Modelos de estatutos de una cooperativa agraria

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA AGRÀRIA CATALANA                               CAPÍTOL I
                         BASES DE LA SOCIETAT    Art.1. Denominació

   Amb la denominació de ...... (...... Denominació social de la cooperativa. Ha de coincidir amb el nom inclòs en la certificació de denominació social emesa pel Registre Central de Cooperatives de Catalunya. ......), Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa agrària, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 2. Objecte i activitats

    L'objecte d'aquesta societat cooperativa és  ...... (...... Activitats que es desenvoluparan per realitzar l'objecte social. Les cooperatives agràries poden tenir per objecte qualsevol
servei o activitat empresarial exercits en comú, d'interès dels socis o sòcies i de la població agrària, molt especialment les activitats de consum i els serveis per als socis o sòcies i per als membres de llur entorn social i el foment de les activitats encaminades a la promoció i la millora de la població agrària i el medi rural. Les cooperatives agràries també poden fer conjuntament l'explotació comunitària d'una terra i l'aprofitament de bestiar, de terres i d'immobles susceptibles d'explotació agrària. ......)    Art. 3. Durada

    La societat es constitueix per temps indefinit i les seves activitats comencen des del
moment de la seva constitució.


    Art. 4. Domicili social i àmbit territorial

    El domicili social de la cooperativa s'estableix a ...... (...... Municipi, carrer, número, districte postal i província. ......) i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del consell rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'assemblea general que modifiqui aquest precepte estatutari.

    La cooperativa desenvoluparà principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya.


                    
                                     CAPÍTOL II
                                DE LES PERSONES SÒCIES    Art. 5. Persones sòcies

    Poden ser persones sòcies totes les persones que puguin realitzar l'objecte i les activitats especificades a l'article 2 d'aquests estatuts.


    Art. 6. Requisits per a l'admissió

    Per a l'admissió d'una persona com a soci o sòcia cal que es compleixin els requisits següents:

    a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts.
    b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil.
    c) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 7. Obligacions dels socis o sòcies
    
    Els socis o sòcies estan obligats/ades a:

    a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.
    b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.
    c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'assemblea general.
    d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
    e) Participar en l'activitat cooperativitzada que desenvolupi la cooperativa en la següent quantia mínima obligatòria: ...... (...... S'han d'expressar els mòduls o les maneres de participació dels socis o sòcies en els serveis que ofereix la cooperativa. En el cas d'explotació comunitària de la terra s'han d'especificar els mòduls de participació dels socis o sòcies que prestin llurs drets d'ús i aprofitament de bestiar, de terres i d'immobles susceptibles d'explotació agrària i dels que, essent cedents de drets sobre béns, o no essent-ne, hi presten el treball, els quals tenen la condició de socis o sòcies de treball.......)
    f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel consell rector.
    g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.
    h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.
    i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.
   
    Les persones sòcies responen davant la cooperativa de l'incompliment o el compliment defectuós de les obligacions socials respectives, amb el seu patrimoni personal present i futur.


    Art. 8. Drets dels socis o sòcies

    Els socis o sòcies tenen dret a:

    a) Participar en la realització de l'objecte social de la cooperativa, sense cap discriminació.
    b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.    
    c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'assemblea general i a la resta d'òrgans dels quals formin part.
    d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 24 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.
    e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.
    f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.
    g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.


    Art. 9. Els socis o sòcies col·laboradors/ores

    Poden entrar a formar part de la cooperativa com a socis o sòcies col·laboradors/ores tant les persones físiques com les persones jurídiques, públiques o privades.

   Els socis o sòcies col·laboradors/ores, sense efectuar l'activitat cooperativitzada principal, poden col·laborar en la consecució de l'objecte social de la cooperativa.

    La sol·licitud d'admissió com a soci o sòcia col·laborador/a ha de ser formulada per escrit al consell rector, la resolució del qual es pot recórrer davant la primera assemblea general que es faci.

    Les aportacions dels socis o sòcies col·laboradors/ores al capital social s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Cada soci o sòcia col·laborador/a ha de tenir, almenys ......, (...... S'ha d'indicar el nombre mínim de títols que constitueix l'aportació mínima obligatòria del soci o sòcia col·laborador/a  ......)títols com a aportació mínima obligatòria al capital social, el  desemborsament de la qual s'ha de fer tal com estableix la Llei de cooperatives de Catalunya. Les aportacions dels socis o sòcies col·laboradors/ores han de quedar reflectides comptablement de forma separada a la dels socis o sòcies treballadors/ores.

    Tenen dret de vot a l'assemblea general, amb el límit del 40% del total dels vots socials.

    Tenen dret a formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions establertes a la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 10. Els socis o sòcies excedents

    Són socis o sòcies excedents els socis o sòcies que, temporalment i per causa justificada, han deixat de dur a terme l'activitat cooperativitzada a la cooperativa.

    Els socis o sòcies excedents tenen els drets següents: tenen dret de veu però no de vot a l'assemblea general. En cap cas no poden ser membres dels òrgans rectors de la cooperativa i no tenen dret a cap retorn cooperatiu.


    Art. 11. Els socis o sòcies de treball

    Es reconeixerà la qualitat de socis o sòcies de treball als treballadors/ores que ho
sol·licitin.


    Art. 12. La responsabilitat dels socis o sòcies pel que fa als deutes socials

    La responsabilitat patrimonial dels socis o sòcies pel que fa a les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no.

    El soci o sòcia que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa, durant cinc anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la baixa.


    Art. 13. Baixa dels socis o sòcies

    Qualsevol soci o sòcia es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al consell rector amb 2 mesos d'antelació.


    Art. 14. Baixa justificada i baixa forçosa

    1. La baixa es considerarà, en tot cas, justificada en els supòsits següents:

    a) Disconformitat amb l'acord de fusió, escissió o transformació de la cooperativa.
    b) Disconformitat amb l'acord d'exigència de noves aportacions obligatòries.
    c) Malaltia o accident que impedeixi la prestació de treball.
    d) Per les causes previstes en l'article 118.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    2. Les decisions del consell rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci o sòcia poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 19 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci o sòcia davant l'assemblea general dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent, o al Consell Superior de la  Cooperació, mitjançant qualsevol dels procediments de resolució extrajudicial de conflictes de conformitat amb el Decret 171/2009 del 3 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

    3. Poden ser donats forçosament de baixa els socis o sòcies que perdin els requisits
objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.


    Art. 15. Dret de reemborsament

    En tots els casos de baixa d'un soci o sòcia, aquest soci o sòcia tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part individualitzada del fons de reserva voluntari.

    Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social.

    El consell rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

    De l'import resultant es poden deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 50% per baixa no justificada o expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 26.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

    El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el consell rector, que no pot ser mai superior a cinc anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat de dos punts.


    Art. 16. Faltes dels socis o sòcies

    Les faltes comeses pels socis o sòcies, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.


    Art. 17. Faltes molt greus

    Són faltes molt greus:

    1. L'ús del patrimoni social per part d'un soci o sòcia per a negocis particulars.
    2. L'incompliment de preceptes estatutaris, d'obligacions socials, o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la, quan suposi un perjudici econòmic o social de caràcter molt greu.
    3. La realització d'actuacions nocives per a la cooperativa.
    4. Les absències injustificades de forma reiterada d'un membre del consell rector a les reunions degudament convocades.
    5. L'incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.
    6. Les operacions de competència amb la cooperativa i l'ocultació de dades rellevants.
    7. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.


    Art. 18. Faltes greus

    Són faltes greus:

    1. La no assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis seguits.
    2. La no acceptació o dimissió sense causa justificada a judici del consell rector o de l'assemblea general, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals el soci o sòcia hagués estat escollit/ida.
    3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.
    4. L'incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d'aportacions al capital social.
    5. L'incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin, per a la cooperativa, un perjudici econòmic o social de caràcter greu.
    6. La reiteració de faltes lleus per les quals el soci o sòcia hagués estat sancionat/ada en els tres anys anteriors.


    Art. 19. Faltes lleus

    Són faltes lleus:

    1. La primera falta d'assistència no justificada a les sessions de l'assemblea general
convocades en deguda forma.
    2. La manca de consideració o de respecte amb un altre soci o sòcia sense motiu.
    3. La manca d'avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent a
haver-se produït el canvi.
    4. L'incompliment dels acords adoptats vàlidament pels òrgans competents.


    Art. 20. Sancions

    1. Les faltes molt greus se sancionen amb el descompte total o parcial dels retorns cooperatius de l'any, amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys, o bé amb l'expulsió.
    2. Les faltes greus se sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any.
    3. Les faltes lleus se sancionen amb una amonestació verbal o per escrit.


    Art. 21. Procediment sancionador

    Correspon al consell rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat/ada.

    Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'assemblea general en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.

   En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'assemblea general poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 38 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

   En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 21 de la Llei de cooperatives de Catalunya.                                      CAPÍTOL III
                                      RÈGIM ECONÒMIC
    Art. 22. Capital social mínim

    El capital social està constituït per les aportacions dels socis o sòcies, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.

    Els títols han de tenir un valor d ...... euros (...... Quantia dels títols......) cadascun. L'aportació mínima per adquirir la condició de soci o sòcia ha de ser d ...... euros ...... (...... Quantia de l'aportació mínima per adquirir la condició de soci o sòcia ......), la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    El capital social mínim es fixa en ...... euros ...... (...... Quantia del capital social mínim que no pot ser inferior a 3.000 euros ......).


    Art. 23. Transmissió de les aportacions

    Les aportacions o títols dels socis o sòcies solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 60 de la Llei de cooperatives de Catalunya:

    a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos.
    b) Per successió mortis causa.


    Art. 24. Fons socials obligatoris

   a) Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'han de destinar, si escau, al fons de reserva obligatori i al fons d'educació i promoció cooperativa els percentatges següents:

    1. Al fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de la cooperativa, s'ha de destinar com a mínim el 30% dels excedents nets.
    2. Al fons d'educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10% dels excedents nets de cada exercici i ha de tenir com a finalitats: la formació dels socis o sòcies i dels treballadors/ores en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals; la promoció de les relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme, i l'atenció a objectius d'incidència
social i de lluita contra l'exclusió social.

    a) Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys el 50% al fons de reserva obligatori.
    b) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació d'elements de l'immobilitzat material o immaterial a fons de reserva obligatori d'acord amb l'article 64 de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.


    Art. 25. Destinació dels excedents disponibles

    Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els impostos exigibles, s'han d'aplicar de la manera següent:

    a) Al retorn cooperatiu de les persones sòcies, que pot incorporar-se al capital social amb l'increment corresponent a la part de cada persona sòcia o que pot satisfer-se directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici.
Tanmateix, l'assemblea general pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del consell rector i amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o, si escau, de l'auditoria.
    b) A la dotació de fons de reserva voluntaris
    c) La part del resultat de la regularització del balanç que no s'hagi destinat al fons de reserva obligatori, la cooperativa l'ha d'aplicar, en un o més exercicis, conforme el que s'estableixi per acord de l'assemblea general en els termes establerts en l'article 66.3 c) de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 26. Imputació de pèrdues

    1. Per a la imputació de pèrdues s'han d'aplicar els criteris següents:

    2. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents:

    a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.
    b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.
    c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa. Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 7, apartat e), d'aquests estatuts, la
imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

   3. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 67.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

   4. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'1 mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti la fallida o s'acordi l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 54 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 27. Tancament de l'exercici

    L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.


                                   CAPÍTOL IV
                         ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA    Art. 28. Reglament de règim intern

    L'organització funcional serà fixada per un reglament de règim intern que ha de ser aprovat per l'assemblea general.

    Les condicions laborals dels socis i sòcies de treball, si n'hi hagués, s'han de fixar al Reglament de règim interior que s'ha d'elaborar segons el paràgraf anterior, però no poden ser inferiors a les que s'estableixen en els convenis o en les normes generals de la zona per a l'activitat dels treballadors i treballadores per compte d'altri.


                                    CAPÍTOL V
                   GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA    Art. 29. Assemblea general. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària

    L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel consell rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del consell rector a cada un dels socis o sòcies, o per mitjans telemàtics que n'assegurin la recepció. La notificació al soci o sòcia s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració.

    La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social com la notificada a cadascun dels socis o sòcies, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. El lloc de reunió ha de coincidir amb el domicili social.

    L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

    El consell rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan ho sol·liciti la intervenció de comptes o bé un grup de socis que representi, com a mínim, el 10% de tots els vots socials o de cent socis en les cooperatives de més de mil socis.
  
    Si el consell rector no convoca l'assemblea general, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 31, apartat 1, de la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Art. 30. Del vot per representant a l'assemblea general

    Cada soci o sòcia té dret a un vot a l'assemblea general. Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant.

   La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'assemblea general al començament de la sessió.


    Art. 31. Adopció d'acords

    L'assemblea general adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.

    L'assemblea general adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents:

    a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.
    b) Emissió d'obligacions i títols participatius.
    c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.
    d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.
    e) Aprovació del Reglament de règim intern.

    L'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

    Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament
a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:

    1. Convocatòria d'una nova assemblea general.
    2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona   externa.
    3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del consell rector o la revocació d'algun càrrec social.

    Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 33.3 de la Llei de cooperatives catalana.


    Art. 32. El consell rector

    El consell rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per  l'assemblea general.

    El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del consell rector, la representació  de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.


    Art. 33. Composició del consell rector

    El consell rector es compon per un mínim de 3 membres, elegits tots ells entre els socis o sòcies de la cooperativa en votació secreta per l'assemblea general.

    Els càrrecs són els següents: president, vicepresident i secretari. La seva distribució correspon al consell rector.


    Art. 34. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del consell rector

    El càrrec de membre del consell rector té una durada de cinc anys.

    L'exercici del càrrec de membre del consell rector és obligatori, llevat de reelecció o d'una altra causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi l'assemblea general.


    Art. 35. Funcionament del consell rector

    El consell rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada 3 mesos.

    Les deliberacions del consell rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components.

    S'admet que un membre del consell rector en representi un altre. Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del consell rector presents o representats. El vot de la persona que ostenta la presidència dirimirà els empats.


    Art. 36. La intervenció de comptes

    Quan la cooperativa tingui més de 3 socis o sòcies, l'assemblea general ha de nomenar, d'entre els seus socis o sòcies, un interventor/a de comptes, el/la qual exercirà el seu càrrec durant cinc anys, excepte en cas de reelecció.

    L'exercici del càrrec d'interventor/a és gratuït.                                      CAPÍTOL VI
                                 DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ    Art. 37. Dissolució i liquidació

    Són causes de dissolució de la cooperativa:

    a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.
    b) La voluntat dels socis o sòcies.
     c) La reducció del nombre de socis o sòcies per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 any.
    d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més de 6 mesos.
     e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 74 al 83 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
    f) El concurs o la fallida.
    g) Qualsevol altra causa legalment establerta.


    Disposició addicional 1

    D'acord amb els principis cooperatius formulats per l'Aliança Cooperativa Internacional, aquesta cooperativa fa seu el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació.


    Disposició addicional 2

    En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.


    Disposició addicional 3

    Clàusula de submissió arbitratge/mediació del Consell Superior de la Cooperació.

    Les qüestions litigioses que se suscitin entre les persones sòcies de la cooperativa i la cooperativa en el marc de l'activitat cooperativitzada o entre la cooperativa i la federació on es troba afiliada, sempre que facin referència a matèries de lliure disposició entre les parts conforme a dret, se sotmetran a la conciliació, a l'arbitratge i/o mediació del Consell Superior de la Cooperació, segons el que  disposa el Decret 171/2009, del 3 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació (DOGC núm.5499, del 5 de novembre de 2009). Les parts es comprometen de manera expressa a l'acatament del laude que resulti de l'arbitratge esmentat o, en el seu cas, al compliment dels acords recollits a l'acta de conciliació o
mediació (...... Assenyaleu amb una creu en cas d'acceptar la clàusula de submissió a la conciliació, l'arbitratge i/o mediació del Consell Superior de la Cooperació ......).


   Siguiente: Modelos de estatutos de una cooperativa de servicios

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Comparte sólo esta página:

Síguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información