Modelos de Estatutos sociales de cooperativas de trabajo asociado de las Islas Baleares

MODELOS DE ESTATUTOS SOCIALES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS ISLAS BALEARES
   ESTATUTS SOCIALS  ................................ (Cal consignar la denominacio social adoptada que haura concedit el registre competent. Aixi mateix haura d'expedir una certificacio negativa de denominacio que autoritzara l.us del nom elegit per la cooperativa i que permetra atorgar
l'escriptura publica de constitucio. Necessariament haura d'incloure les paraules societat cooperativa o la seva abreviatura s.coop. Art.3 Llei de Cooperatives Art.4 Llei de Cooperatives Art.14 Llei de Cooperatives)
, SCOOP.

                                      Capitol I
                                 Disposicions Generals


    Art. 1. Denominacio.

    Amb la denominacio ".........................."(Cal consignar la denominacio social adoptada que haura concedit el registre competent. Aixi mateix haura d'expedir una certificacio negativa de denominacio que autoritzara l'us del nom elegit per la cooperativa i que permetra atorgar l'escriptura publica de constitucio. Necessariament haura d'incloure les paraules societat cooperativa o la seva abreviatura s.coop. Art.3 Llei de Cooperatives. Art.4 Llei de Cooperatives. Art.14 Llei de Cooperatives) es constitueix una societat cooperativa de treball associat que es regira pel que es preveu en aquests estatuts, pel que disposa la Llei 1/2003 de 20 de marc, modificada per la Llei 5/2011 de 31 de marc, de Cooperatives de les Illes Balears, d.ara en endavant Llei de Cooperatives, i pels Principis Cooperatius que la informen, a la qual s.afegira "en constitucio" fins que se la inscrigui.

   Art. 2. Domicili social.

   El domicili social de la cooperativa s'estableix en (El domicili social ha d'estar situat al territori de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears i coincidira amb el lloc on se n'estableixi la direccio administrativa i empresarial. Art. 5 Llei de Cooperatives. Art. 14 Llei de Cooperatives. Art. 48.1 Llei de Cooperatives) ................................. carrer ..................... num ........ (CP ...). El Consell Rector podra acordar la modificacio dels estatuts quan consisteixi en el canvi del domicili social en un mateix terme municipal. El canvi de domicili exigira l'acord d'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari quan suposi un trasllat a un altre terme municipal.

    Art. 3. Ambit territorial.

    L'ambit territorial d'actuacio de la cooperativa compren el territori de la comunitat autonoma de les Illes Balears (L'ambit territorial d.actuacio de la societat cooperativa pot ser local, comarcal o insular, sense que hagi de coincidir necessariament amb la totalitat del territori de la CAIB.
Art.14 Llei de Cooperatives)
, pero pot, per tal de millorar o completar els seus fins, desenvolupar activitats instrumentals i mantenir relacions amb tercers fora de l'ambit territorial de les Illes Balears.

    Art. 4. Objecte social.

    Constitueix l'objecte de la cooperativa la satisfaccio de les necessitats economiques, socials i culturals dels seus socis i socies mitjancant el desenvolupament de les activitats economiques seguents ............................ (Cal consignar totes les activitats: principals i complementàries, instrumentals o accessòries. Art. 14 Llei de Cooperatives)

    Art. 5. Seccions.

    (Article de contingut opcional. La llei estableix que els estatuts podran preveure'n l'existencia. Art. 7 Llei de Cooperatives) Amb la finalitat de millorar el desenvolupament de les diverses activitats socials o economiques compreses en el seu ambit social, els socis i socies de la cooperativa podran agrupar-se voluntariament en seccions, la constitucio de les quals requerira l'acord de l'Assemblea General de la cooperativa, i romandran sotmeses a les condicions fixades en l'acord de constitucio que, en qualsevol cas, haura de respectar les regles que a continuacio s'estableixen i la regulacio continguda en l'art. 7 de la Llei de Cooperatives.

    Els beneficis o les perdues d'una seccio es distribuiran o, en el seu cas, s'imputaran als socis que hi pertanyen.

    La representacio i la gestio de cada secio correspondra, en tot cas, al Consell Rector de la cooperativa. Aixo no obstant, el Consell Rector de la cooperativa podra nomenar una comissio executiva entre els seus membres que formin part de la seccio esmentada. En qualsevol cas, aquesta comissio s'haura d'atendre a les directrius i als acords presos pel Consell Rector de la cooperativa. El Consell Rector de la cooperativa podra convocar assemblees de seccio per a la presa de decisions que afectin unicament la seva seccio. En particular, podran adoptar acords sobre les materies seguents:

    - Elaboracio i modificacio del reglament de regim intern propi de la seccio.
    
    - Aprovacio d'aportacions obligatories noves al capital social per als socis i socies pertanyents a aquesta seccio.

    - Elaboracio de plans d'inversions i millores del patrimoni afecte a la seccio, sempre que se sufraguin amb carrec als socis/es de la seccio.
    
    - Fixacio de les politiques comercials de l'activitat de la seccio, sempre amb subjeccio a la politica general de la cooperativa.

    - Elaboracio de propostes davant de l'Assemblea General de la cooperativa.

    - Qualssevol altres materies analogues que afectin unicament l'activitat i els socis i socies de la seccio i que no entrin en col¡¤lisio amb les facultats i les competencies exclusives de l'Assemblea General de la cooperativa o d'altres organs socials.

    En qualsevol cas, els acords presos per l'assemblea de seccio en les materies esmentades abans, romandran sempre sota la tutela i el veto de l'Assemblea General de la cooperativa i del Consell Rector, que podra acordar la suspensio dels acords de la seccio de conformitat amb el que es preveu en l'art. 7.2 de la Llei de Cooperatives.

    En tot allo relatiu a la convocatoria, constitucio, dret de vot, vot per representant, sistema d'adopcio d'acords, actes i impugnacions sera d'aplicacio el regim general previst en aquests estatuts. Cada seccio portara una comptabilitat diferenciada, sense perjudici de la comptabilitat general de la cooperativa, un llibre d'actes d'assemblea de socis de la seccio i un llibre de registre de socis/es adscrits a la seccio.

    Art. 6. Durada de la societat.

    Aquesta societat cooperativa tendra una durada .................. (Per un temps il·limitat o de durada determinada, en aquest darrer cas, se n'ha de consignar la durada exacta.
Art. 14 Llei de Cooperatives)


    Art. 7. Regim de la Seguretat Social per als socis i socies treballadors.

    Aquesta societat cooperativa opta a efectes de la inclusio dels seus socis treballadors en el sistema de Seguretat Social, pel regim .............. (S'ha d'indicar l.opcio elegida entre el Regim General de la Seguritat Social, o Regim Especial que procedeixi segons la seva activitat, o Regim Especial per a Treballadors/es Autonoms.
D.A. 11e)
, de la Seguretat Social.


                                      Capitol II
                          Dels socis/socies i associas/ades


    Art. 8. Requisits per a l'admissio com a soci/a.

    Pot ser soci/a d.aquesta cooperativa qualsevol persona fisica amb capacitat juridica per treballar a Espanya i amb capacitat legal suficient per realitzar l'activitat cooperativitzada, consistent en la prestacio del seu treball personal per a la cooperativa, a temps parcial o complet, i que a mes:

    a) En sol¡·liciti l'admissio per escrit al Consell Rector i aquest resolgui favorablement en la forma i terminis prevists a l'article 9 d'aquests estatuts.

    b) Subscrigui i desemborsi, en la forma i els terminis previstos en aquests estatuts, la quantitat fixada com a aportacio obligatoria minima per ser soci/a. (Cal indicar la quantitat que s'ha de fixar, depenent del Capital Social establert en l.art. 33 d.aquests estatuts.
Art. 14 Llei de Cooperatives)


   c) En el seu cas, aporti la quota d'ingres que acordi l'Assemblea General.

    d) Assumeixi el compromis minim de permanencia fixat en l'art. 10 d'aquests estatuts. (Vegi's 13)(9)
  
    e) En el seu cas, que hagi superat el periode de prova i que hagi adquirit la formacio cooperativa necessaria.

    f) (La societat cooperativa podra incorporar altres requisits relacionats amb la capacitat tecnica i professional de l'aspirant.
Art. 23 Llei de Cooperatives)


    Art. 9. Procediment d'admissio.

    La sol·licitud per adquirir la condicio de soci/a es formulara per escrit al Consell Rector, que haura de resoldre i comunicar la seva decisio en un termini no superior als tres mesos, comptat des que es va rebre la sol·licitud. Un cop transcorregut el termini sense haver adoptat cap decisio, cal entendre que la sol·licitud es estimada.  

    El Consell Rector haura de comunicar la seva decisio a l'aspirant per escrit, mitjancant correu certificat o a traves d'una altra formula reconeguda igualment en dret de la qual es pugui deixar constancia de la recepcio pel seu destinatari. Al seu torn, caldra exposar la decisio el dia seguent de l'acord i per un termini de quinze dies al tauler d'anuncis de la cooperativa. La resolucio, en cas de ser denegatoria, sera motivada i s'hi fara constar el dret a recorrer, en el termini d'un mes, davant de l'Assemblea General, tal i com ho disposa l'art. 23 de la Llei de Cooperatives.

    L'acord d'admissio es podra impugnar davant de l'Assemblea General en el termini de ........ (Cal fixar-ne el període. Art.23 Llei de Cooperatives) dies seguents a la publicacio de l'acord d'admissio, a peticio, com a minim del ....... %(S'ha d'establir el % de socis/es treballadors necessaris per a la seva impugnacio. Art. 23.3 Llei de Cooperatives) de socis/es treballadors i sera preceptiva l'audiencia de la persona interessada.

    L'adquisicio de la condicio de soci/a romandra en suspens fins que hagi transcoregut el termini per recorrer l'admissio o, en cas que es recorri, fins que l'Assemblea General resolgui.

    El Consell Rector podra condicionar l'admissio d'un nou soci a la superacio d'un periode de prova que, com a maxim podra ser de sis mesos. Aixo no obstant, quan per a la prestacio del treball s'exigeixin unes condicions personals especials, el periode de prova podra arribar a un any. Durant el periode de prova sera d'aplicacio al soci/a el regim que estableix l'art. 103.4 de la Llei de Cooperatives. (Els estatuts podran fixar el procediment pel qual els treballadors assalariats poden accedir a la condicio de socis/es. El treballador/a amb contracte per temps indefinit i amb mes de tres anys d'antiguitat haura de ser admes com a soci/a treballador/a amb els requisits que s'imposen a l.article 102.7 de la llei.) El Consell Rector fijxara el proces de formacio que caldra impartir al soci/a aspirant. Durant el periode de prova, al soci/a aspirant, se li podra assignar un tutor/a, soci/a treballador de la cooperativa, el qual s'encarregara de garantir l'acces de l'aspirant a la formacio cooperativa suficient per adquirir els coneixements necessaris que facilitin la seva participacio activa en l'activitat cooperativitzada i l'exercici dels seus drets i les seves obligacions.

    Art. 10. Baixa en la condicio de soci/a.

    La qualificacio i determinacio d'efectes de la baixa sera competencia del Consell Rector, que l'haura de formalitzar en el termini maxim de tres mesos comptadors des de la data d'efectes de la baixa, a traves d'un escrit motivat que caldra notificar al soci/a interessat/ada, d'acord amb el procediment previst als art. 24 i 25 de la Llei de Cooperatives Qualsevol soci/ es pot donar de baixa en la cooperativa:

    a) De manera voluntaria, en qualsevol moment, mitjancant un escrit on comuniqui la seva intencio al Consell Rector amb ....... mesos d'antelacio. (Cal indicar el període de preavís, mínim de tres mesos i màxim de sis. Art. 24 Llei de Cooperatives)

    Aixo no obstant, el soci/a no podra donar-se de baixa voluntariament, sense una causa que la qualifiqui com a justificada, fins al final de l'exercici economic en curs i fins que no hagi transcorregut, com a minim, des de la seva incorporacio o admissio, un periode de ..... anys.(Es tracta d.una clausula d'inclusio opcional. El pacte de permanencia sera com a maxim de cinc anys. Art. 24.2 Llei de Cooperatives)

    L'incompliment de l'obligacio de preavis donara lloc a la indemnitzacio corresponent de danys i perjudicis que, en cada cas, examinara i proposara el Consell Rector. Als efectes del reemborsament de les aportacions obligatories, caldra entendre sempre que la baixa es produeix a la data de finalitzacio de l'exercici economic.

    Fins que no transcorri el termini de preavis, el soci mantindra inalterats els drets i les obligacions que hagues pogut tenir abans de preavisar la seva baixa.

    Si la baixa injustificada suposas l'incompliment per part del soci/a del compromis minim de permanencia, la cooperativa podra practicar les deduccions del ......  (Cal indicar-ne el percentatge. El percentatge màxim previst legalment és del 30 %. Art. 76.2 Llei de Cooperatives) sobre l'import que resulti de la liquidacio de les aportacions obligatories, quan s'hagin efectuats els ajustaments que s'indiquen en aquests estatuts per al reemborsament d'aportacions.

    De la mateixa manera, el soci/a que hagi salvat expressament el seu vot, o a causa de la seva absencia i la seva disconformitat amb qualsevol acord de l'Assemblea General que impliqui l'assumpcio d'obligacions o carregues greument oneroses que no s'hagin previst en els estatuts, podra donar-se de baixa, que tendra la consideracio de justificada, mitjancant un escrit adrecat al Consell Rector en el termini de quaranta dies, comptadors des del dia seguent al de la recepcio de l'acord.

    b) Obligatoriament, a causa de la perdua dels requisits exigits per poder ser soci/a. El Consell Rector acordara la baixa obligatoria previa audiencia de l'interessat/da, d'ofici o a peticio de qualsevol soci/a o d'aquell que hagi perdut els requisits per tal de continuar exercint com a tal.

    El Consell Rector podra decidir la suspensio cautelar dels drets i obligacions del soci/a fins que l'acord sigui executiu. La suspensio no afectara el dret de vot en l'Assemblea General; ni tampoc el dret d'informacio, el dret a percebre retorn cooperatiu, quan s'escaigui, ni el dret de meritacio d'interessos per les seves aportacions al capital social o a la seva actualitzacio si es procedent.(Es facultatiu establir o no la suspensio cautelar dels drets i les obligacions del soci/a fins que s'executi l'acord segons el que preveu la Llei de Cooperatives. Art. 25.1 Llei de Cooperatives)

    Art. 11. Obligacions dels socis/es.

    Son obligacions dels socis/es:

    1r) Complir els deures legals i estatutaris.

    2n) Assistir a les reunions de l'Assemblea General i a les d'altres organs socials de la cooperativa, quan hi siguin convocats.

    3r) Complir els acords adoptats validament per als organs socials de la cooperativa, sense perjudici de l'exercici del dret de separacio del soci/a previst en l'art. 10 d'aquests estatuts i en l'art. 24.3 de la Llei de Cooperatives.

    4t) Participar mitjancant la prestacio del seu treball personal a la cooperativa, almenys a temps parcial, amb una dedicacio minima de¡¦ hores cada any, llevat del cas en que hi hagi una autoritzacio expressa del Consell Rector. (Constitueix un contingut obligatori fixar la dedicació mínima. Art. 21.2c) Llei de Cooperatives)

    5e) Guardar secret sobre aquells temes i aquelles dades de la cooperativa i dades personals de socis/es o tercers la divulgacio de les quals sigui illegal o pugui perjudicar els interessos socials licits.

   6e) No realitzar activitats competitives amb les activitats empresarials que desenvolupi la cooperativa, llevat que consti l'autoritzacio expressa del Consell Rector.

    7e) Acceptar els carrecs per als quals hagin sortit elegits, a no ser que hi hagi una causa justa d.excusa.

    8e) Complir les obligacions economiques que li corresponguin.

    9e) Participar en les activitats formatives i educatives de la cooperativa.

    10e) Afiliar-se al regim corresponent de la Seguretat Social de conformitat al que preveu l'art. 104.5 de la Llei de Cooperatives i assumir la resta d'obligacions que se li hagin d'aplicar segons el dret laboral comu.

    11e) Les altres que resultin de les normes legals i d'aquests estatuts.(Incloure qualsevol altra obligació que es consideri necessària, sempre ajustada a la llei i a aquests estatuts. Art. 21 Llei de Cooperatives)

    Art. 12. Drets dels socis i socies.

    Els socis/es tenen dret a:

    1r) Ser electors i elegibles per als carrecs dels organs socials.

    2n) Assistir a les reunions, participar en els debats, formular propostes i exercir el dret de vot en l'adopcio d'acords per l'Assemblea General i altres organs socials dels quals formin part.

    3r) Rebre la informacio necessaria per a l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions segons el que preveu l'art. 22 de la Llei de Cooperatives. En especial tenen dret a:

    a) Rebre una copia dels estatuts socials i de les seves modificacions posteriors, i tambe, una copia del reglament de regim intern, si cal, de forma que sempre siguin els vigents en la cooperativa.
    b) Lliure acces al Llibre Registre de socis/es i al Llibre d'Actes de l'Assemblea General i, previa sol·licitud, a obtenir del Consell Rector una copia certificada dels acords adoptats en les diverses Assemblees Generals que s'hagin celebrat.
    c) Rebre del Consell Rector, quan ho sol·licitin, una copia certificada dels acords del Consell que els puguin afectar individualment o particularment i, en qualsevol cas, i en un termini no superior a un mes, atenir coneixement i als aclariments pertinents de l'estat de la seva situacio economica amb la cooperativa.
    d) Examinar en el domicili social que estableixi l'article 2 d'aquests estatuts, en el termini compres entre la convocatoria de l'assemblea i la seva celebracio, els documents que s'hi sotmetran i, particularment, els comptes anuals, l'informe de gestio, la proposta de distribucio de resultats, el balanc social, quan s'escaigui, i l'informe de l'interventor/s o l'informe d'auditoria.
    e) Sol·licitar per escrit, al Consell Rector, amb set dies (Els terminis són només una proposta. La llei obliga a establir terminis. Art. 22.2 e) Llei de Cooperatives) d'antelacio a la celebracio de l'assemblea l'ampliacio de tota la informacio que consideri necessaria en relacio als punts que disposi l'ordre del dia. Aquesta informacio tambe es podra requerir al mateix organ i verbalment en l'Assemblea General. En aquest cas, el Consell Rector haura de facilitar la informacio immediatament sempre que li sigui possible o, en qualsevol cas, en el termini d'un mes (Els terminis són només una proposta. La llei obliga a establir terminis. Art. 22.2 e) Llei de Cooperatives), si calgues, a causa de la complexitat de la peticio formulada.

    f) Sol·licitar per escrit i rebre informacio sobre la marxa de la cooperativa en els termes prevists en els estatuts i, en particular, sobre allo que afecti els seus drets economics i socials. El Consell Rector haura de facilitar la informacio sol·licitada en el termini d'un mes o, si es considera que es d'interes general, en l'assemblea mes proxima que s'hagi de celebrar, i se l'haura d'incloure en l'ordre del dia.

    g) Rebre la informacio que considerin necessaria, quan la sol·licitin per escrit al Consell Rector, el deu per cent de socis o cent socis, quan la cooperativa en tengui mes de mil.(Resulta innecessari incloure la segona mencio possible per al cas de cooperatives que no tenguin la previsio d'arribar a aquest nombre de socis/es. Art. 22 Llei de Cooperatives) El Consell Rector haura de proporcionar la informacio sol·licitada, tambe per escrit, en el termini d'un mes.

    En aquests tres darrers suposits, el Consell Rector podra negar la informacio sol'licitada quan concorrin les circumstancies previstes en l'art. 22.3 de la Llei de Cooperatives i en les condicions que el mateix precepte estableixi.

    4t) Participar en l'activitat empresarial que desenvolupa la cooperativa per al compliment de la seva finalitat social, i tambe en les activitats formatives i educatives, sense discriminacio.

    5e) Al retorn cooperatiu, quan s'escaigui.

    6e) A l'actualitzacio i a la devolucio de les aportacions al capital social, si s'escau.

    7e) A percebre interessos per les aportacions voluntaries en els termes establerts en l'art. 73 de la Llei de Cooperatives i, en cas que s'hagues previst aixi en els presents estatuts, a rebre'ls per les aportacions obligatories.

    8e) A la baixa voluntaria, en les condicions establertes en aquests estatuts i en la Llei de Cooperatives.

    9e) A la formacio professional adequada per tal de realitzar la seva prestacio laboral.

    10e) Als altres que resultin de les normes legals i d'aquests estatuts.(Es pot incorporar qualsevol altre dret que s'entengui com a necessari, sempre subjecte a la llei i a aquests estatuts. Art. 73 Llei de Cooperatives)

    Art. 13 Regim de treball.
  
    L'Assemblea General, mitjancant l'aprovacio d'un reglament de regim intern, establira el marc basic del regim de treball dels socis/es treballadors. El reglament haura de fer referencia com a minim a: l'estructura de l'empresa, a la classificacio professional, a la mobilitat funcional i geografica, als permisos retribuits, excedencies o a qualsevol altra causa de suspensio o extincio de la relacio de treball en el regim cooperatiu i, en general, qualsevol altra materia vinculada als drets i a les obligacions del soci com a treballador.

    Els socis/es treballadors podran suspendre temporalment les seves obligacions i els drets relacionats amb la prestacio del seu treball, pero perdran els drets i les obligacions economiques de la seva prestacio, per les causes regulades en l'art. 107 de la llei. (La cooperativa podra consignar als seus estatuts d.altres causes de suspensio no previstes en l.art. 107 de la llei. Els estatuts podran establir limitacions de drets en els casos de suspensio per l'exercici d'un carrec public representatiu o en el moviment cooperatiu que impossibiliti l'assistencia a la feina i en aquelles altres causes que, mes enlla de la llei, contemplin els estatuts. Art. 107 Llei de Cooperatives)

    Els socis/es treballadors, que tenguin almenys dos anys d'antiguitat ......  (Podran ... o ...no podran..., segons com s'estipuli. Art. 107.5 Llei de Cooperatives), podran gaudir de situacions d'excedencia voluntaria en els termes prevists en el reglament de regim intern o, en el seu defecte, en els termes prevists en el dret laboral comu per als treballadors/es a compte d'altri. A proposta del Consell Rector, l'Assemblea General aprovara anualment el calendari sociolaboral que establira, almenys, la durada de la jornada laboral, el descans minim entre cada jornada i el descans setmanal, festes i vacacions anuals. Amb caracter subsidiari, seran d'aplicacio als socis/es els drets i les garanties establertes legalment pel dret laboral comu per als treballador/es a compte d'altri.


    Art. 14. Associats i associades. (Es tracta d.una figura d.inclusio opcional. Art.33 Llei de Cooperatives)

    Poden associar-se a aquesta cooperativa totes les persones fisiques o juridiques que, sense prestar el seu treball personal a la cooperativa, contribueixin a la consecucio del seu objectiu social mitjancant aportacions al capital de caracter voluntari.
Els associats/des hauran d'assumir el compromis de no donar-se de baixa fins que no hagi transcorregut ¡¦ des de la seva admissio. (Clausula d'inclusio opcional. No podra ser superior a tres anys. Art. 34.2 Llei de Cooperatives)

    Els associats ¡¦ ser membres del Consell Rector de la cooperativa.(Podran o no podran. La cooperativa ha d.optar per la possibilitat que els seus associats/es puguin formar part del Consell Rector. Ha de fixar les seves limitacions i si la seva participacio es com a membre de ple dret o com a simple representant amb veu i sense vot. Art. 35 Llei de Cooperatives). Als associats els escau l'aplicacio d'allo que preveuen els arts. 33, 34 i 35 de la Llei de Cooperatives i la resta d'articles concordants de la llei esmentada.

                                    Capitol III
                            Normes de disciplina social
(És un contingut mínim dels estatuts pel que fa referència a qüestions socials. És possible remetre la regulació a un R.R.I. en relació a la prestació de treball a la CTA. Art. 14 Llei de Cooperatives Art. 105 Llei de Cooperatives)

    Art. 15. Faltes i sancions.

    Els socis i les socies nomes podran ser sancionats per les faltes tipificades en aquests estatuts, i que es classifiquen en faltes lleus, greus i molt greus. Unicament podran imposar-se als socis/es les sancions que, per a cada classe de faltes, s'hagin establert en aquests estatuts. Son faltes molt greus:

    a) Desenvolupar una actuacio perjudicial i greu contra els interessos de la cooperativa, com ara operacions de competencia, frau d'aportacions o ocultacio de dades rellevants, aixi com la desconsideracio manifesta cap als rectors i representants de la cooperativa, que atemptin contra els interessos materials o el prestigi de l'entitat.

    b) Les absencies injustificades de forma reiterada dels membres del Consell Rector a les reunions d'aquest organ convocades adequadament, quan ja s'hagues sancionat el conseller/a anteriorment per la comissio d'una falta greu de l'apartat a).

    c) La falsificacio de documents, signatures, estampilles, segells, marques, claus o dades analogues, rellevants per a la relacio de la cooperativa amb els seus socis/es treballadors o amb tercers.

    d) La no participacio en l'activitat cooperativitzada mitjancant el seu treball personal en els termes establerts en l'art. 11.4 d'aquests estatuts.

    e) Revelar secrets de la cooperativa que perjudiquin greument els seus interessos.

    f) Cedir, en interes propi o d'un tercer, dades personals dels fitxers que son responsabilitat de la cooperativa, quan per aquest motiu la sancionin, la condemnin o simplement en surti perjudicada.

    g) La usurpacio de funcions del Consell Rector, de qualsevol dels seus membres, o dels interventors/es.

    h) L'incompliment reiterat de les obligacions economiques amb la cooperativa.

    i) Fer prevaler la condicio de soci/a treballador per tal de desenvolupar activitats contraries a la llei.

    j) El frau, la deslleialtat i l'abus de confianca en les gestions encomanades, i tambe qualsevol conducta constitutiva de delicte.

    k) La insubordinacio manifesta individual o col·lectiva.

    l) El falsejament voluntari de dades i informacions del servei.

    m) La falta d'assistencia al treball no justificada durant mes de tres dies al mes.

    n) Les faltes reiterades de puntualitat no justificades, durant deu o mes dies al mes, o durant mes de vint dies al trimestre.

    o) L'ocultacio de dades rellevants respecte als estris o a les eines o al proces productiu en el seu conjunt.

    p) La simulacio de malaltia o accident, quan serveixin de base per a la falta de prestacio del treball personal a la cooperativa o, en qualsevol cas, quan perjudiquin els seus interessos.

    Son faltes greus:

    a) La inassistencia injustificada a les Assemblees Generals, a les reunions del Consell Rector, en cas que formin part d'aquest organ, quan s'hagi sancionat el soci/a dues vegades per falta lleu per no haver assistit a les reunions d'un o altre organ social en els darrers cinc anys.

    b) Les ofenses verbals o fisiques, en l'acompliment de les seves funcions socials o durant la prestacio de treball, a un altre/a soci/a treballador/a o a treballador/a assalariat/da de la cooperativa.

    c) La manca de disciplina en el treball o del respecte que s'ha de tenir amb els rectors.

    d) L'incompliment de les instruccions dels organs rectors i de les obligacions concrets del lloc de feina o les negligencies de les quals es deriven o poden derivar-se perjudicis greus per al servei.

    e) La desconsideracio amb els clients i amb tercers externs a la cooperativa en l'exercici del treball.

    f) L'incompliment de les normes i mesures de caracter obligatori en materia de seguretat i higiene en el treball, quan en poden derivar riscos per a la salut i la integritat fisica del soci/a treballador/a,
d'altres socis/es treballadors o del personal assalariat.

    g) La falta d'assistencia al treball sense causa justificada durant tres dies al mes.

    h) Les faltes repetides de puntualitat sense causa justificada, durant mes de cinc dies al mes i menys de deu.

    i) L'abandonament del treball sense causa justificada.

    j) L'encobriment de faltes comeses per altres socis/es treballadors en relacio amb els seus deures de puntualitat, assistencia i permanencia en el lloc de feina.

    l) La utilitzacio o la difusio indeguda de dades o temes el coneixement dels quals provengui del treball realitzat en la cooperativa.

    m) Cedir a tercers dades personals dels fitxers dels quals, n'es responsable la cooperativa.

    n) L'incompliment de les obligacions economiques amb la cooperativa.

    o) La falta d'assistencia injustificada tres vegades consecutives a les reunions del Consell Rector, en cas que formin part d'aquest organ.

    p) La comissio d'una falta lleu quan hagin sancionat el soci/a per tres faltes lleus en els darrers tres anys.

    Son faltes lleus:

    a) La falta d'assistencia no justificada a les sessions de l'Assemblea General o a les reunions del Consell Rector a les quals haguessin convocat el soci/a treballador de la forma adequada.

    b) La falta de notificacio al secretari/a de la cooperativa del canvi de domicili del soci/a treballador/a, en dos mesos des que s'hagues produit aquest fet.

    c) No observar, per dues vegades o mes en un semestre, les instruccions dictades pels organs competents per al bon ordre i desenvolupament de les operacions i activitats de la cooperativa.

    d) La incorreccio lleugera amb els clients o terceres persons alienes a la cooperativa, amb la resta de socis/es treballadors o amb els assalariats de la cooperativa.

    e) El retard, la negligencia o descura en el compliment de les seves tasques.

    f) La no comunicacio, amb l'antelacio corresponent, de la falta a la feina per causa justificada, tret d'una impossibilitat manifesta.

    g) La falta d'assistencia a la feina sense causa justificada, un o dos dies al mes.

    h) Les faltes repetides de puntualitat sense causa justificada de tres a cinc dies en un mes.

    Art. 16.- Sancions i prescripcio

    Es podran imposar als socis/es, per la comissio de faltes, les sancions seguents:

    a) Per les faltes molt greus, multa de ... a ....euros, suspensio al soci/a treballador en els seus drets, amb les limitacions i en els suposits que es marquen al paragraf seguent, o expulsio.(A fixar lliurement per la cooperativa.)

    La sancio de suspendre el soci/a treballador en els seus drets nomes es pot aplicar quan la falta comesa consisteixi en que el soci/a estigui al descobert de les seves obligacions amb la cooerativa o no participi amb la seva feina en l'activitat de la cooperativa en els termes prevists en aquests estatuts. La suspensio de drets no podra incloure el dret d'informacio, ni el de percebre retorn cooperatiu, ni el dret al redit d'interessos per les seves aportacions al capital social, en cas que s'hagi previst, i a l'actualitzacio de les esmentades aportacions. En qualsevol cas, la suspensio de drets acabara en el moment en que el soci/a treballador normalitzi la seva situacio economica amb la cooperativa.

    b) Per les faltes greus, la sancio podra ser de multa de''' a '...-¢æ, o suspensio al soci/a treballador en els seus dreta amb les limitacions i en els suposits que es detallen al paragraf 2n de l'apartat anterior a). Per al cas de la falta greu marcada com a) en el article anterior, la sancio, al seu torn suposara el cessament en el seu carrec, una vegada s'hagi acordat en l'Assemblea General per majoria simple dels vots.(A fixar lliurement per la cooperativa)

    c) Per les faltes lleus, la sancio podra ser d'amonestacio verbal o escrita, o multa de ... a ...euros.(A fixar lliurement per la cooperativa)
    
    Les faltes molt greus prescriuran als tres mesos; les greus, als dos mesos i les lleus, al mes, comptat a partir de la data en que el Conselll Rector va tenir coneixement de la seva comissio i, en qualsevol cas, a l'any d'haver-la comes.

    La prescripcio s'interrromp per la incoacio del procediment sancionador, pero nomes en el cas en que li recaigues resolucio i es notificas en el termini de tres mesos des de la seva iniciacio.

    Aixo no obstant, el que s'estableix als paragrafs anteriors, quan la sancio sigui la d'expulsio perque el soci/a es troba al descobert de les seves obligacions economiques, podra acordar-se sigui el que sigui el temps transcorregut, tret que el soci/a treballador hagi regularitzat la seva situacio.

   Art. 17. Organs socials competents i procediment.

    El Consell Rector sancionara les faltes lleus, greus i molt greus mitjancant un expedient instruit a aquest efecte i previa audiencia de l'interessat/ada, el qual disposara d'un termini de deu dies per formular al·legacions que hauran de ser per escrit en el cas de faltes greus o molt greus.

    El soci/a podra recorrer la resolucio davant de l'Assemblea General en el termini d'un mes des de la notificacio. Caldra incloure el recurs com a punt en l'ordre del dia de la primera Assemblea General que se celebri i s'haura de resoldre per votacio secreta.

    Quan la sancio consisteixi en la suspensio de drets, el soci/a podra recorrer davant de l'Assemblea General en els termes previstos per als casos d'expulsio, sense perjudici de l'executivitat immediata d'aquell acord suspensiu.

    L'acord del Consell Rector que imposi les sancions per les faltes esmentades te caracter executiu, excepte en el suposits de baixa obligatoria i d'expulsio, en que caldra adaptarse al que roman establert als articles 25.1 i 32 de la Llei de Cooperatives.

    L'acord d'expulsio nomes procedira per la comissio d'una falta molt greu. L'expulsio dels socis/es treballadors nomes podra acordarla el Consell Rector. Contra aquesta decisio el soci/a podra recorrer en el termini de vint dies des que es notifiqui davant de l'Assemblea General o, si existeix, davant del Comite de Recursos. L'acord d'expulsio nomes sera executiu des que l'organisme corresponent ho ratifiqui o hagi transcorregut el termini per recorrer-lo. El Consell Rector podra suspendre el soci/a treballador/a d'ocupacio el qual, pero, conservara tots els drets economics. Si el soci/a recorregues i l'organisme competent per resoldre no ho fes en el termini d'un mes des de la data d'interposicio del recurs, es considerara estimat a tots els efectes.

                                     Capitol IV
                               ORGANS DE LA SOCIETAT


    Art. 18. L'Assemblea General.(Els estatuts podran preveure que, quan en una coopeartiva es produeixin unes circumstancies que dificultin la presencia simultania de tots els socis i socies i, si s.escau, associats i associades a l.assemblea general, les competencies d'aquest organ s'exerceixin mitjancant una assemblea de segon grau, intergrada pels delegats i delegades designats en juntes preparatories. Art. 47 Llei de Cooperatives)

    L'Assemblea General, constituida validament per la reunio dels socis/es i, en el seu cas, pels associats/ades, per tal de deliberar i adoptar acords, es l'organ suprem d'expressio de la voluntat social de la cooperativa. L'Assemblea General pot ser ordinaria o extraordinaria. L'Assemblea General ordinaria es aquella que s'ha de reunir anualment en el termini dels sis mesos seguents al tancament de l'exercici economic i te com a objecte principal examinar la gestio social, aprovar, si cal, els comptes anuals, el balanc social si s'ha previst; resoldre sobre la distribucio dels excedents o, en el seu cas, la imputacio de les perdues i establir la politica general de la cooperativa. Sense perjudici del que acabam de dir, es podra incloure en l'ordre del dia de l'Assemblea General ordinaria, a mes, qualsevol altre assumpte propi de la cooperativa.

    Qualsevol Assemblea General que no sigui la prevista en el paragraf anterior tendra la consideracio d'extraordinaria.

    Art. 19. Competencies de l'Assemblea General. Convocatoria.

    La'Assemblea General tendra les competencies que es relacionen en l'article 39 de la Llei de Cooperatives.

    L'Assemblea General ordinaria la podra convocar el Consell Rector durant els sis mesos seguents a la data del tancament de l'exercici. En cas de transcorrer aquest termini sense que hagues tengut lloc la convocatoria, l'efectuaran els interventors/es de la manera prevista en l'art. 58 de la Llei de Cooperatives. L'Assemblea General extraordinaria es convocara segons els termes previstos en l'art. 40.2. de la mateixa norma.

    L'Assemblea General es convocara mitjancant un anunci en el domicili social de la cooperativa i (Haura de constar la justificacio documental. En el cas que la cooperativa tengui mes de 250 socis/es s.haura d.exposar al tauler d.anuncis del seu domicili social, en cada un dels centres on desenvolupi la seva activitat i en un dels diaris de mes circulacio del domicili social de la cooperativa. Art. 40.3 Llei de Cooperatives) per comunicacio personal, per via telefonica o telefax, correu electronic o ordinari o qualsevol altre mitja de comunicacio efectiu que permeti acreditar-ne la recepcio als socis/es i associats/ades, en el seu cas, amb una antelacio minima de quinze dies i maxima de dos mesos a la data prevista per a la seva celebracio, en la qual caldra incloure l'ordre del dia, la data en primera i en segona convocatoria i l'hora i el lloc de la reunio.(Contingut mínim estatutari. Art. 40.3 Llei de Cooperatives)(Els estatuts podran preveure els criteris que el consell rector ha de tenir en compte per celebrar l'assemblea general en un lloc diferent al del domicili social quan existeixi una causa justificada. Art. 41.2 Llei de Cooperatives) L'interval de temps que ha de transcorrer entre la primera i la segona convocatoria sera de mitja hora.(Contingut minim estatutari. Es una possibilitat, la mes frequent, pero no es l.unica. Art. 40.4 Llei de Cooperatives)

    En la convocatoria es fara constar la relacio completa de la informacio o documentacio que estigui a disposicio dels socis/es i, si s'escau, dels associats/ades, i la manera d'accedir-hi per a la consulta i l'analisi.(Contingut mínim estatutari. Art. 40.4 Llei de Cooperatives)

    No caldra la convocatoria quan, presents tots els socis/es i, en el seu cas, els associats/ades, acceptin per unanimitat la celebracio de l'Assemblea General i els assumptes que s'hi han de tractar i signin tots els socis/es i els associats/ades, en cas d'haver-n'hi, l'acta en que s'acordi la celebracio de l'Assemblea General, que tendra la consideracio d'universal.

    Art. 20. Funcionament de l'Assemblea General.

    L'Assemblea General romandra constituida validament, en primera convocatoria, quan hi siguin presents o representats mes de la meitat dels vots socials i, en segona convocatoria, quan hi siguin representats almenys, un 10% o 100 vots socials. No romandra constituida quan el total dels vots presents o representats dels socis/es sigui inferior al dels associats/ades.

    El president/a o el vicepresident/a presidira tambe l'Assemblea General i, en absencia dels dos, la presidira qui elegeixi l'assemblea. Actuara de secretari qui ho sigui del Consell Rector o qui el substitueixi estatutariament i, en el seu defecte, qui elegeixi l'Assemblea General. Quan en l'ordre del dia constin assumptes que afectin directament les persones que exerceixin les funcions de president/a i secretari/a, aquestes funcions s'encomanaran als socis que elegeixi l'assemblea.

    Si al final de la jornada no ha finalitzat la celebracio de l'Assemblea General, haura de continuar en un termini no superior a ..... dies. (Es tracta d.una possibilitat. Els estatuts han de regular el procediment que cal seguir en cas que al final d.una jornada no acabi la celebracio d.una assemblea. Es convenient que entre el final de la primera sessio i la represa passi com mes poc temps millor. Art. 41.7 Llei de Cooperatives) La propia assemblea haura de decidir per majoria simple la data i l'hora de la reunio.

    Podran assistir a l'Assemblea General, amb veu pero sense vot, persones que no en son socis/es o associats/ades. El Consell Rector o el president/a pot convocar aquestes persones per considerar convenient la seva assistencia. Aixo no obstant, si la majoria dels assistents s'hi oposa o el punt de l'ordre del dia que s'hi hagi de tractar sigui el relatiu a l'eleccio o revocacio de carrecs, no podran assistir-hi. (Es tracta d.una opcio prevista en l'art. 41.8 de la Llei de Cooperatives. En cas de no incorporar-se, encara es possible aquesta assistencia quan ho acordi l'Assemblea General. Art. 41.8 Llei de Cooperatives)

    Art. 21. Dret de vot.

    Cada soci/a te un vot.

    El soci/a podra fer-se representar en l'assemblea a traves d'un altre soci/a, que no podra representar-ne mes de dos. La delegacio de vot nomes podra fer-se per a una Assemblea General, i haura d'atorgar-se a traves d'un escrit autograf, mitjancant un apoderament notarial, per compareixenca davant del secretari/a de la cooperativa o per qualsevol altra forma fefaent.

    En cap cas existira vot diriment o de qualitat. En cas d'haver-hi associats/ades, el conjunt dels seus vots no podra arribar al trenta per cent del total de vots socials. Les votacions seran secretes en els casos previstos en l'art. 41.6 de la Llei de Cooperatives o quan ho sol·liciti un deu per cent dels socis/es i, si s'escau, dels associats, presents o representats.

    En general, el soci/a no podra exercir el seu dret de vot quan es tracti d'alliberarlo d'una obligacio o de concedir-li un dret. Tampoc no podra exercir aquest dret quan es tracti d'adoptar un acord que l'autoritzi a transmetre les seves aportacions, quan es discuteixi la imposicio a ell/a mateix/a d'una sancio disciplinaria o quan es decideixi o es qualifiquin els efectes de la seva baixa en la cooperativa, a mes de qualsevol dels casos a que es refereix l'art. 65 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 22. Adopcio d'acords.

    L'Assemblea General adoptara els acords per mes de la meitat dels vots expressats validament, tret dels casos en que, legalment o estatutariament, s'haguessin previst majories qualificades. No podran computar a aquests efectes els vots en blanc ni les abstencions.

    Caldra la majoria de dos tercos dels vots presents i representats per adoptar aquells acords en que, d'aquesta manera, ho estableix la Llei de Cooperatives en l'art. 44.2. Aixi mateix sera necessaria aquesta majoria en el cas de la transformacio obligatoria de les aportaciones amb dret de reemborsament en cas de baixa en aportacions el reemborsament de les quals pot ser refusat incondicionalment pel consell rector, o la transformacio inversa. Tambe sera necessaria aquesta majoria qualificada per exigir aportacions obligatories noves al capital social o per establir o modificar la quantia de la quota d'ingres o de les quotes periodiques.(Proposta d'article d'inclusio voluntaria. Art. 44.2 d) Llei de Cooperatives)

    L'Assemblea General no pot adoptar acords sobre temes que no constin en l'ordre del dia, i es consideraran nuls aquells acords que s'adoptin d'aquesta manera, a excepcio d'aquells suposits prevists en l'art. 44.3 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 23. Acta de l'Assemblea.

    De cada Assemblea General s'aixecara acta, que redactara el secretari/a, amb el contingut que estableix l'art. 45 de la Llei de Cooperatives.

    El president/a, el secretari/a de l'assemblea i tres socis/es (En les cooperatives de menys de cinc socis/es és suficient la signatura del president/a, secretari/a i un soci/a. Art. 45.3 Llei de Cooperatives) que designi l'assemblea aprovaran l'acta com a darrer punt de l'ordre del dia. Si no es fa d'aquesta manera, l'haura d'aprovar el president/a en el termini dels quinze dies seguents a la celebracio de l'Assemblea General. En aquest suposit, caldra ratificar l'aprovacio de l'acta a l'inici de l'assemblea seguent.

    L'acta de la sessio s'haura de transcriure al Llibre d'Actes de l'Assemblea General en el termini maxim dels deu dies seguents a la seva aprovacio. Hauran de signar l'acta el president/a, el secretari/a de la cooperativa i aquelles persones designades en l'assemblea per a la seva aprovacio.(Per aplicacio de l'art. 45.4 de la Llei de Cooperatives cal consignar el num. de socis/ que signen.. Art. 45.4 Llei de Cooperatives).

    Quan els acords siguin inscriptibles caldra presentar-los al registre de cooperatives per tal d'inscriure'ls-hi, en un termini d'un mes a partir del dia seguent al de l'aprovacio de l'acta, sota la responsabilitat del Consell Rector. Els acords de l'Assemblea General es podran impugnar en la forma que determina l'art. 46 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 24. Del Consell Rector.

    Es l'organ de govern, de gestio i representacio d'aquesta cooperativa i li corresponen totes les facultats que no estiguin reservades a un altre organ social. Les seves facultats representatives s'estenen, en judici i fora judici, a tots els assumptes que concerneixen la cooperativa.

    En tendra la representacio legal el president/a del Consell Rector, que tambe ho sera de la cooperativa i s'ajustara als acords de l'Assemblea General i del Consell Rector. (Art. 48.3 Llei de Cooperatives)

    Conforme ho preveu l'art. 48.4 de la Llei de Cooperatives, el Consell pot conferir un apoderament a qualsevol persona, i s'establiran en l'escriptura de poder les facultats representatives, d'administracio i de gestio que se li atorguen. Caldra inscriure l'escriptura d'apoderament, la modificacio i la revocacio al registre de cooperatives de les Illes Balears.(Art. 48.4 Llei de Cooperatives)

    Son funcions del president/a les que defineix la llei i aquests estatuts i, en especial:

    a) Representar la societat judicialment i extrajudicialment en qualsevol classe d'actes, negocis juridics, contractes i en l'exercici de tot tipus d'accions i excepcions.
    b) Convocar i presidir les sessions i les reunions dels organs socials, excepte les dels interventors/es, dirigir-ne el debat i tenir cura, sota la seva responsabilitat, que no es produeixin desviacions o se sotmetin a la decisio de l'Assemblea General questions que no s'hagin inclos en l'ordre del dia, tret dels casos que permeti la llei.
    c) Vigilar i procurar el compliment dels acords dels organs socials.
    d) Signar, juntament amb el secretari/a, les certificacions i la resta de documentacio que determini el Consell Rector.
    e) Atorgar poders per a plets a favor d'advocats i de procuradors dels tribunals, amb les facultats processals mes amples.
    f) Adoptar, en cas de gravetat, les mesures urgents que consideri precises, de manera raonada, de les quals donara compte immediatament al Consell Rector, qui resoldra la procedencia de la seva ratificacio, tret que el tema afecti la competencia de l'assemblea, cas en que nomes podra adoptar les mesures provisionals minimes i haura de convocar, immediatament, l'Assemblea General per tal que resolgui definitivament sobre la seva oportunitat.

   Son funcions del secretari/a les que defineix la llei i aquests estatuts i, en especial:

    a) Portar i custodiar els llibres de registre de socis, d'actes d'Assemblea General i de Consell rector.
    b) Redactar de forma circumstanciada l'acta de les sessions del Consell Rector i de l.Assemblea General en les quals actui com a secretari/a.
    c) Lliurar les certificacions autoritzades amb la signatura del president/a amb referencia als llibres i als documents socials.
    d) Efectuar les notificacions que procedeixin dels acords adoptats per l'Assemblea General i pel Consell Rector.

   Art. 25. Composicio del Consell.

    El Consell Rector estara format necessariament pel president/a i pel secretari/a quan la cooperativa sigui integrada nomes per tres socis/es. En aquest cas, el carrec de vicepresident/a romandra vacant i es cobrira quan es produeixi una nova incorporacio.(Opcio per a cooperatives de tres socis/es. Per a les mes grans de tres socis/es s.haura de subtituir per la redaccio seguent: el Consell Rector estara format necessariament pel president/a, pel vicepresident/a i pel secretari/a. Si la cooperativa redueix el nombre de socis/es a tres, en aplicacio de l'art. 49 de la Llei de Cooperatives, la figura del vicepresident/a romandra vacant, i integrara el Consell Rector unicament el president/a i el secretari/a. Art. 49 Llei de Cooperatives)

    A mes, l'Assemblea General podra nomenar d'altres membres que ostentaran la condicio de vocals del Consell Rector. El nombre de consellers/eres sera de ..... (El nombre de consellers/es pot variar entre tres i onze en funcio dels interessos de la cooperativa. En la composicio del Consell Rector caldra tenir en compte el previst en l'art. 49.2 de la llei per a la reserva de llocs Art. 49.1 Llei de Cooperatives Art. 49.2 Llei de Cooperatives)

    L'Assemblea General podra elegir .... (Cal determinar el nombre de suplents. Art. 51.3 Llei de Cooperatives) membres suplents per a cobrir les vacants definitives que pogues haver-hi. Els suplents acompliran la funcio dels titulars, de forma automatica i immediata al cessament, i pel temps que els manqui per a l'exercici del carrec. (Si s'ha previst l.existencia de seccions de la cooperativa, en aquest article podra establir-se la presencia en el Consell Rector d.un representant de cada una de les que s'han creat. Art. 49 Llei de Cooperatives)

    Els membres del Consell Rector els elegira l'Assemblea General en votacio secreta, i pel nombre major de vots. No podran ostentar el carrec de conseller/a aquelles persones que estiguin sotmeses a les prohibicions que estableix l'art. 61 de la Llei de Cooperatives.

    Tots els membres del Consell Rector s'elegiran per un periode de .... anys,(El mandat tendrà una durada mínima de tres anys i un màxim de sis.) i els podran reelegir per un maxim de ... periodes. El Consell es renovara simultaniament en la totalitat dels seus membres.(Els estatuts podran limitar el nombre de periodes en que es possible la reeleccio o establir simplement que els podran reelegir per periodes successius. La renovacio podra ser total o parcial, segons s.estableixi als estatuts. Art. 51 Llei de Cooperatives)

    En el cas que la cooperativa tengui mes de trenta treballadors/es amb contracte per un temps indefinit, un d'ells fomara part del Consell Rector com a vocal, que sera elegit i revocat pels treballadors. El periode i el regim del mandat sera el mateix que s'estableix per als altres consellers.

    L'Assemblea General podra nomenar com a consellers/es persones qualificades i expertes que no ostentin la condicio de socis/es, pero no podran excedir d'un terc del total dels socis/es de la cooperativa.(Es contingut opcional. Els estatuts podran preveure o no aquesta possibilitat. Art. 50.3 Llei de Cooperatives)

    Art. 26. Destitucio i cessament dels membres del Consell.

    Els membres del Consell Rector podran ser destituits del seu carrec en qualsevol moment, per acord d'assemblea adoptat per mes de la meitat dels vots presents i representats. Cal incloure-ho com a punt de l'ordre del dia. En cas de no constar en l'ordre del dia, caldra una majoria de ....... .(La llei preveu majoria absoluta del total dels socis i socies de la cooperativa, tret que als estatuts s'hagues previst majoria inferior. Art. 51.5 Llei de Cooperatives)

    El cessament, per qualsevol causa, dels membres del Consell Rector, nomes tendra efectivitat davant de terceres persones des de la data de la seva inscripcio en el registre de cooperatives.
  
    Les vacants que es produeixin al Consell Rector es cobriran en la primera immediata Assemblea General que se celebri i, en qualsevol cas, la persona designada ostentara el carrec pel temps que li restas a la persona que va cessar al mateix carrec.(Els estatuts poden preveure l.existencia de membres suplents per al suposit de vacants definitives, amb la determinacio del nombre i de les regles de substitucio. Art. 51.3 Llei de Cooperatives)

   El nomenament dels consellers/es tendra efectivitat des del moment en que s'accepti el carrec i caldra presentar-lo al registre de cooperatives durant els deu dies seguents a la data d'acceptacio.

    Art. 27. Funcionament del Consell Rector.

    La reunio del Consell l'ha de convocar el president/a o la persona que faci la seva funcio, a iniciativa propia o a peticio de qualsevol conseller/a. Si la sol·licitud no s'aten en el termini de deu dies, la podra convocar la persona que hagi fet la peticio, sempre que aconsegueixi per a la convocatoria, l'adhesio, almenys, d'un terc del Consell Rector.

    No caldra la convocatoria, quan siguin presents tots els consellers/es i decideixin per unanimitat la celebracio del Consell.

    El Consell romandra constituit validament quan concorrin personalment a la reunio mes de la meitat dels seus components. Els consellers/es no podran fer representarse.

    Els acords s'han d'adoptar per mes de la meitat dels vots expressats validament, excepte en els suposits establerts en la Llei de Cooperatives. Per acordar els assumptes que s'han d'incloure en l'ordre del dia de l'Assemblea General sera suficient el vot favorable d'un terc dels membres que constitueix el Consell. Cada conseller/a tendra un vot. El vot del president/a dirimira els empats. L'acta de la reunio, signada pel president/a i pel secretari/a, recollira els debats de forma succinta i el text dels acords, a mes dels resultats de les votacions.

    Art. 28. Direccio. (Es possible la inclusio de la figura del director/a, que tendra les facultats i els poders que li confereixin en escriptura publica i les obligacions previstes al contracte i en l.art. 55 de la Llei de Cooperatives. Art. 55 Llei de Cooperatives.)

    L'Assemblea General podra acordar l'establiment d'una direccio integrada per una persona o mes amb les facultats i els poders conferits en l'escriptura publica corresponent. El nomenament de la direccio el realitzara el Consell Rector que haura de comunicar-lo en la primera Assemblea General que se celebri. La direccio tendra les obligacions que dimanen del contracte i de l'art. 55 de la Llei de Cooperatives.
   
    Art.29. De l'interventor/a/es.

    L'Assemblea General, en votacio secreta i pel nombre major de vots, nomenara (El nombre sempre sera senar, minim un en les cooperatives de menys de 25 socis/es i almenys tres en la resta. Si se'n preveu mes d'un, els E.S. podran permetre que com a maxim 1/3 dels interventors/es siguin terceres persones no socies. Art. 14 Llei de Cooperatives Art. 56.4 Llei de Cooperatives Art. 56.3 Llei de Cooperatives) ..... interventor/a/es entre els socis/es de la cooperativa que no estiguin sotmesos a cap de les incompatibilitats, incapacitats ni prohibicions de l'art. 61 de la Llei de Cooperatives. A mes, l'Assemblea General, mitjancant el mateix procediment, podra elegir un interventor/a o interventors/es suplents en previsio de la substitucio dels titulars en cas que hi hagues vacants.(Si es preveu l'existencia de suplents, cobriran de manera immediata les places vacants que es produeixin. Cal determinar-ne, als estatuts, el procediment que cal seguir. Art. 57.2 Llei de Cooperatives)

    El seu periode d'actuacio sera de ...... (Entre tres i sis anys, a lliure elecció. Art. 14 Llei de Cooperatives Art. 57 Llei de Cooperatives) anys, i el podran tornar elegir per un maxim de ......  periodes (Els E.S. podran limitar el nombre de reeleccions o simplement establir que els interventors/es els podran reelegir per períodes successius. Art. 57.1 Llei de Cooperatives) No tendra dret a cap compensacio economica. Els interventors/es continuaran en l'exercici del seu carrec fins al moment en que es produeixi la renovacio efectiva, encara que el periode per al qual els varen elegir hagi acabat.

    L'assemblea general haura d'acceptar la renuncia dels interventors/es la qual es podra formular al davant d'aquest organ fins i tot en el suposit en que no figuri l'assumpte en l'ordre del dia. A mes, en qualsevol moment l'assemblea general els podra cessar, mitjancant un acord adoptat per ¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦. i encara que no consti com a punt de l'ordre del dia.(La llei preveu majoria total de vots de la cooperativa, tret que els estatuts n.estableixin una majoria inferior. Art. 57.2 Llei de Cooperatives)

    L'interventor/a, com a representant de l'organ de fiscalitzacio de la cooperativa, tendra com a funcions:

    a) Revisar els comptes anuals i emetre'n un informe. Tambe emetra un informe sobre la distribucio d'excedents o imputacio de perdues, en el termini ........, abans de sotmetreles a l'assemblea general a excepcio que les hagin de subjectar a una auditoria externa,(El termini es pot fixar lliurement als estatuts o es pot utilitzar la formula "previst legalment". En aquest cas s.aplicaran els terminis establerts amb caracter general. Art. 58.1 Llei de Cooperatives).

    b) Revisar els llibres de la coopeartiva i proposar al consell rector, si s'escau, la seva adequacio a la legalitat.

    c) Informar l'assemblea general sobre els assumptes o questions que li hagi sotmes.
Els interventors/es, per a l'exercici ple de les seves funcions, tenen dret a obtenir del Consell Rector tots els informes i els documents que considerin oportuns. Tambe tenen dret a accedir a la documentacio social, economica i comptable de la cooperativa, a mes d'encomanar-ne l'examen i la comprovacio a un o a diversos dels seus membres o a un expert alie a la cooperativa.

    Art. 30. Retribucio.

    Els membres del Consell Rector i de l'organ d'intervencio no tendran cap retribucio assignada per l'exercici del carrec que ostenten pero, en tot cas, se'ls compensara per les despeses que els pugui originar la seva funcio, un cop justificades de manera correcta. (Els E.S. podran preveure que els consellers/es no socis percebin retribucions per la seva funció. Art. 62 Llei de Cooperatives)

    Art. 31. Responsabilitat.

    Els membres del Consell Rector, els interventors/es i el director/a, si s'escau, hauran de realitzar les seves funcions amb la diligencia que correspon a un gestor ordenat de cooperatives i a un representant lleial i hauran de guardar en secret les dades que tenguin caracter confidencial, encara que hagin cessat de les seves funcions'

    Quant a la resta, sobre la responsabilitat dels membres del Consell Rector i les accions corresponents caldra actuar d'acord al que disposen els art. 63 i 64 de la Llei de Cooperatives.(Es possible la inclusio d.un article relatiu a d.altres organs socials, com ara el Comite de Recursos o l.advocat assessor, conforme al que es disposa en l.art. 67 de la Llei de Cooperatives. Art. 67 Llei de Cooperatives.)

    
                                 Capitol V
                               Regim Economic


    Art. 32. Responsabilitat limitada.

    Els socis i les socies no respondran personalment dels deutes socials. La seva responsabilitat pels deutes es limita a les aportacions al capital social que haguessin subscrit, les hagin desemborssades o no en la seva totalitat. Aixo no obstant, en tot cas, el soci/a que es doni de baixa de la cooperativa respondra personalment pels deutes socials, previa exclusio de l'haver social, durant cinc anys des de la perdua de la condicio de soci/a, per les obligacions contretes per la cooperativa abans de la baixa, fins a l'import reemborsat de les seves aportacions al capital social.
  
   Art. 33. Capital Social.

    El capital social esta constituit per les aportacions obligatories i les voluntaries dels socis/es de la cooperativa i, si es el cas, dels associats/es, que podran ser:

   a) Aportacions amb dret a reemborsament en cas de baixa.
   b) Aportacions el reemborsament de les quals en cas de baixa pot ser refusat incondicionalment pel consell rector. En el llibre d'aportacions al capital social es reflectira el tipus d'aportacions de que es tracta. (En les cooperatives de primer grau, l'import total de les aportacions de cada soci no pot excedir d'un terc de la xifra del capital social. Les aportacions dels associats/es, en cap cas no podra superar en el conjunt total el quaranta per cent de les aportacions al capital social. Art. 69.5 Llei de Cooperatives Art. 35.3 c) Llei de Cooperatives)

    El capital social minim d'aquesta cooperativa es de ....... euros que es troba totalment subscrit i desemborsat. (Consignar una quantitat igual o superior a 1803.- euros, capital social mínim establert legalment. Art. 14 Llei de Cooperatives Art. 70.2 Llei de Cooperatives)

    Les aportacions al capital social s'acreditaran mitjancant .......... (A eleccio de la societat cooperativa en:Titols Nominatius, llibretes, cartilles de participacio nominatives o anotacions en compte que reflecteixin les aportacions successives o actualitzacions i les deduccions que s'hagin fet per les perdues imputables als soci/a. Art. 69.6 Llei de Cooperatives)

    Les aportacions dels socis/es i, si s'escau, dels associats/es, es realitzaran en moneda de curs legal. (Aixo no obstant, si l'Assemblea General ho acorda, aquestes aportacions podran consistir en bens i drets susceptibles de valoracio economica. En aquest cas, se'n fixara la valoracio amb subjeccio al procediment previst en l'art. 69.4 de la Llei de Cooperatives. Art. 69.4 Llei de Cooperatives)

    Art. 34. Aportacions obligatories minimes.

    L'aportacio obligatoria minima per ser soci/a es fixa en .......... euros, i se'n desemborsara, almenys, el 25% per tal de poder adquirir la condicio de soci/a i la resta, en el termini que acordi l'Assemblea General.(Relacionat amb l'art. 7 d.aquests estatuts. S.ha de fixar en base als interessos de la cooperativa. Un exemple podria ser establir el percentatge del 25% i el termini de sis mesos. Es pot optar per establir una aportacio unica per a tots els socis i socies o diferenciada i de forma proporcional a la participacio en l.activitat cooperativitzada per part de cada soci/a. En les cooperatives de primer grau l'import total de les aportacions de cada soci/a no pot excedir d'un terc de la xifra del capital social. Art. 14 Llei de Cooperatives Art. 69.5 Llei de Cooperatives)

    De l'esmentada quantia, ....... euros corresponen a aportacions el reemborsament de les quals pot ser refusat incondicionalment pel consell rector en cas de baixa (Si o no, a eleccio de la cooperativa. Si l'opcio es si, el tipus d.interes remuneratori, fixat per l'Assemblea General, o als estatuts, no podra superar en tres punts l'interes legal del diner i la seva efectivitat romandra condicionada a l'existencia de resultats positius en aquest exercici economic. Art. 14 Llei de Cooperatives Art. 73 Llei de Cooperatives)

    Per acord de l'Assemblea General podran imposar-se aportacions obligatories noves i se'n fixara la quantitat, la forma i els terminis per al seu desemborsament. El soci/a que hagi desemborsat les aportacions voluntaries podra destinar-les a cobrir les aportacions obligatories noves.

    Les aportacions obligatories...... produiran interessos.(Si o no, a eleccio de la cooperativa. Si l'opcio es si, el tipus d'interes remuneratori, fixat per l'Assemblea General, o als estatuts, no podra superar en tres punts l'interes legal del diner i la seva efectivitat romandra condicionada a l'existencia de resultats positius en aquest exercici economic. Art. 14 Llei de Cooperatives Art. 73 Llei de Cooperatives)

    Art. 35. Mora.

    El soci/a que no desemborsi l'aportacio obligatoria minima en els terminis fixats incorrera en mora pel venciment d'un sol termini i n'haura d'abonar l'interes legal i el podran suspendre dels seus drets socials i economics fins que normalitzi la situacio. Si no la normalitza en el termini de trenta dies des que el varen requerir, el sancionaran amb l'expulsio.

    En qualsevol cas, la cooperativa pot procedir judicialment contra el soci/a moros/a.

    Art. 36. Aportacions dels nous socis.(Percentatge que s'ha de fixar als estatuts. Maxim 30%. Art. 76 Llei de Cooperatives)

    L'Assemblea General fixara anualment la quantia de l'aportacio obligatoria dels socis/es nous i les condicions i els terminis per fer-ne el desemborsament, harmonitzara les necessitats economiques de la cooperativa i facilitara la incorporacio de socis/es nous.

    L'import d'aquestes aportacions no podra superar, per a cada classe de soci/a, el valor actualitzat que resulti d'aplicar l'index de preus al consum de cada any a l'aportacio mes elevada dintre de cada classe de soci/a.

    A mes, l'Assemblea General podra acordar quotes d'ingres, que no podran ser superiors al 25% de l'import de l'aportacio obligatoria al capital social que se li exigeixi per al seu ingres. Aquestes quotes no integraran el capital social ni es podran reintegrar.

    Art. 37. Aportacions voluntaries.

    L'Assemblea General podra acordar l'admissio d'aportacions voluntaries al capital social i n'establira la quantia global maxima, les condicions i el termini de subscripcio. Les reemborsaran integrament en el moment de la seva subscripcio.
  
    Art. 38. Transmissio de les aportacions.

    Les aportacions poden transmetre's:

   a) Per actor inter vivos, entre els socis/es de la cooperativa. Aixo no obstant, el soci/a que, per haver perdut els requisits per continuar sent-ho, es donas de baixa obligatoria en la cooperativa i se la qualificas de justificada, podra transmetre les seves aportacions al seu conjuge, ascendent o descendents, en cas que fossin socis/es o s'hi fessin en el termini de tres mesos des de la data de la baixa.
    b) Per successio mortis causa, si els drethavents son socis/es o n'adquireixen la condicio en la forma prevista en l'art. 23 de la Llei de Cooperatives. L'adquisicio de la condicio de soci/a, en aquests casos, es fara de la forma que estableixen aquests estatuts i les aportacions transferides es computaran en les aportacions que el nou soci/a hagi de realitzar, pero no estaran obligats a desemborsar quotes d'ingres.

    Art. 39. Drets dels acreedors personals dels socis/es.

    Els acreedors personals dels socis/es no tendran cap dret sobre les aportacions dels socis/es al capital social, que no son embargables, sense detriment dels drets que puguin exercir sobre els reemborsaments i el retorn que es puguin satisfer al soci/a.

    Art. 40. Reemborsament de les aportacions.

    El dret al reemborsament de les aportacions en cas de baixa del soci/a, ja sigui a ell mateix/a o als seus drethavents, es verificara en la forma prevista a l'article 76 de la llei.

   En cas d'haver establert un periode de permanencia minim en la cooperativa, la baixa que en suposas l'incompliment, tendra la consideracio d'injustificada i, conforme estableix l'art. 76 de la llei, implicara la deduccio del ..... (Percentatge que s'ha de fixar als estatuts. Maxim 30%. Art. 76 Llei de Cooperatives) de l'import resultant de la liquidacio de les aportacions obligatories, un cop efectuats els ajustaments legals.

    Aquestes deduccions en cap cas no es podran acordar sobre les aportacions voluntaries, ni procediran quan la baixa sigui justificada..

    Una vegada acordada pel consell rector la quantia del reemborsament de les aportacions, aquesta no sera susceptible d'actualitzacio, pero donara lloc a percebre l'interes legal dels diners, que s'haura d'abonar anualment juntament amb, al manco, una cinquena part de la quantitat a reemborsar.

    El termini de reemborsament no excedira de cinc anys a partir de la data de la baixa. En cas de defuncio del soci/a, el desemborsament s'efectuara als drethavents, acreditats de manera adequada, i s'haura de realitzar en un termini no superior a un any des de la defuncio. Les quantitats pendents de reemborsament donaran dret al soci o als seus drethavents, acreditats de manera adequada, a percebre-hi l'interes legal del diner.

    Art. 41. Exercici economic.

    L'exercici economic coincidira amb l'any natural. (Tret d'una opcio diferent. Per exemple any escolar o academic. Cal determinar l'inici i el final de l'exercici economic. Art. 79.1 Llei de Cooperatives)

    El Consell Rector formulara en el termini maxim de tres mesos, comptats a partir del tancament de l'exercici economic, els comptes anuals, l'informe de gestio, una proposta d'aplicacio dels excedents disponibles o d'imputacio de perdues i el balanc social (Si se n'ha previst l'existencia. Art. 85.5 Llei de Cooperatives Art.88 Llei de Cooperatives). En la forma i els terminis previstos en l'article 86.4 de la llei, el consell rector dipositara al registre de cooperatives de les Illes Balears un certificat dels acords de l'assemblea general d'aprovacio dels comptes anuals i d'aplicacio dels excedents o d'imputacio de les perdues.

    Tot es redactara de manera que en llegir-ho es pugui obtenir una representacio exacta de la situacio patrimonial de la cooperativa, dels resultats economics i socials obtinguts en l'exercici i del curs de l'activitat empresarial de la cooperativa. En la determinacio dels resultats de l'exercici economic se seguiran les regles establertes en la Llei de Cooperatives.

    Art. 42. Balanc Social.(Clàusula opcional. Art. 85.5 Llei de Cooperatives Art. 88 Llei de Cooperatives)

    El Consell Rector confeccionara el balanc social de l'exercici, que es presentara a l'Assemblea General, juntament amb els comptes anuals, per donar-lo a coneixer i aprovar-lo.
   
     El balanc social podra incorporar aquells indicadors o informes que permetin avaluar la situacio de la cooperativa en relacio als seus socis/es, amb les cooperatives del sector i amb la comunitat en general on es dugui a terme l'activitat economica i establira el grau de compliment dels objectius proposats, el nivell de participacio social, les col·laboracions que hi ha hagut amb d'altres cooperatives i les aportacions, de tot tipus, de la cooperativa a l'entorn social, a mes d'un informe de fortaleses i debilitats de la cooperativa.

    Art. 43. Aplicacio dels excedents.

    El resultat economic procedent de les operacions amb els socis i socies, un cop deduides les perdues de qualsevol naturalesa i abans de considerar els impostos, s'aplicara als fins seguents:
  
    - Es destinara al Fons de Reserva Obligatori, almenys, el 20%.
    - Al Fons d'Educacio i Promocio, almenys, el 5%.
    - El 10%, almenys, al Fons de Reemborsament d'Aportacions.(Si se n.ha previst l'existencia, conforme al que recull l'art. 84 de la Llei de Cooperatives Art. 84 Llei de Cooperatives)

    Dels resultats extracooperatius i extraordinaris i dels procedent de plusvalues, despres d'haver deduit les perdues de la naturalesa que sigui i abans de considerar l'impost de societat es destinara:

    - Almenys, el 10% al Fons de Reserva per al Reemborsament d'Aportacions, en cas que existeixi.
    - I la resta, al Fons de Reserva Obligatori. (L'Assemblea General podra, en cada exercici economic, incrementar els percentatges minims destinats als fons. Art. 80 Llei de Cooperatives)

    Els excedents disponibles que en resultin, un cop deduides dels excedents nets les dotacions dels fons obligatoris, s'aplicaran amb conformitat al que acordi l'assemblea General en cada exercici segons estableix l'art. 80 de la Llei de Cooperatives.(La llei estableix que dels excedents disponibles, els estatuts o l'assemblea general podran reconeixer per als treballadors i treballadores assalariats de les cooperatives el dret de percebre una retribucio de caracter anual, la quantia de la qual es fixara en proporcio als resultats de l'exercici economic. Art. 80.4 Llei de Cooperatives)

    Art. 44. Imputacio de perdues.
    
    La imputacio de les perdues, si s'escau, es determinara de la manera seguent:

    a) Si existeix un Fons de Reserva Voluntari, se li imputaran la totalitat de les perdues'

    b) Si el fons esmentat no cobris la totalitat de les perdues, podra imputar-se al Fons de Reserva Obligatori la quantitat maxima segon estableix l'art. 81 de la Llei de Cooperatives.

    c) La quantia no compensada s'imputara als socis/es en proporcio a les operacions, als serveis i les activitats realitzades per cadascu amb la cooperativa i s'abonaran segons el que esta previst en l'art. 81.3 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 45. Fons de Reserva Obligatori.

    El Fons de Reserva Obligatori, destinat a la consolidacio, el desenvolupament i garantia de la cooperativa, no es pot repartir entre els socis/es, fins i tot en el cas de dissolucio de la societat. Es destinaran necessariament a aquest fons els percentatges previstos en l'art. 43 d'aquests estatuts i en l'art. 82 de la llei.

    Art. 46. Fons d'Educacio i Promocio.

    Aquest fons, al qual es destinaran necessariament els percentatges previstos en l'art. 43 d'aquests estatuts i en l'art. 83 de la Llei de Cooperatives, s'aplicara a la formacio i a l'educacio dels socis/es i treballadors/es de la cooperativa en els principis cooperatius i a la difusio de les caracteristiques del cooperativisme en el medi social en que la cooperativa desenvolupa la seva activitat, a mes d'altres finalitats previstes en l'esmentat article 83 de la Llei de Cooperatives.

    Art. 47. Fons de Reemborsament d'Aportacions.(Fons de constitucio voluntaria. Ha d'estar previst als estatuts. Te caracter reglat i finalista. Art. 84 Llei de Cooperatives Art. 76.c.2. Llei de Cooperatives)

    L'Assemblea General podra constituir el Fons de Reemborsament d'Aportacions. Aquest fons s'aplicara en el moment de la baixa del soci/a de la cooperativa per tal de compensar l'efecte inflacionista que hagin tengut les seves aportacions al capital social de conformitat amb el que disposa l'art. 84 de la Llei de Cooperatives.


                                       Capitol VI
                       De la Docuemntacio i la comptabilitat
(Si es preveu als estatuts la cooperativa haura de sotmetre els comptes a una auditoria externa. En aquest cas haura d.incorporar-s'hi expressament un article amb el contingut fixat per l.article 87 de la llei. Art. 87 Llei de Cooperatives)

    Art. 48.- Documentacio social.

    La cooperativa haura de portar en ordre i al dia els llibres socials i comptables seguents, segons s'estableix als art. 85 i 86 de la Llei de Cooperatives:

    a) Llibre de Registre de Socis/es.
    b) Llibre de Registre d'Aportacions al Capital Social.
    c) Llibre d'actes de l'Assemblea General, del Consell Rector, dels interventors/es, dels liquidadors/es i si s'escau, del Comite de Recursos.
    d) Llibre d'inventaris, de comptes anuals, balanc social, si s'escau, i Llibre Diari.
    e) Els exigits per altres disposicions legals.

    La documentacio social de la cooperativa romandra sota la custodia, vigilancia i responsabilitat del Consell Rector.

Siguiente: Declaración sobre clase de actividad de una sociedad cooperativa de Navarra.

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Comparte sólo esta página:

Síguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información