Modelos de Estatutos de Cooperativas de servicios

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE SERVEIS CATALANA
                                 CAPÍTOL I
                            BASES DE LA SOCIETAT    Art. 1.- Denominació, Règim Legal

    Amb la denominació de ......"(...... Cal posar el nom de la cooperativa. Per exemple "Serveis d'Alimentació, Societat Cooperativa Catalana Limitada" o bé "Serveis d'Alimentació, s.c.c.l." o "Serveis d'Alimentació, SCCL". Si es vol usar un anagrama o abreviació ha de constar com a part del nom de la societat, és a dir, abans de l'abreviació s. c. c. l. o SCCL i, per tant, ha de constar així a la  sol-licitud de certificació de denominació social al Registre Central de Cooperatives de Catalunya  ......) Societat Cooperativa Catalana Limitada" es constitueix una cooperativa de serveis, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya (...... En cas d'adaptació   d'estatuts, en lloc de dir "es constitueix ...", cal dir " es va constituir en data (*) una cooperativa de serveis que adapta els seus estatuts a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives. ......).


    Art. 2 .- Objecte i activitats

    L'objecte d'aquesta societat cooperativa és ...... (...... Cal assenyalar la classe de serveis,  operacions o activitats que la cooperativa realitzarà, a fi de facilitar l'activitat econòmica dels seus socis. Per exemple, en el cas d'una cooperativa constituïda per comerciants que volen integrar-se en una xarxa comuna es podria estructurar la cooperativa com una central de compres i serveis, i els socis es poden organitzar com una xarxa comercial d'establiments amb denominació o nom comercial comú, i imatge corporativa també comuna. En aquest sentit, l'objecte de la cooperativa podria ser: subministrar, transportar, i distribuir als socis els gèneres i articles (per exemple, d'alimentació i de drogueria, etc.) que venen en els seus comerços en les millors condicions de qualitat i preu a l'engròs; centralitzar les compres, donar formació i assessorament als socis en tècniques de venda, organitzar en xarxa els establiments dels socis, etc.
    
    Un altre supòsit podria ser el cas d'una cooperativa integrada per transportistes amb la finalitat de centralitzar la demanda de serveis, distribuir la seva prestació entre els socis (agència), millorar la qualitat i fer l'activitat dels socis més competitiva.
    
    L'objecte podria ser centralitzar la demanda del servei de transport de tots els socis per a poder-la gestionar de forma també centralitzada, distribuint-la entre els socis de forma racional i organitzada; centralitzar les compres d'accessoris, complements i serveis de reparació dels mitjans de transport; adquisició de béns d'equip per al seu ús entre tots els socis, (per exemple: elements de comunicació telefònica o radioelèctrica; sistemes electrònics de localització i de disseny de rutes); o bé, subministrar als socis transportistes autònoms els serveis d'oficina i telèfon per a rebre els encàrrecs de serveis, que es distribuiran segons les normes establertes en el reglament de règim intern; o bé la utilització d'uns serveis comuns d'oficina, per professionals liberals. ......)
.


    Art. 3. Operacions amb terceres persones

    La cooperativa podrà fer operacions amb terceres persones que no en siguin sòcies sense cap altra  limitació que les establertes en la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

    En especial, aquesta disposició s'entén aplicable a les activitats i operacions definides i relacionades a l'article 2 anterior.


    Art. 4 .- Durada

    La societat es constitueix per temps ...... (...... Cal indicar "indefinit" o "limitat" (en aquest cas s'ha de fixar un espai de temps concret, passat el qual s'ha de dissoldre i liquidar la cooperativa). ......) i les seves activitats comencen des del moment de la seva constitució (...... Es pot fixar una data determinada per començar les activitats, amb la qual cosa el pagament de l'impost sobre  activitats econòmiques, quan escaigui, etc. quedarà ajornat fins a aquell dia. Tot això, independentment de la personalitat jurídica de la cooperativa que s'adquireix amb la inscripció en el registre de cooperatives competent. ......).


    Art. 5 .- Domicili social i àmbit territorial

    El domicili social de la cooperativa s'estableix a ....... (...... S'ha d'indicar la comarca, el municipi, el carrer, el número i el districte postal. ......) i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.
    La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a ...... (...... Cal indicar l'àmbit territorial de la comunitat autònoma catalana on es realitzarà principalment l'activitat cooperativitzada ja que aquesta dada, juntament amb el domicili a Catalunya, constitueix el punt de connexió per establir la subjecció de la cooperativa a la legislació cooperativa catalana.
......)
.


                               CAPÍTOL II
                           DE LES PERSONES SÒCIES


    (......  D'acord amb l'objecte social, podran ser socis els industrials, els professionals liberals, els comerciants, els autònoms, persones naturals o jurídiques que comparteixin la mateixa necessitat i que s'associïn per a realitzar en comú operacions encaminades al millorament econòmic, tècnic, etc. de l'activitat o explotació de les quals en són titulars.
    
    Es podrien regular tal com es recull a l'article 27 de la Llei de cooperatives de Catalunya altres classes de persones sòcies com, per exemple, la figura del soci de treball, del soci excedent i la figura del soci col·laborador que, en aquest model d'estatuts, s'han recollit com a articles facultatius al final. No és una llista tancada ......)    Art. 6 .- Persones sòcies

    Poden ser persones sòcies totes les persones que puguin realitzar l'objecte i les activitats
especificades a l'article 2 d'aquests estatuts.


    Art. 7 .- Requisits per a l'admissió

    1.- Per a l'admissió d'una persona com a sòcia, cal que es compleixin els requisits següents (...... També, es podria especificar algun altre requisit, per exemple, que el soci sigui titular d'una empresa que realitzi activitats que puguin ser destinatàries dels béns i serveis que constitueixen l'objecte social, que posseeixi les llicències i permisos que li permetin l'exercici de les seves activitats, i que compleixi les obligacions fiscals, d'afiliació i cotització a l'oportú règim de previsió social i qualsevol altre requisit exigit per la normativa vigent. ......):

    a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 6 d'aquests estatuts.
    b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi Civil (...... Els articles 322 i 323 de l'actual Codi civil estableixen el següent: "El major d'edat és capaç per a tots els actes de la vida civil, llevat de les excepcions establertes en casos especials per aquest Codi; l'emancipació habilita el menor per regir la seva persona i llurs béns com si fos major; però fins que arribi a la majoria d'edat no podrà l'emancipat prendre diner en préstec, gravar o alienar béns immobles i establiments mercantils o industrials o objectes d'extraordinari valor sense consentiment dels seus pares i, en cas de manca d'ambdós, sense el del seu tutor." ......)
    c) Subscriure l'aportació obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 8.- Obligacions dels socis

    Els socis estan obligats a (...... No és una llista tancada. Es podria incloure altres obligacions en funció dees característiques de la cooperativa i distingir en funció de les diferents classes de persones sòcies tal com recull l'article 27 de la Llei de cooperatives de Catalunya. ......)

    a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.
    b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans que siguin convocats.
    c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea General.
    d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
    e) Participar en l'activitat cooperativitzada que desenvolupi la cooperativa en la següent quantia mínima obligatòria ...... (...... Els estatuts han d'assenyalar els mòduls o les maneres de participació dels socis en els serveis que ofereix la cooperativa. Per exemple, en cas de cooperatives de
comerciants poden establir-se imports mínims de compra mensuals o a l'any. És important, per tant,  clarificar els mòduls de participació mínima perquè serà el barem per fer dependre, de forma proporcional, els drets econòmics i socials dels socis; per exemple, que sigui proporcional al volum de compres compromès o el volum de compres realitzades durant l'any natural precedent. ...... )
.
    f) No dedicar-se a activitats de competència amb la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.
    g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.
    h) Guardar secret sobre aquells assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.
    i) Complir aquells altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.


    Art. 9.- Drets dels socis

    Els socis tenen dret a (...... No és una llista tancada. Es poden incloure altres drets en funció de les característiques de la cooperativa i distingir en funció de les diferents classes de persones sòcies tal com recull l'article 27 de la Llei de cooperatives de Catalunya. ......):

    a) Participar en la realització de l'objecte social de la cooperativa, sense cap discriminació.
    b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.
    c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.
    d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 24 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.
    e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.
    f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.
    g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.


    Art. 10.- La responsabilitat dels socis pels deutes socials

    La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades o no (...... A l'hora de regular la responsabilitat davant de tercers, es pot optar entre un sistema de responsabilitat limitada (a les aportacions al capital social subscrites) i una responsabilitat il·limitada (el soci respon no només per l'import de l'aportació social subscrita sinó que respon amb tot el seu patrimoni per la part que li correspongui dels deutes socials; aleshores l'abreviació a què es refereix la nota 1 seria "SCC II·ltda."). ......), i tindrà el caràcter de ...... (...... La responsabilitat pot tenir el caràcter de mancomunada simple (els creditors han de reclamar a cada soci la part proporcional que els correspon en el compliment de l'obligació) o el caràcter de solidària (els creditors poden reclamar a qualsevol dels socis el compliment de la totalitat de l'obligació). ......).
    
    El soci que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa, durant cinc anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la baixa (...... Es pot regular als estatuts que, en cas de baixa, les persones sòcies respondran durant un termini determinat d'anys (mai superior a 5 anys) de les inversions realitzades i no amortitzades, en proporció a la seva activitat cooperativitzada. En aquest cas els estatuts han d'establir el mètode per a la quantificació i determinació d'aquesta responsabilitat. ......).


    Art. 11.- Baixa dels socis

    Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb ...... mesos d'antelació (...... El termini màxim per al preavís és de 9 mesos. ......).


    Art. 12- Baixa justificada i baixa forçosa

(...... Es pot establir als estatuts un període màxim de permanència a la cooperativa amb el límit màxim de 5 anys. També es pot indicar en els estatuts que els socis només podran donar-se de baixa al final de l'exercici econòmic ......)

    1. La baixa es considerarà justificada: (...... Es podrien establir, entre d'altres, els supòsits següents:

    En cas de disconformitat amb l'acord de l'Assemblea General decidint la fusió, escissió o transformació de la cooperativa; si s'adopten acords que augmentin les aportacions obligatòries de les persones sòcies; en cas de malaltia o accident que impedeixi la prestació de treball en el cas de socis de treball; el compliment del termini de preavís que s'estableixi, si escau, a l'article corresponent dels estatuts; si el soci comerciant o industrial tanca el seu negoci, etc. ......)

    
    2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci podran ser recorregudes, d'acord amb l'article 19 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci davant l'Assemblea General (...... I, si es regula en els estatuts, davant el Comitè de Recursos. ......) dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'Assemblea (...... I, si es regula en els estatuts, davant el Comitè de Recursos ......) es poden adreçar a la jurisdicció competent (...... Als estatuts, com a tràmit previ al recurs davant la jurisdicció, es pot establir la conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació ......).

    3. Podran ser donats forçosament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.


    Art. 13.- Dret de reemborsament

    En tots els casos de baixa d'una persona sòcia, aquesta tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part individualitzada del Fons de reserva voluntari.
    
    Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuï ble, es procedirà en el termini d'un mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.
De l'import resultant es pot deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un ..... % per baixa no justificada o expulsió (...... Per poder aplicar una deducció en el reemborsament de les aportacions pel cas de baixa no justificada o expulsió cal concretar als estatuts el percentatge màxim que es podrà deduir. ......); les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 26.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

    El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar  immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat de dos punts.


    Art. 14.- Faltes de les persones sòcies

    Les faltes comeses per les persones sòcies, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen com a lleus, greus i molt greus.


    Art. 15.- Faltes molt greus

    Són faltes molt greus:

    1. (...... La Llei permet establir amb llibertat el que es considerarà faltes molt greus; a títol orientatiu es poden indicar les següents:

    1. L'ús del patrimoni social per part d'un soci per a negocis particulars.
    2. L'incompliment d'obligacions socials que suposin un greu perjudici a la cooperativa.
    3. La realització d'actuacions nocives per a la cooperativa.
    4. Les absències injustificades de forma reiterada d'un membre del Consell Rector a les reunions degudament convocades.
    5. L'incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.
    6. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs ......)    Art. 16.- Faltes greus

    Són faltes greus:

    1. (...... La Llei permet establir amb llibertat el que es considerarà faltes greus; a títol orientatiu es poden indicar les següents:

    1. La no assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les dutes a terme en dos exercicis econòmics seguits.
    2. La no acceptació (o la dimissió) sense causa justificada a judici del Consell Rector o de l'Assemblea General, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals el soci hauria estat escollit.
    3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir un perjudici a la cooperativa.
    4. L'incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d'aportacions a capital.
    5. L'incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin un perjudici a la cooperativa d'un caràcter greu.
    6. La reiteració de faltes lleus per les quals el soci hauria estat sancionat en els tres anys anteriors ......)    Art. 17.- Faltes lleus

    (...... La Llei permet regular les faltes lleus en un reglament de règim intern ......)

    Són faltes lleus:

    1. (...... La Llei permet establir lliurement el que es considerarà com a faltes lleus; a títol orientatiu indiquem les següents:
    
    1. La primera falta d'assistència no justificada a les sessions de l'Assemblea General convocades en deguda forma.
    2. La falta de consideració o de respecte amb un altre soci o socis sense motiu.
    3. La falta d'avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent a haver-se produït el canvi.
    4. L'incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents.
    5. Les infraccions que es cometin per primera vegada contra aquests estatuts ......)    Art. 18.- Sancions

    Les faltes molt greus se sancionen ...... (...... Exemple: les faltes molt greus se sancionen amb el descompte total o parcial dels retorns cooperatius de l'any o, en el cas de socis de treball, amb el descompte en les bestretes laborals de 16 a 60 dies; amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els
òrgans socials durant 5 anys; o bé amb l'expulsió. ......)
.
    
    Les faltes greus se sancionen (...... Exemple: les faltes greus se sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any o, en el cas de socis de treball, amb el descompte en les bestretes laborals de 15 dies com a màxim ......)
    
    Les faltes lleus se sancionen (...... Exemple: les faltes lleus se sancionen amb una amonestació verbal o per escrit o, en el cas de socis de treball, amb un descompte en les bestretes laborals de 2 dies com a màxim ......) .

    (...... En qualsevol dels tres exemples de sancions anteriors es poden fer les variacions que es vulgui. Per exemple, incloure multes per quantitats determinades, suspendre algun dret determinat sempre que no sigui contrari a la Llei o als estatuts, etc ......)


    Art. 19.- Procediment sancionador

    Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat (...... Els estatuts socials poden establir el nomenament d'una persona instructora perquè col·labori amb el Consell Rector en la tramitació dels expedients sancionadors d'acord amb l'article 22 de la Llei de cooperatives de Catalunya. ......).
    
    Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General (...... I, si es regula en els estatuts, davant el Comitè de Recursos ......) en el termini d'un mes a comptar des de la notificació de la sanció.
    
    En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea
General (...... I, si es regula en els estatuts, davant el Comitè de Recursos. ......) poden ser impugnats en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 38 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
    
    En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 21 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


                               CAPÍTOL III
                               RÈGIM ECONÒMIC    Art. 20.- Capital Social

    El capital social està constituï t per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.

    Els títols han de tenir un valor d ..... euros (...... S'ha d'indicar la quantia en lletres ......) cadascun. L'aportació mínima per adquirir la condició de persona sòcia ha de ser d ...... euros (...... La quantia que correspongui a cada soci s'ha d'indicar en lletres. Es poden establir diferències segons els graus d'utilització dels serveis cooperatius a què es comprometi cada persona sòcia.
    Si hi ha socis de treball, els estatuts socials poden establir que l'aportació obligatòria que aquests socis de treball hagin d'efectuar al capital social sigui diferent de l'exigida al soci que utilitza els serveis de la cooperativa. La forma d'indicar l'aportació corresponent al soci de treball es podria establir mitjançant uns mòduls d'equivalència, tenint en compte el major benefici obtingut pel soci que utilitza els serveis.

    Cal especificar, si escau, l'aportació mínima obligatòria de les persones sòcies col·laboradores. Poden fer-se aportacions en forma de béns o drets que seran valorats adequadament pel Consell Rector, sota la seva responsabilitat, amb l'informe previ d'un o de més experts independents. La valoració es pot impugnar davant l'Assemblea General. ......)
, la qual s'ha  de desemborsar de la manera que estableixen els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    El capital social mínim es fixa en ... euros (...... Cal assenyalar la quantitat en lletres. Tanmateix, la cooperativa ha de constituir-se amb un capital social mínim no inferior a 3.000 Euros. En tot cas, sigui quin sigui aquest capital social mínim, s'ha d'acreditar que està totalment subscrit i desemborsat. ......).


    Art. 21.- Transmissió de les aportacions

    Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 60 de la Llei de cooperatives de Catalunya:

    a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos (...... Els estatuts han d'establir els termes en què s'han de fer les transmissions de les aportacions entre els socis. Per exemple, es pot establir que hi ha d'haver una oferta prèvia de transmissió publicada al tauler d'anuncis del domicili social i que cal donarne compte de la mateixa al Consell Rector dins dels .... dies següents a la transmissió. ......).
    b) Per successió mortis causa.


Article 22.- Aplicació dels excedents

1. Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de
qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost de
societats, s'han de destinar, almenys, en els percentatges següents :

    a) Amb caràcter general, el 20% al fons de reserva obligatori i el 10% al fons d'educació i
promoció cooperatives.(33) i (34)
    b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços al fons de reserva
obligatori.
    c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació dels
elements de l'immobilitzat material o de l'immobilitzat intangible, segons l'article 79.2.f de la
Llei de cooperatives, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu
procedent de les plusvàlues de l'exercici.

2. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol
naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'ha
de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.

3. Fetes les dotacions a què fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un
cop satisfets els impostos exigibles, s'ha d'aplicar, de conformitat amb el que estableixi
l'assemblea, de la manera següent:
    a) Al retorn cooperatiu dels socis, que es pot incorporar al capital social amb l'increment
corresponent a la part de cadascú o es pot satisfer directament a aquesta persona després
de l'aprovació del balanç de l'exercici. (35)
Tanmateix, l'assemblea general pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a
compte, a proposta del consell rector i, si escau, amb l'informe favorable previ de la
intervenció de comptes o de l'auditor.
    b) A dotació a fons de reserva voluntaris, amb caràcter ......................(36)

    c) La cooperativa ha d'aplicar la part del resultat de la regularització del balanç a què fa
referència l'article 79.2.e de la llei de cooperatives que no s'hagi destinat al fons de reserva
obligatori, en un exercici, o més, per acord de l'assemblea general, a l'actualització del valor
de les aportacions al capital social dels socis o a l'increment dels fons de reserva,
obligatoris o voluntaris, en la proporció que s'estimi convenient, respectant les limitacions
que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de
balanços. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat
s'ha d'aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s'ha de respectar igualment, en tot cas, el
que estableix l'article 82.2.a.de la Llei de cooperatives.

4. El retorn cooperatiu s'ha d'acreditar a cada soci en proporció a les operacions, els serveis
o les activitats que cadascú hagi fet amb la cooperativa, tenint en compte el que disposa
l'article 26.9 de la Llei de cooperatives.

5. Per acord de l'assemblea general, es pot establir el dret dels treballadors no socis de la
cooperativa a percebre una retribució, amb caràcter anual, en funció dels resultats de
l'exercici econòmic.

Aquesta retribució té caràcter salarial i pot compensar, si així s'acorda col·lectivament, el
complement de naturalesa similar que pugui haver establert la normativa laboral aplicable,
excepte si la retribució és inferior al dit complement, ja que en aquest cas s'ha d'aplicar
aquest darrer.

    Art. 23. Imputació de pèrdues

    1. Per a la imputació de pèrdues s'han d'aplicar els criteris següents: (...... Els estatuts han de fixar els criteris per a la compensació de les pèrdues. Segons l'article 67.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya, serà vàlid imputar les pèrdues a un compte especial per amortitzar-les amb càrrec a futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la Llei estatal 43/1995, del 27 de desembre, de l'impost sobre societats o la legislació tributària específica. Tanmateix, la cooperativa s'ha de regir per unes normes que s'han transcrit en aquest model i que recull l'article 67 de la Llei de cooperatives de Catalunya. ......)

    2. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents:

    Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el Fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest Fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.
    Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.
    La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa (...... Si la cooperativa té socis col·laboradors, pel que fa a aquest aspecte cal tenir en compte el que es regula en aquest model a l'article facultatiu i allò que preveu la Llei de cooperatives de Catalunya a l'article 27, apartat c, vuitè. ......). Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 8, apartat e), d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

    3. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produï t, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 67.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    4. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti la fallida o s'acordi l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 54 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 24. Tancament de l'exercici

    L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any (...... Es pot fixar una altra data de tancament de l'exercici econòmic. ......).

    (...... També es poden regular en diferents articles altres qüestions econòmiques, com ara l'establiment de quotes d'ingrés i periòdiques, la seva quantia, les derrames per a despeses, si se n'estableixen, etc. ......)


                              CAPÍTOL IV
                    ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA    Art. 25. Reglament de règim intern

    L'organització funcional s'ha de fixar per un reglament de règim intern que ha de ser aprovat per l'Assemblea General.

    Les condicions que regeixen la prestació dels socis de treball, si n'hi ha, així com les bestretes laborals, els horaris i la resta de condicions internes de treball, han de constar al reglament de règim intern proposat pel Consell Rector i aprovat per l'assemblea general.

    (...... En el cas que hi hagi socis de treball, cal establir als estatuts, o bé per reglament de règim intern, els elements de la vida laboral susceptibles de regulació que puguin incidir en la cooperativa. Per exemple: l'organització del treball; les hores de prestació; la jornada dels socis, que pot ser completa o parcial, malgrat que no es basa en cap contracte laboral perquè la relació és  societària i no laboral; el descans setmanal; les festes; les vacances; els permisos; la classificació professional; els criteris retributius, en especial les bestretes laborals; la mobilitat funcional i geogràfica; les excedències o qualsevol altra causa de suspensió o extinció de la relació de treball cooperatiu, i, en general, tota matèria directament vinculada amb els drets i les obligacions de la persona sòcia de treball derivats de la prestació de treball. ......)                                        CAPÍTOL V
                       GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA


    
    Art. 26.- Assemblea General. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària

    L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis. La notificació al soci s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració (...... També es pot recollir la possibilitat de fer-la per mitjans telemàtics o mitjançant un anunci a la premsa, a banda de l'obligatorietat de posar un anunci en el domicili social de la cooperativa. Tanmateix, pot ser aconsellable que, malgrat poder triar la forma de comunicació de la convocatòria als socis, els estatuts en determinin una que deixi constància que s'ha dut a terme. ......).

    La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social com la notificada a cadascun dels socis, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. El lloc de reunió ha de coincidir amb el domicili social (...... Segons l'article 30.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, als estatuts es pot establir un lloc diferent per fer les assemblees generals ......).

    L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

    El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan ho sol·liciti la Intervenció de Comptes o bé un grup de socis que representi, com a mínim, el 10% de tots els vots socials o de cent socis en les cooperatives de més de mil socis.

    Si el Consell Rector no convoca l'Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 31, apartat 1, de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 27. Del vot per representant a l'Assemblea General

    Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General (...... Tanmateix, es pot establir la possibilitat del vot ponderat en funció de l'activitat cooperativitzada realitzada per la persona sòcia, d'acord amb l'article 8, apartat e) d'aquests estatuts. En cap cas la ponderació del vot no pot ser superior a 5 vots socials.
    Per exemple, es pot ponderar el vot en funció del volum de compres compromès o compres realitzades durant l'any natural precedent a l'Assemblea General. El nombre de vots de cada soci s'incrementa en funció de la participació en l'activitat cooperativitzada que hagi tingut. A partir de la participació mínima establerta a l'article 8, apartat e) d'aquests estatuts, es poden establir uns trams o percentatges de participació que donaran dret a un vot, dos vots, etc., amb un màxim de 5 vots per
soci.
    En el cas de les cooperatives de transportistes, el barem podria ser la regularitat i la qualitat en el servei i el nombre de serveis prestats, o bé el grau d'utilització dels serveis de la cooperativa. ......)
. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant.

    La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió (...... Quan el representant sigui cònjuge o parella de fet, ascendent o descendent de la persona representada, no serà necessari que el president de l'assemblea general admeti la representació si, a més d'aportar la representació escrita i expressa per a una sessió concreta, acredita aquesta condició familiar d'acord amb la normativa específica. ......).


    Art. 28. Adopció d'acords

    L'Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats (...... A part dels casos establerts a la llei per a l'adopció d'acords per majoria reforçada, els estatuts poden establir altres supòsits. ......).

    L'Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents (...... Dins d'aquest apartat es poden incloure tots els assumptes que es vulguin tractar més a fons i, en conseqüència, es pot exigir una majoria reforçada de, com a mínim, dos terços dels vots socials assistents. ......).

    a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.
    b) Emissió d'obligacions i títols participatius.   
    c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.
    d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.
    e) Aprovació del Reglament de règim intern.

    L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

    Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:

    1. Convocatòria d'una nova assemblea general.
    2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.
    3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d'algun càrrec social.

    Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 33.3 de la Llei de cooperatives catalana.


    Art. 29. El Consell Rector

    El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.

    El president de la cooperativa té atribuï da, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans (...... Als estatuts es poden recollir de forma genèrica o detallada les facultats del president. ......).

    Els següents càrrecs del Consell Rector ... tenen poder de representació de la cooperativa davant de terceres persones (...... La representació pot ser a títol individual o conjunt, amb l'especificació de les facultats que els corresponen ......).


    Art. 30. Composició del Consell Rector

    El Consell Rector es compon d ...... (...... Els estatuts han de fixar la composició del Consell Rector, que no pot estar format per menys de 3 membres. En cooperatives l'activitat de les quals s'estén a diverses zones o es projecta sobre objectius, fases o seccions clarament diferenciats, els estatuts socials poden establir la possibilitat que la composició del Consell Rector reflecteixi aquesta diversitat. ......), elegits tots ells entre els socis de la cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General i pel procediment següent: ........ (...... Els estatuts han d'establir el procediment electoral. Per exemple, presentació de candidatures, confecció de llistes, comunicació de llistes, recompte de vots, etc. ......).

    Els càrrecs són els següents: president, secretari, ... (...... Es poden establir altres càrrecs com, per exemple, els de vice-president, tresorer o vocals. ......). La seva distribució correspon a ...... ( ...... Es poden establir altres càrrecs com, per exemple, els de vice-president, tresorer o vocals ......).


    Art. 31. Durada, obligatorietat i gratuï tat del càrrec de membre del Consell Rector

    El càrrec de membre del Consell Rector té una durada d... anys (...... La durada màxima dels càrrecs pot ser de 5 anys, excepte en cas de reelecció. En el cas de cooperatives de 3 socis, un cop arribat el termini de vigència dels càrrecs  establert als estatuts, s'ha de procedir bé a fer una reelecció o bé a fer una redistribució. ......).

    L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori, llevat de reelecció o d'una altra causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi ...... (...... Cal determinar l'òrgan social que n'ha de fixar la quantia. Tanmateix, els estatuts poden establir, o pot decidir-ho l'Assemblea, que l'exercici del càrrec doni dret a retribució en el cas que desenvolupin tasques de gestió directa. ......).


    Art. 32. Funcionament del Consell Rector

    El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada ...... (...... Cal indicar la freqüència de les reunions i el procediment de convocatòria. ......).

    Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components (...... Es pot augmentar o reforçar aquest quòrum. Per exemple, es pot establir la concurrència necessària dels dos terços dels membres del Consell Rector. ......).

    S'admet que un membre del Consell Rector en representi un altre (...... Cada membre del Consell Rector només en pot representar un altre. ......). Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats (...... Es pot establir una majoria més reforçada per a l'adopció d'acords per part del Consell Rector (per exemple, majoria de dos terços dels membres presents o representats) ......).

    (...... També es pot recollir als estatuts les normes per a la delegació de facultats del Consell Rector en un dels seus membres o en una o més comissions delegades, d'acord amb la Llei de cooperatives de  Catalunya; també es pot recollir que el vot de la persona titular de la presidència sigui diriment en cas d'empat en les votacions ......)    Art. 33. Dissolució i liquidació

    Són causes de dissolució de la cooperativa: (...... No és una enumeració tancada; es pot fer una regulació més extensa de les causes de dissolució. El procés comença amb la liquidació dels negocis  socials pendents (deutes, crèdits) i acaba amb la divisió de l'haver social.

    S'ha de tenir en compte que, si els estatuts recullen un termini de durada de la societat (vegeu la nota 4), l'acabament o l'arribada d'aquest termini també és causa de dissolució de la cooperativa. Tanmateix, l'Assemblea General, abans que es compleixi el període de durada fixat als estatuts, pot adoptar l'acord de pròrroga i inscriure'l convenientment ......)


    a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo (...... La finalització de l'objecte social no significa necessàriament la dissolució de la cooperativa. Els socis poden canviar l'objecte social amb una modificació dels estatuts ......).
    b) La voluntat dels socis (...... L'acord ha de ser pres per l'Assemblea General amb una majoria de, com a mínim, dos terços dels vots dels socials assistents. ......).
    c) La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 any.
    d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més de 6 mesos.
    e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 74 al 83 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
    f) El concurs o la fallida.
    g) Qualsevol altra causa legalment establerta.


    Disposició addicional primera

    (...... Als estatuts cal regular els criteris per determinar el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació ......)
    
    D'acord amb els principis cooperatius formulats per l'Aliança Cooperativa Internacional, aquesta cooperativa fa seu el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació.

    Disposició addicional segona

    En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Articles facultatius:

    Els socis col-laboradors

    Poden entrar a formar part de la cooperativa com a socis col-laboradors tant les persones físiques com les persones jurídiques -públiques o privades- i, si el contingut de la vinculació amb la cooperativa ho permet, les comunitats de béns i les herències jacents.

    Els socis col-laboradors, sense efectuar l'activitat cooperativitzada principal, poden col-laborar en la consecució de l'objecte social de la cooperativa.

    La sol-licitud d'admissió com a soci col·laborador ha de ser formulada per escrit al ConsellRector,la resolució del qual es pot recórrer davant la primera assemblea general que es faci.

    Les aportacions dels socis col·laboradors al capital social s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Cada soci col·laborador ha de tenir, almenys, ... títols com a aportació mínima obligatòria al capital social, el desemborsament de la qual s'ha de fer tal com estableix la Llei  de cooperatives de Catalunya. Les aportacions dels socis col·laboradors han de quedar reflectides comptablement de forma separada a la dels socis treballadors.

    Tenen dret de vot a l'Assemblea General, amb el límit del 40% del total dels vots socials.

    Tenen dret a formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions establertes a la Llei de cooperatives de Catalunya (...... No és una llista tancada, es podria recollir que fins a un 45% dels excedents anuals es puguin destinar a la distribució entre els socis col·laboradors, proporcionalment al capital que aquests socis hagin desemborsat. En aquest cas, també s'han de fer càrrec de les pèrdues de l'exercici en la mateixa proporció fins al límit de la seva aportació ......).

    Els socis excedents

    Són socis excedents els socis que, temporalment i per causa justificada, han deixat de dur a terme l'activitat cooperativitzada a la cooperativa.

    Els socis excedents tenen els drets i deures següents: ...... .

    En tot cas s'ha de respectar, tal com estableix l'article 27 b), que tenen dret de veu però no de vot a l'Assemblea General, que en cap cas no poden ser membres dels òrgans rectors de la cooperativa i que no tenen dret a cap retorn cooperatiu.


    Els socis de treball

    Es reconeixerà la qualitat de socis de treball als treballadors que ho sol-licitin (...... En  quest cas, cal establir mòduls d'equivalència als estatuts per assegurar-ne la participació equilibrada i equitativa en les obligacions i els drets socials, tant polítics com econòmics ......).

Siguiente: Modelos de estatutos de cooperativas de segundo grado

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Comparte sólo esta página:

Síguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información