de Cooperatives)


    L.assemblea general no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin en l.ordre del dia i seran nuls els acords que s.adoptin d.aquesta manera, a excepcio d.aquells suposits prevists en l.art. 44.3 de la Llei de cooperatives.

    Art. 24. Acta de l'assemblea.

    De cada assemblea s.aixecara una acta redactada pel secretari/a amb el contingut que estableix l.article 45 de la Llei de Cooperatives. El president/a, secretari/a i tres socis/socies designats en l.assemblea, aprovaran l.acta com a darrer punt de l.ordre del dia i el secretari/a la passara al llibre d.actes corresponent.
    Signara l.acta el president/a, el secretari/a i tres socis/socies designats per l.assemblea per a la seva aprovacio. (S.ha de consignar als estatuts el nombre de socis/es signants de l.acta, que no podra ser inferior a tres, excepte en aquelles cooperatives amb menys de cinc socis/es, en que n.hi haura prou amb la signatura del president/a, del secretari/a i d.un soci/a.
Article 45.4 de la Llei de Cooperatives)


    L.acta de la sessio ha de transcriure.s al llibre d.actes de l.assemblea general en un termini no superior als deu dies seguents de la seva aprovacio.

    Quan els acords siguin inscriptibles caldra que es presentin al registre de cooperatives per a la seva inscripcio, durant el mes seguent a la seva aprovacio, sota la responsabilitat del Consell Rector.

    Els acords de l.assemblea general es poden impugnar en la manera que determina l.art. 46 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 25. Del Consell Rector.

    Es l.organ de govern, gestio i representacio d.aquesta cooperativa i li correponen totes les facultats no reservades a un altre organ social. La seva representacio s.exten, en judici i fora de judici a tots els assumptes que afecten la cooperativa.

    Tendra la representacio legal de la cooperativa el president del Consell Rector, que ho sera tambe de la cooperativa i s.ajustara als acords de l.assemblea general i del Consell Rector.

    El Consell pot conferir apoderament a qualsevol persona a traves de l.establiment en l.escriptura de poders de les facultats representatives que se li atorguin i en els termes prevists en l.art. 48.4 de la Llei de Cooperatives.

    a) Son funcions del president/a les definides per la llei i els estatuts presents, i en especial:

    - Representar la societat judicialment i extrajudicialment en qualsevol classe d.actes, negocis juridics, contractes i en l.exercici de tot tipus d.accions i d.excepcions.
    - Convocar i presidir les sessions i les reunions dels organs socials, excepte la dels interventors/es i dirigiran la discussio i tendra cura, sota la seva responsabilitat, que no es preodueixin desviacions o se sotmetin a la decisio de l.assemblea general, questions que no siguin incloses en l.ordre del dia.
    - Vigilar i procurar el compliment dels acords dels organs socials.
    - Signar amb el secretari/a les actes de les sessions, les certificacions i d.altra documentacio que determini el Consell Rector.
    - Atorgar a favor d.advocats i procuradors/es dels Tribunals, amb les facultats mes amples, poders generals i especials per a plets.
    - Adoptar en cas de gravetat les mesures urgents que cregui precises de manera raonada, i en passara comptes immediatament al Consell Rector, qui resoldra la procedencia de la seva ratificacio, tret que el tema afectas la competencia de l.assemblea, cas en que podra adoptar nomes les mesures provisionals minimes i haura de convocar immediatament l.assemblea general perque resolgui definitivament sobre aquelles mesures provisionals.

    b) Son funcions del secretari/a les definides per la llei i els estatuts presents, i en especial:

    - Portar i custodiar els llibres de registre de socis, d.actes d.assemblea general i del Consell Rector
    - Redactar de forma circumstanciada l.acta de les sessions del Consell Rector i de l.assemblea general en la qual actui com a secretari/a.
    - Lliurar les certificacions autoritzades amb la signatura del president/a amb referencia als llibres i als documents socials. - Efectuar les notificacions que procedeixin dels acords adoptats per l.assemblea general i pel Consell Rector.

    Art. 26. Composicio i eleccio del Consell.

    En Consell Rector esta format per: (Es necessari concretar la composicio del Consell Rector, i s.ha de tenir en compte que existira en qualsevol cas un president/a, un vicepresident/a i un secretari/a, tret que la cooperativa estigui formada pel minim, cas en que el Consell Rector estara format pel president/a i pel secretari/a i no existira la figura del vicepresident/a. En la composicio del Consell Rector caldra tenir en compte el previst en l.art. 49.2 de la Llei de Cooperatives quant a la reserva de llocs, en funcio d.arees geografiques diferents, per sectors diferenciats, per exemple, i en aquelles cooperatives que disposin de seccions caldra determinar-ne la proporcio i si tenen caracter de conseller ple o de representant amb veu pero sense vot. A mes, i per al cas que aixi ho decideixi la cooperativa, pot establir-se als estatuts la possibilitat que puguin nomenar-se com a consellers persones qualificades que no ostentin la condicio de soci/a, sense excedir d.un terc del total dels membres del Consell Rector. Articles 14 i 49 de la Llei de Cooperatives) ....... .

    Els membres titulars del Consell Rector els elegira l.assemblea general en votacio secreta, i pel nombre major de vots, entre els socis/es.
    Aixo no obstant la distribucio dels carrecs sera competencia del Consell Rector, a excepcio del president/a i secretari/a, que ho seran de l.assemblea. (Es pot optar perque la distribucio dels carrecs es faci a l.assemblea o es dugui terme al Consell Rector.
Article 51.3 de la Llei de Cooperatives.)


    Quan l.eleccio recaigui sobre una persona juridica, s.estara al disposat en l.art. 50.1 de la Llei de Cooperatives.

    Tots els membres del Consell Rector s.elegiran per un periodes de (Cal fixar un periode de temps que ha d.oscil·lar entre 3 i 6 anys. Si als estatuts no s.opta per establir limitacions quant als mandats, poden elegir els membres en periodes successius de forma indefinida. Article 51.1 de la Llei de Cooperatives.)...... anys i els podran reelegir per periodes successius. El Consell es renovara
(Si s.opta per les renovacions parcials, cal plasmar-ho als estatuts,. En cas contrari, caldra entendre que son simultanies. Article 51.2 de la Llei de Cooperatives.)........

    (Els estatuts poden preveure la figura dels membres suplents per al cas de vacants definitives. Si és així, també caldrà recollir-ne el nombre i les regles de substitució.
Articles 51.3 i 51.4 de la Llei de Cooperatives)


    No podran ostentar el carrec de conseller/a aquelles persones que siguin incurses en els suposits prevists en l.art. 61 de la Llei de Cooperatives.

   Art. 27. Destitucio i cessament dels membres del Consell.

    Els membres del Consell Rector podran ser destituits del seu carrec en qualsevol moment, per acord de l.assemblea general adoptat per mes de la meitat dels vots presents i representats, previa inclusio en l.ordre del dia. En cas que no es faci constar en l.ordre del dia sera necessaria una majoria absoluta dels vots de la cooperativa.

    El cessament, per qualsevol causa dels membres del Consell Rector, nomes tendra efectes davant de tercers des de la data de la seva inscripcio en el registre de cooperatives.

    Les vacants, la regulacio de les quals s.empara en allo que preveu l.art. 51.3 de la Llei de cooperatives, que es produeixin en el Consell Rector es cobriran en la primera assemblea general que se celebri, i, en qualsevol cas, aquell que sigui designat se.n fara carrec pel temps que el que hagues cessat l.hauria ocupat.

    El nomenament dels consellers tendra efectes des del moment de la seva acceptacio, i haura de ser presentat a inscripcio en el registre de cooperatives en el termini dels deu dies seguents a la data de la seva conformitat.

    Art. 28. Funcionament del Consell Rector.

    Haura de ser el president o quan s.escaigui el que actui en el seu lloc qui convoqui la reunio del Consell, ja sigui a iniciativa propia o a partir de la peticio de qualsevol conseller. Si la solicitud no fos atesa en el termini de deu dies, podra ser convocada per aquell que hagues fet la peticio, sempre que aconsegueixi per a la seva convocatoria l.adhesio almenys, de un terc del Consell.

    Si tots els consellers hi son presents i decideixen per unanimitat la celebracio del Consell no caldra fer-ne la convocatoria.
    El Consell romandra constituit validament quan assisteixin personalment a la reunio mes de la meitat dels seus components. Els consellers/eres no podran fer-se representar.

    Els acords s.adoptaran per mes de la meitat dels vots expressats de manera valida, excepte en aquells suposits establerts en la Llei de Cooperatives. Per acordar els assumptes que caldra incloure en l.ordre del dia de l.assemblea general, sera suficient el vot favorable d.un terc dels membres que constitueix el Consell. Cada conseller/era tendra un vot. El vot del president/a o de qui el substitueixi dirimira els empats. L.acta de la reunio signada pel president/a i el secretari/a recollira els debats de forma succinta i els textos dels acords, a mes dels resultats de les votacions.

   Art. 29. De la direccio.

    L.assemblea general podra acordar l.establiment d.una direccio integrada per una o varies persones amb les facultats i els poders conferits en l.escriptura publica corresponent. El nomenament de la direccio el realitzara el Consell Rector, que haura de comunicar-ho en la primera assemblea general que se celebri. La direccio tendra les obligacions que provenguin del contracte i del que estableix l.article 55 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 30. De l'interventor/a.

    La intervencio, com a organ de fiscalitzacio de la cooperativa, tendra com a funcions les previstes a l.article 58.1 de la Llei de cooperatives, i en tot cas la censura dels comptes anuals: balanc, compte de perdues i guanys i memoria explicativa a mes d.altres documents socials abans de presentar-los per a l.aprovacio en l.assemblea general. Els socis/es poden impugnar els comptes si l.assemblea els aprova sense la censura de l.interventor/a.

    El nombre d.interventors amb que compta la cooperativa sera de (S.ha de fixar el nombre d.interventors/es titulars existents en la cooperativa, d.acord amb el que disposa l.art. 56.3 de la Llei de Cooperatives i en cas que n.existeixi mes d.un, sera un nombre senar. Article 56.3 de la Llei Cooperatives.) .......

    L.eleccio d.aquesta figura, que ha de recaure entre els socis/es de la cooperativa es competencia de l.assemblea general i es fa per votacio secreta i pel nombre major de vots. (En cas que hi hagues mes d.un interventor, els estatuts podran permetre que es puguin elegir per formar part de l.organ col·legiat a terceres persones no socies, fins a un maxim d.un terc dels membres.
Article 56.4 de la Llei de cooperatives)


    Als interventors tambe els es d.aplicacio el que es disposa en l.art. 61 sobre incompatibilitats, incapacitats i prohibicions.

    El seu periode d.actuacio sera de (Cal fixar el període pel qual els nomenen, que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a sis. Article 56 de la Llei de Cooperatives.) .... anys, i es podra reelegir indefinidament. No tendra dret a cap compensacio economica.

    La renuncia dels interventors es regira segons el que preveu l.article 57.2 de la Llei de cooperatives (En el cas en què la cooperativa opti per tenir interventors/es suplents, haurà de reflectir-ho als seus estatuts i serà el mateix procediment que per als interventors/es habituals. Article 56.4 de la Llei de Cooperatives.)

    Art. 31. Retribucio

    Els membres del Consell Rector i els interventors no tendran una retribucio assignada per l.exercici del carrec que ostenten empero, en qualsevol cas, els compensaran per les despeses, justificades de manera adequada, que els origini la seva funcio. (Els estatuts podran preveure que els membres del Consell Rector i de la intervencio, que no ostentin la condicio de socis/es, puguin percebre retribucions per l.exercici de la seva funcio. Article 62 de la Llei de Cooperatives.)

    Art. 32. Responsabilitat.

    Els membres del Consell Rector, els interventors/interventores, i el director/a caldra que realitzin les seves funcions amb la diligencia que correspon a un gestor ordenat de cooperatives i a un representant lleial, i hauran de guardar secret sobre les dades que tenguin caracter confidencial fins i tot despres d.haver cessat en els seus carrecs.

    Tots i totes responen davant de la cooperativa i davant dels socis/es del perjudici que causin pels actes o per les omissions contraris a la Llei o als estatuts, o pels actes que s.hagin realitzat sense la diligencia adequada amb que han d.exercir el carrec. Se.ls aplicara el que resta i es previst en l.art. 63 de la Llei de Cooperatives.

    (La Llei de Cooperatives estableix l.opcio que en la cooperativa puguin existir d.altres organs voluntaris, com ara el comite de recursos o l.advocat assessor. En aquest cas, els estatuts hauran de recollir-ne l.existencia i la regulacio aixi com ho disposen els articles 66 i 67 de la Llei de Cooperatives.
Articles 66 i 67 de la Llei de Cooperatives)

   
                                         V
                                  REGIM ECONOMIC


   Art. 33. Responsabilitat limitada.

    Els socis/es no respondran personalment dels deutes socials. La seva responsabilitat pels deutes es limita a les aportacions al capital social que hagues subscrit, estiguin o no estiguin reemborsades en la seva totalitat. Aixo no obstant, en qualsevol cas, el soci/a que causi baixa en la cooperativa respondra personalment pels deutes socials, previa exclusio de l.haver social, durant cinc anys des de la perdua de la condicio de soci, per les obligacions contretes per la cooperativa amb anterioritat a la baixa, fins a l.import reemborsat de les seves aportacions al capital social. Els acreedors personals dels socis no tendran cap dret sobre les aportacions dels socis/es al capital social, les quals son inembargables, sense anar en detriment dels drets que puguin exercir sobre els reemborsaments i els retorns que es puguin satisfer al soci/a.

    Art. 34. Capital social.

    El capital social esta constituit per les aportacions obligatories i per les voluntaries dels socis/es de la cooperativa i, al seu torn, dels associats i/o socis col·laboradors, que podran ser:

    a) Aportacions amb dret a reemborsament en cas de baixa.

   b) Aportacions el reemborsament de les quals en cas de baixa pot ser refusat incondicionalment pel consell rector.

   El capital social minim en que aquesta cooperativa es constitueix es de¡¦¡¦¡¦¡¦..-¢æ que esta subscrit totalment i desemborsat. (Cal fixar la quantia del capital amb que es constitueix la cooperativa i que no podra ser inferior a 1803 euros i, en qualsevol cas haura d.estar totalment subscrit i desemborsat. Article 14.f) i article 69.2 i 69.3 de la Llei de Cooperatives.)

    Les aportacions al capital social s.acreditaran mitjancant titols nominatius o anotacions en compte que reflectiran les quanties de les aportacions, aixi com les deduccions d.aquestes quanties en satisfaccio de les perdues imputades al soci/a. (S.ha optat per l.acreditacio de les aportacions en titols participatius i anotacions al compte, encara que l.art. 69.6 ofereix d.altres opcions.
Article 69.6 de la Llei de Cooperatives)

    Els titols nominatius hauran d.expressar almenys: nom de la cooperativa, clau i nombre del Registre de Cooperatives, data de constitucio i nom i DNI del titular. Els hauran d.autoritzar amb les signatures del president/a i del secretari/a de la cooperativa.
Les aportacions dels socis/es, socis/es col·laboradors i associats, en el seu cas, es realitzaran amb moneda de curs legal. Aixo no obstant tambe podran consistir en bens i en drets susceptibles de valoracio economica i els sera d.aplicacio, en tal cas, el que es previst en l.art. 69.4 de la Llei de Cooperatives.
    L.import total de les aportacions de cada soci/a no pot excedir d.un terc de la xifra del capital social.

    Art. 35. Aportacions obligatories minimes.

    L.aportacio obligatoria minima per ser soci/a es fixa en ......... euros, i es desemborsara almenys el 25% per adquirir la condicio de soci i la resta, en el termini que acordi l.assemblea general.
De l.esmentada quantia, ...... euros corresponent a l.aportacio el reemborsament de la qual pot ser refusat incondicionalment pel consell rector en cas de baixa.

    (Es pot optar per l.establiment d.una aportacio unica per a tots els socis/es o diferenciada i de forma proporcional a l.activitat desenvolupada o compromesa per cada soci/a. L.import total de les aportacions de cada soci/a no pot excedir d.un terc de la xifra del capital social en les cooperatives de primer grau. Es comptara, a aquest efecte, la suma de les aportacions obligatories i voluntaries si es el cas. Article 69 de la Llei de Cooperatives)

    Per als socis/es de nou ingres s.aplicara allo que disposa l.article seguent.

    L.assemblea general, amb el vot favorable de 2/3 dels socis/es presents i representats, podra acordar i exigir aportacions obligatories noves, i fixara la quantia, els terminis i les condicions del desemborsament. El soci/a que hagi desemborsat aportacions voluntaries podra destinar-les a la cobertura de les aportacions obligatories noves. La cooperativa no remunerara amb interessos les aportacions obligatories al capital social. (Als estatuts s.haura de fixar el redit o no d.interessos al capital social. Els estatuts o, per defecte, l.assemblea general podran establir-ne la quantia. En qualsevol cas, esta condicionat al resultat positiu de l.exercici i no podra exedir de l.interes legal del diner mes tres punts. Article 14 i article 73 de la Llei de Cooperatives.)

    Art. 36. Mora.

    El soci/a que no desemborsi l.aportacio obligatoria minima en els terminis fixats incorrera en mora pel venciment del termini i n.haura d.abonar l.interes legal i podra ser suspes dels seus drets socials i economics fins que es normalitzi la situacio. En cas que no es normalitzi en el termini de trenta dies des que es va requerir, se sancionara amb l.expulsio de la societat. En qualsevol cas, la cooperativa pot procedir judicialment contra el soci/a moros.

    Art. 37.- Aportacions dels nous socis.

    L.assemblea general fixara anualment la quantia de l.aportacio obligatoria per incorporar els nous socis i les condicions i els terminis per realizar el desemborsament. Tambe harmonitzara les necessitats economiques de la cooperativa i facilitara la incorporacio de socis nous.
    L.import d.aquestes aportacions no podra superar per a cada classe de soci el valor actualitzat que resulti de l.aplicacio de l.index de preus al consum de cada any a l.aportacio mes elevada en cada classe de soci.

A mes, l.assemblea general podra acordar quotes d.ingres, que no podran ser superiors al 25% de l.import de l.aportacio obligatoria al capital social que se li exigeixi per al seu ingres. Aquestes quotes no formen part del capital social ni seran reintegrables.

    Art. 38. Aportacions voluntaries.

    L.assemblea general podra acordar l.admissio d.aportacions voluntaries al capital social, i n.establira la quantia global maxima, les condicions i el termini de subscripcio. Caldra abonar-les totalment en el moment de la subscripcio.

    Art. 39. Transmissio de les aportacions.

    Les aportacions poden transmetre.s:
   
   a) Per actor inter vivos, entre els socis/es de la cooperativa i a aquelles persones que adquireixin aquesta condicio durant els tres mesos seguents a la transmissio, que romandra condicionada al compliment de l.esmentat requisit.

    b) Per successio mortis causa, si els drethavents son socis/es o adquireixen aquesta condicio en la forma prevista en l.art. 23 de la Llei de Cooperatives. L.adquisicio de la condicio de soci, en aquests casos, es fara de la forma que s.estableix en aquests estatuts i les aportacions transferides es computaran en les aportacions que el nou soci ha de realitzar, pero no estara obligat a desemborsar quotes d.ingres.

    En qualsevol cas, si no hi ha transmissio i s.efectua la baixa, tendran dret a la liquidacio del credit corresponent a l.aportacio social aixi com s.estableix en l.art. 76 de la Llei de cooperatives.

    Art. 40. Reemborsament de les aportacions.

   El dret al reemborsament de les aportacions en cas de baixa del soci/a, ja sigui a ell mateix o als seus drethavents, es verificara de la manera seguent, i en tot cas segons el que disposa l.article 76 de la Llei de cooperatives:

    Del valor acreditat de les aportacions es deduiran les perdues imputades o imputables al soci/a, reflectides en el balanc del tancament de l.exercici en que es produeixi la baixa, encara que corresponguin a aquest exercici o provenguin d.exercicis anteriors que no s.haguessin compensat. El consell rector tindra un termini de tres mesos des de la data de l.aprovacio dels comptes de l.exercici en el qual hagi causat baixa el soci per efectuar el calcul de l.import a retornar de les seves aportacions al capital social, que li haura de ser comunicat, El soci disconforme amb l.acord de la liquidacio efectuada pel consell rector podra impugnarlo pel mateix procediment previst en l.article 25 o, en el seu cas, per allo que estableixen els estatuts.

    En cas de baixa no justificada per incompliment del periode de permanencia minim, en el seu cas, que estableix l.article 8.d) d.aquests Estatuts, es deduira un 30% de l.import resultant de la liquidacio de les aportacions obligatories, un cop s.hagin efectuat els ajustaments legals.(En concordanca amb els articles 8 d) i 10 d.aquests estatuts. Article 76 de la Llei de Cooperatives.)

    Aquestes deduccions en cap cas es podran acordar sobre les aportacions voluntaries, i seran improcedents quan la baixa sigui justificada. El termini de reemborsament no excedira de cinc anys a partir de la data de la baixa. En cas de defuncio del soci/a, el reemborsament s.efectuara als drethavents, acreditats de manera adequada, i caldra realitzar-la en un termini no superior a un any des que el fet causant s.hagi posat en coneixement de la cooperativa. Per a les aportacions previstes en l.article 69.1b), els terminis assenyalats en el paragraf anterior, es computaran a comptar de la data en la que el consell rector acorde el reemborsament.

    Art. 41. Exercici economic.

    L.exercici economic coincidira amb l.any natural. (Quan l.exercici economic no coincideixi amb l.any natural cal disposar-ho als estatuts.
Article 79.1 de la Llei de Cooperatives)


    El Consell Rector formulara en el termini maxim de tres mesos, comptat a partir del tancament de l.exercici economic, el balanc economic, informe de gestio, el compte de perdues i guanys, la memoria explicativa i la proposta de distribucio d.excedents i desti dels beneficis extracooperatius o de la imputacio de les perdues.

   Tot aixo es redactara de manera que amb la lectura es pugui obtenir una representacio exacta de la situacio patrimonial de la cooperativa, dels resultats economics obtinguts en l.exercici i del curs de l.activitat empresarial de la cooperativa.

    En la determinacio dels resultats de l.exercici economic se seguiran les regles establertes en la Llei de Cooperatives.

    El consell rector ha de dipositar en el registre de cooperatives de les Illes Balears, en el termini d.un mes des que es van aprovar, un certificat dels acords de l.assemblea general d.aprovacio dels comptes anuals i d.aplicacio dels excedents o imputacio de perdues. Ha d.adjuntar al certificat un exemplar de cada un dels comptes esmentats, l.informe de gestio, l.informe dels interventors/es de comptes i l.informe dels auditors/es, quan la societat estigui obligada a auditoria o aquest s.ha fet a peticio de la minoria. Si algun o alguns dels comptes anuals s.ha formulat de forma abreujada, cal fer-ho constar en el certificat, juntament amb l.expressio de la causa.

   (La confeccio del balanc social es facultatiu. Quan la cooperativa decideixi incorporar-lo, cal incloure.n la previsio als estatuts.
Article 85.5 i article 88 de la Llei de Cooperatives)


   Art. 42. Aplicacio dels excedents. (Quan a la cooperativa existeixi el Fons de Reserva per al Reemborsament d.Aportacions, caldra fer constar als estatuts el percentatge dels resultats que es destina a aquest fons i que de forma preceptiva marca la Llei de Cooperatives. Article 80 de la Llei de Cooperatives.)

    L.aplicacio dels resultats de l.exercici es fara en tot cas conforme a l.establert en l.art. 80 de la Llei de cooperatives.

    1. De l.excedent cooperatiu, que es el resultat economic procedent de les operacions amb els socis/es, un cop s.han deduit les perdues de qualsevol natura d.exercicis anteriors i abans de l.aplicacio de l.impost sobre societats, es destinara almenys:

    a) 20% al Fons de Reserva Obligatori.
    b) 5% al Fons d.Educacio i Promocio

    2. Dels resultats extracooperatius i extraordinaris i els procedents de plusvalues, despres d.haver deduit perdues de qualsevol naturalesa d.exercicis anteriors i abans de considerar l.impost sobre societats, es destinara al fons de reserva obligatori. Els excedents disponibles, que resultin un cop s.hagin deduit els excedents nets, les dotacions dels fons obligatoris s.aplicaran de la manera que acordi l.assemblea general en cada exercici segons estableix l.art. 80.4 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 43. Imputacio de perdues.

    La imputacio de les perdues en el seu cas es determinara de la forma seguent:

    a) Si existeix un Fons de Reserva Voluntari, se li imputara la totalitat de perdues.

    b) Si el fons esmentat no cobris la totalitat de les perdues, podra imputar-se al Fons de Reserva Obligatori la quantitat maxima aixi com queda establert en l.art. 81 de la Llei de Cooperatives. La quantia no compensada s.imputara als socis i a les socies en proporcio a les operacions, els serveis o les activitats realitzades per cada un d.ells amb la cooperativa i caldra abonar-les segons el que esta previst en l.art. 81.3 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 44. Fons de Reserva Obligatori.

    El Fons de Reserva Obligatori, destinat a la consolidacio, el desenvolupament i la garantia de la cooperativa, es irrepartible entre els socis/es, fins i tot en el cas de dissolucio de la societat, en que s.haura de respectar integrament.

    Es destinaran necessariament a aquest fons els percentatges previstos en l.art. 42 d.aquests estatuts, juntament amb les quotes d.ingres i/o periodiques, en el seu cas..

    Art. 45. Fons d'Educacio i Promocio.

    Aquest fons al qual es destinara necessariament tot quant es relaciona en l.art. 41 dels estatuts socials i en l.art. 83 de la Llei de Cooperatives, s.aplicara a la formacio i a l.educacio dels socis/socies i els treballadors de la cooperativa en els principis cooperatius i a la difusio de les caracteristiques del cooperativisme en el medi social en que la cooperativa desenvolupa la seva activitat. L.aplicacio d.aquest fons anira adrecat al compliment de les linies basiques previstes en l.art. 83 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 46.- Fons de Reemborsament d'Aportacions. (Si es preveu als estatuts, sera suficient un acord d.assemblea per acordar la constitucio d.aquest fons, sempre de la forma i la manera com es disposa en la llei. Article 84 de la Llei de Cooperatives)

    Per acord d.assemblea general podra constituir-se el Fons de Reemborsament d.Aportacions. Aquest fons s.aplicara en el moment de la baixa del soci/a de la cooperativa per tal de compensar l.efecte inflacionista que hagin sofert les seves aportacions al capital social conforme al que es disposa en l.art. 84 de la Llei de Cooperatives

                              
                                     VI
                          De la docuentacio i la comptabilitat


    Art. 47.- Documentacio social.

    Les cooperatives hauran de portar en ordre i al dia els llibres socials i els comptables segons s.estableix en els articles 85 i 86 de la Llei de Cooperatives. Tots els llibres i d.altres documents de la cooperativa romandran sota la vigilancia, la responsabilitat i la custodia del Consell Rector. Les cooperatives podran o hauran de sotmetre.s a auditoria externa en virtut del que es disposa a l.article 87 de la Llei de cooperatives.

          
                                       VII
                             De la Fusio i l'escissio


    Art 48.- Fusio i escissio de les societats cooperatives.

    Per als suposits de fusio i escissio de les societats cooperatives s.aplicara allo que disposa el capitol X del Titol I de la Llei de Cooperatives.

        
                                     VIII
                             Dissolucio i liquidacio


    Art. 49. Causes de dissolucio.

    La cooperativa es podra dissoldre per alguna de les causes determinades en l.art. 95 de la Llei de Cooperatives.

    El Consell Rector, d.ofici o a instancia de qualsevol dels socis o associats que l.hi requereixi, convocara assemblea general si existis alguna causa de dissolucio.

   L.acord de dissolucio s.haura de formalizar en escriptura publica i sera adoptat per l.assemblea general per mes de la meitat dels vots expressats validament quan fos causal o per majoria dels dos tercos dels socis/es presents i representats en qualsevol cas, i podra impugnar-se mitjancant el procediment a que es refereix l.art. 46 de la Llei de Cooperatives.

    L.acord de dissolucio, a mes d.inscriure.l al registre de cooperatives, caldra publicar-lo en un dels diaris de major circulacio de la comunitat i al Butlleti Oficial de les Illes Balears (BOIB) de conformitat amb el que esta previst en l.art. 96.4 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 50. Liquidacio.

    Una vegada complertes totes les formalitats legals de la dissolucio s.obrira un periode de liquidacio i l.assemblea general nomenara, entre els socis/es, associats/ades i/o socis/es col·laboradors, un o tres liquidadors en votacio secreta i pel nombre major de vots.

    Els elegits, un cop hagin acceptat el carrec, actuaran de forma col·legiada i els seus acords constaran en un llibre d.actes. Se.ls podra compensar amb una retribucio per la seva funcio i se.ls acreditara, en qualsevol cas, les despeses que el carrec els origini.

    El Consell Rector subscriura amb els liquidadors/es l.inventari i el balanc de la societat, referits al dia en que s.inicii la liquidacio i abans que comencin les seves operacions que consistiran en les funcions previstes legalment.

    L.adjudicacio de l.haver social despres de cobrir l.import total del fons d.educacio i promocio amb elements de l.actiu s.aplicara conforme al que estableix la Llei de Cooperatives.

    Un cop finalitzades les operacions d.extincio del passiu social, els liquidadors formaran el balanc final que reflectira exactament i de manera clara l.estat patrimonial de la societat i el projecte de distribucio de l.actiu segons les regles que determina la Llei de Cooperatives. Finalitzada la liquidacio, els liquidadors, en escriptura publica, que incorporara l.aprovacio del balanc final i les operacions que se.n deriven, sol·licitaran al registre de cooperatives la cancel·lacio dels assentaments referents a la societat i dipositaran en aquesta dependencia els llibres i els douments relatius a la cooperativa, que es conservaran durant un periode de deu anys.


                                           VIII
                                   Modificacio d'Estatuts


    Art. 51 .- Modificacio d'estatuts.

    Qualsevol modificacio estatutaria l.ha d.acordar l.assemblea general i ha d.estar conforme al que es disposa en l.art. 44 de la Llei de Cooperatives i s.ha de dur a terme mitjancant el procediment disposat en l.art. 89 de la Llei de Cooperatives.

Siguiente: Modelos de Estatutos sociales de cooperativas de trabajo asociado de las Islas Baleares

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Comparte sólo esta página:

Síguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información