Modelo de Estatutos de cooperativa de consumidores y Usuarios de CATALUÑA

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA DE CONSUMIDORS I USUARIS CATALANA
CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1. Denominació social

   Amb la denominació de .................... (S'ha d'indicar el nom adoptat per la cooperativa. Es pot utilitzar també l'abreviatura. Per exemple: "LA CATALANA, Societat Cooperativa Catalana Limitada" o bé "LA CATALANA, s.c.c.l.","LA CATALANA, SCCL.","LA CATALANA S CoopCL" i "LA CATALANA SCCIl·ltda") ... Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix  una societat cooperativa de consumidors i usuaris, subjecta als principis i disposicions de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya.

Article 2. Objecte

    L'objecte d'aquesta societat cooperativa és .....................(S'ha d'indicar la classe de béns que es lliuraran per al consum directe de les persones sòcies i dels seus familiars o els serveis que la cooperativa prestarà a aquests, així com per al desenvolupament de les activitats necessàries per a una major informació, formació i defensa dels drets dels consumidors i usuaris. Exemple: subministrament de productes d'alimentació, d'educació, d'oci, de mobiliari, etc., prestació de serveis de subministrament d'aigua, de gas, d'electricitat, de clavegueram, d'instal·lacions de càmping, d'aparcament, etc.
    Aquestes cooperatives no perdran el seu caràcter específic pel fet de produir els serveis o els
béns que distribueixin; en aquest cas també l'activitat productiva exercida s'haurà de regir per la
Llei de cooperatives de Catalunya. Així mateix estan autoritzades a efectuar vendes a persones
no sòcies d'acord amb la Llei de cooperatives.)
.

    a)
    b) ....
    c) El desenvolupament de les activitats necessàries per a l'increment de la informació, la formació i la defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

    La cooperativa pot desenvolupar el seu objecte social de manera directa o indirectament, també mitjançant la participació en altres societats.

    La cooperativa pot desenvolupar la seva activitat cooperativitzada amb terceres persones no sòcies, sense més límits que els que li imposi  la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya.

Article 3. Durada

    La societat es constitueix per temps ..................... (S'ha d'indicar "indefinit" o "limitat" (en aquest cas s'ha de fixar un espai de temps concret,passat el qual s'ha de dissoldre la cooperativa).) i les seves activitats comencen des del moment de la seva constitució (Es pot fixar una data determinada per començar les activitats, amb la qual cosa el pagament de l'IAE quedarà ajornat fins a aquell dia, independentment de la personalitat jurídica de la cooperativa que s'adquireix amb la inscripció en el registre de cooperatives competent.).

Article 4. Domicili social i àmbit d'actuació

    El domicili social s'estableix a  ................. (S'ha d'indicar la comarca, la localitat, el carrer, el número i el districte postal del domicili social.) i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal, per acord del consell rector; el canvi de domicili a una altra població exigeix un acord de l'assemblea general que modifiqui aquest article.

    La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya, i és per tant d'àmbit català (Cal indicar l'àmbit territorial d'actuació on la cooperativa realitzarà principalment la seva activitat cooperativitzada, ja que aquesta dada, juntament amb el domicili a Catalunya, constitueix el punt de connexió per a la subjecció de la cooperativa a la legislació cooperativa catalana.).


CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

Article 5. Persones que poden ser sòcies

    Poden ser persones sòcies d'aquesta cooperativa totes les persones que desitgin obtenir béns  per al consum i ús propi i dels seus familiars en les  millors condicions de qualitat, oportunitat,  informació i preus (Els estatuts socials de la cooperativa poden establir que aquesta tingui socis/es
col·laboradors/es, que col·laborin en la consecució de l'objecte social. Si s'opta per la seva inclusió, n'hi ha prou amb afegir el paràgraf següent: "També poden tenir socis/es col·laboradors/es.
    Poden ésser socis/es col·laboradors/es d'una cooperativa aquelles persones físiques o jurídiques que, sense desenvolupar l'activitat cooperativitzada principal, puguin col·laborar en la consecució de l'objecte social de la cooperativa".
    Els estatuts socials també poden incloure l'existència de socis/es de treball. En aquest cas, els
estatuts han de garantir la participació equilibrada i equitativa dels drets i de les obligacions
d'aquests tipus de soci/a, d'acord amb l'article 27 a) de la Llei de cooperatives.)
.


Article 6. Procediment d'admissió

    1. Per a l'admissió d'una persona com a sòcia s'han de complir els requisits  següents :

    a) L'assenyalat a l'article 5è d'aquests estatuts.
    b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil (Tenen capacitat d'obrar les persones majors de divuit anys o bé les persones menors, a partir dels setze anys, que es trobin emancipades o tinguin permís dels pares o del tutor per realitzar determinada activitat. Els articles 322 i 323 del Codi civil estableixen que: "El major d'edat és capaç per a tots els actes de la vida civil, llevat de les excepcions establertes en casos especials per aquest Codi"; "L'emancipació habilita el menor per regir la seva persona i llurs béns com si fos major; però fins que arribi a la majoria d'edat no podrà l'emancipat prendre diner en préstec, gravar o alienar béns immobles i establiments mercantils o industrials o objectes d'extraordinari valor sense consentiment dels seus pares i, en cas de manca d'ambdós, sense el del seu tutor.").
    c) Si la incorporació a la cooperativa és d'una persona que sol·licita ser soci o sòcia de treball pot fixar-se un període de prova, que pot tenir una durada màxima d'un any (S'ha d'indicar els temps, que com a màxim pot ser d'1 any. Aquest termini es pot reduir per acord de les parts. Durant el període de prova qualsevol de les parts pot rescindir la relació lliurement.). Durant aquest període, qualsevol de les parts pot resoldre lliurement la relació.
    d) Subscriure l'aportació obligatòria mínima al capital social i desembossar, com a mínim, el 25%  en el moment de la subscripció (Excepte pels socis/es inicials respecte al capital social mínim que ha d'estar totalment desembossat en el moment de la constitució de la cooperativa. Quan l'aportació mínima exigida al capital social no sigui gaire elevada, recomanem que els estatuts recullin que aquesta sigui
íntegrament desembossada en el moment de la subscripció.)
.

    2. La sol·licitud d'admissió s'ha de formular per escrit al Consell Rector, que l'ha de resoldre en el termini màxim de dos mesos, comunicant per escrit a la persona interessada l'admissió o la denegació.

Article 7. Accés dels treballadors a la condició de persones sòcies

    Les persones que siguin treballadors/es amb contracte per temps indefinit poden optar per adquirir la condició de soci o sòcia de treball, d'acord amb el que estableix l'article 27 de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya, i els  serà d'aplicació les normes previstes a la Llei per als socis i sòcies  treballadors/es de les cooperatives de treball associat (En aquest cas no cal que els nous socis/es de treball compleixin el període de prova que
estableix l'article 117 de la Llei de cooperatives de Catalunya. D'altra banda, la llei estableix de
forma obligatòria que el/la soci/a de treball ha de participar als òrgans socials, tant a l'Assemblea
General, com al Consell Rector. Igual que per la resta de persones sòcies, li correspon un vot.)
.

Article 8. Obligacions de les persones sòcies

     1. Les persones sòcies estan obligades a (No és una llista tancada. Es poden incloure un altre tipus d'obligacions.):

    a) Fer el desembossament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que correspongui.
    b) Assistir a les assemblees generals i a les reunions de la resta d'òrgans per les quals siguin convocades.
    c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada.
    d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
    e) No dedicar-se a activitats de competència amb els fins socials de la cooperativa ni col·laborar amb qui les realitzi, llevat que siguin expressament autoritzats pel Consell Rector.
    f) Guardar secret sobre aquells assumptes o dades de la cooperativa, la divulgació de les quals pugui perjudicar els interessos socials.
    g) Complir els altres deures que resultin de les normes legals i estatutàries, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern (L'Assemblea General pot acordar cada any el mínim a consumir o utilitzar per cada soci/a i, en cas d'incompliment, sancionar-lo/a d'acord amb el capítol d'infraccions dels presents estatuts amb la pèrdua de drets polítics (per exemple a ser escollit membre del Consell Rector, a votar en l'Assemblea General, etc.). Aleshores caldrà afegir, entre les obligacions ressenyades a l'article dels estatuts, un apartat, per exemple amb el contingut següent: «h) Consumir com a mínim en la quantitat anual que determini l'Assemblea General».).
    h) Participar en les activitats que constitueixen l'objecte de la cooperativa i dur a terme l'activitat cooperativitzadora.
    i) Participar en les activitats de formació i intercooperació.   

    2. Sens perjudici d'altres tipus de responsabilitats que els siguin imputables, les persones sòcies responen davant la cooperativa amb llur patrimoni personal, present o futur, de l'incompliment o el compliment defectuós de les obligacions socials respectives.


Article 9. Drets de les persones sòcies

    Les persones sòcies tenen dret a (No és una llista tancada. Es poden incloure un altre tipus de drets.):

    a) Adquirir els articles (O beneficiar-se dels serveis) que  la cooperativa proveeix, conforme el seu objecte social.
    b) Escollir i ser escollides per als càrrecs dels òrgans de la societat.
    c) Participar, amb veu i vot, en l'adopció de tots els acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.
    d) Rebre informació d'acord amb el que estableix l'article 24 i 25 de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya.
    e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.
    f) Recuperar l'import de l'aportació, actualitzada si procedeix, en cas de baixa, liquidació  o  transformació de l'entitat; aquest dret no s'ha de veure afectat per una suspensió temporal dels drets a causa d'un expedient sancionador.
    g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, això com dels acords vàlidament adoptats  pels òrgans de la cooperativa.

Article 10. Dret d'informació

    Per exercir el dret d'informació, les persones sòcies disposen dels mitjans que s'estableixen als articles 24 i 25 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

Article 11. La responsabilitat patrimonial de les persones sòcies

    La responsabilitat patrimonial de les persones sòcies per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital subscrites, tant si són desembossades com si no, i tenen el caràcter de mancomunada simple (Recomanem aquest tipus de responsabilitat, si bé es pot establir que en comptes de
mancomunada sigui solidària. Si la responsabilitat té el caràcter de mancomunada simple els/les
creditors/es només poden reclamar a cada persona sòcia la part proporcional que, en funció de
la seva aportació, li correspongui en el compliment de l'obligació. En canvi, si té el caràcter de
solidària, els/les creditors/es poden reclamar a qualsevol de les persones sòcies el compliment
de l'obligació en la seva totalitat. Cal tenir en compte, a més, que la responsabilitat pot ser
il·limitada si així ho estableixen els estatuts.)
.

    El soci o sòcia que es doni de baixa continua essent responsable davant la cooperativa, durant  5 anys,  de les obligacions contretes per la cooperativa amb anterioritat a la data de la baixa.

Article 12. Baixa de les persones sòcies

    Qualsevol soci o sòcia pot donar-se de baixa voluntàriament a la cooperativa, avisant per escrit el Consell Rector amb (...)  mesos d'antelació (El preavís pot ser com a màxim, de 9 mesos. Els estatuts poden regular la possibilitat que, en deixar de portar a terme temporalment l'activitat cooperativitzada i ser donats de baixa, les persones sòcies de la cooperativa mantinguin, a petició pròpia, la qualitat de soci/a excedent. Els estatuts determinaran els drets i les obligacions d'aquest tipus de soci/a, per exemple, que tinguin veu però sense vot a l'Assemblea. El soci/a excedent no pot ser membre dels òrgans
rectors de la cooperativa (article 27 de la Llei de cooperatives).)
. L'incompliment del preavís es considerarà com a baixa no justificada. (Els estatuts poden establir un termini mínim de permanència a la cooperativa, que no pot ser superior a 5 anys. També poden introduir altres pactes, per exemple, fixar els efectes econòmics de la baixa al final de l'exercici econòmic.)

Article 13. Baixa justificada i no justificada
  
    1. La baixa es considera també justificada en els casos següents:

    a) Si el soci o sòcia canvia de domicili a una altra població allunyada dels centres de subministrament de la cooperativa.

    b) En cas de disconformitat amb l'acord de l'Assemblea General que decidís la fusió, l'escissió o la transformació de la cooperativa, sempre que el soci o sòcia hagi votat en contra a l'Assemblea, o no hi hagi assistit per causa justificada; en aquest darrer cas ha de comunicar la seva disconformitat per escrit adreçat a la Presidència del Consell Rector en el termini màxim del mes següent a la data de publicació dels acords de fusió.

    c) En cas de disconformitat amb l'acord de l'Assemblea General de transformació de la cooperativa, sempre que es comuniqui per escrit al Consell Rector, dins el termini del mes següent a l'adopció de l'acord.

    d) En cas de disconformitat amb l'acord de l'Assemblea General d'incrementar les aportacions obligatòries de cada soci o sòcia al capital social, sempre que el soci o sòcia hagi votat en contra i hagi fet constar expressament en acta la seva oposició, i els socis o sòcies que per causa justificada no han assistit a l'Assemblea General, sempre que sol·licitin la baixa en el termini d'un mes des de l'acord. En aquests casos no els seran exigibles les noves aportacions aprovades. (Es poden incloure d'altres supòsits que es considerin necessaris per part de la cooperativa.)

    2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci o sòcia poden ser recorregudes per aquest soci o sòcia davant l'Assemblea General dins del mes següent a la seva notificació, conforme a l'article 19 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les divergències sobre la decisió de l'Assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent, amb la conciliació prèvia davant el Consell Superior de la Cooperació. (La conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació, com a tràmit previ al recurs davant la jurisdicció, és opcional.).

Article 14. Conseqüències econòmiques de la baixa. Dret de reembossament.

    1. En produir-se la baixa d'un soci o sòcia, aquest té dret al reembossament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, i al retorn cooperatiu que li correspongui, en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, a la part individualitzada del fons de reserva voluntari.

    2. El procediment per exercir el dret al reembossament de les aportacions socials, en cas de baixa del soci o sòcia, s'ha d'adequar als criteris següents:

    a) En el termini d'un mes des de l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici en el qual causi baixa el soci o sòcia s'ha de procedir a fixar l'import definitiu del reembossament de les seves aportacions al capital social, sobre la base de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que, en aquell exercici, li sigui atribuïble al soci o sòcia.

    El Consell Rector pot fixar aquest import provisionalment abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, autoritzarà un reembossament a compte del definitiu.

    b) De l'import definitiu del reembossament resultant, d'acord amb el paràgraf anterior, es faran les deduccions següents, quan s'escaiguin:

    - Totes aquelles quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa, per qualsevol concepte.
    - Les procedents per baixa no justificada o expulsió.
    - Les responsabilitats que li puguin ésser imputades i quantificades, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial en virtut de l'article 26.2 de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya.

    3. A més del previst als paràgrafs precedents, es poden fer les deduccions següents:

    1) Si la baixa és justificada, no es fa cap deducció.
    2) Si la baixa voluntària no és justificada, el Consell Rector, valorant les raons de la separació del soci o sòcia, pot aplicar una deducció no superior al 20% sobre les aportacions obligatòries.
    3) Si la baixa és per expulsió, el Consell Rector, valorant les raons de la sanció, pot aplicar una deducció de fins al 30% sobre les aportacions obligatòries.

    No hi pot haver deduccions sobre les aportacions voluntàries.

    4. El pagament de les aportacions socials s'ha d'efectuar per  la cooperativa en el termini pactat de mutu acord amb el soci o sòcia, i si no, en el termini que assenyali el Consell Rector, que no pot ser superior als 5 anys comptats des de la data de la baixa. El soci o sòcia que causa baixa té dret a percebre l'interès legal del diner, incrementat en dos punts.

Article 15. Faltes de les persones sòcies

    Les faltes comeses pels socis o sòcies, atesa la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classificaran en lleus, greus i molt greus.

Article 16. Faltes lleus

    Són faltes lleus: ................ (La Llei permet establir amb llibertat el que es considerarà faltes lleus; a títol orientatiu assenyalem les següents:
    1. La primera falta d'assistència no justificada a les sessions de l'Assemblea General a les quals
el/la soci/a hagi estat convocat en deguda forma.
    2. La falta de consideració o respecte amb un altra persona sòcia o altres persones sòcies sense
motiu i que això fos considerat pel Consell Rector.
    3. La manca de comunicació del nou domicili a la cooperativa dins del mes següent a haver-lo
canviat.
    4. Incomplir els acords o les instruccions donades vàlidament pels òrgans competents.
    5. Tota mena d'infraccions que es cometin per primer cop contra els estatuts.)


Article 17. Faltes greus

    Són faltes greus:.....................  (La Llei permet establir amb llibertat el que es considerarà com a faltes greus; a títol orientatiu indiquem les següents:

    1. La inassistència injustificada a les assemblees generals correctament convocades, sempre
que suposi la no-presència del/de la soci/a a la meitat de les celebrades en dos exercicis
consecutius.
    2. No acceptar, o dimitir sense causa justificada a judici del Consell Rector o de l'Assemblea
General, si escau, dels càrrecs o de les funcions pels quals hagués estat escollit/da el/la soci/a.
    3. La violació de secrets de la cooperativa susceptibles de produir un clar perjudici.
    4. L'incompliment de les obligacions econòmiques, relatives al pagament de quotes periòdiques
o a les aportacions al capital.
    5. L'incompliment de preceptes estatutaris o realitzar una activitat, o deixar de fer-la, que suposi
un perjudici a la cooperativa.
    6. La reiteració de faltes lleus, per les quals el soci o sòcia hagi estat sancionat en els tres anys
anteriors.
    7. Qualsevol altre que disposi l'Assemblea.)


Article 18. Faltes molt greus

    Són faltes molt greus : .......................... (La Llei permet establir amb llibertat el que es considerarà faltes molt greus; a títol orientatiu hi ha les següents:

    1. L'ús dels capitals comuns o la firma social per part d'un/a soci/a per a negocis particulars.
    2. L'incompliment greu de les obligacions socials que perjudiquin la cooperativa.
    3. La realització d'actuacions perjudicials per a la cooperativa.
    4. Les faltes d'assistència reiterades d'un membre del Consell Rector als actes socials als quals
sigui convocat.
    5.La reincidència en l'incompliment de les obligacions econòmiques.
    6. Les operacions de competència amb la cooperativa i l'ocultació de dades rellevants.
    7. Falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs, de compromís per a la relació de la
cooperativa amb els/les seus/ves socis/es.)


Article 19. Sancions

    Les faltes lleus es poden sancionar .......................  (Es pot establir la sanció lliurement mentre no sigui contrària a la Llei; les faltes lleus poden ser sancionades amb amonestació verbal o per escrit.)

    Les faltes greus es poden sancionar .......................  (Exemple: les faltes greus poden ser sancionades amb suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant 1 any.)

    Les faltes molt greus es poden sancionar ................... (Exemple: les faltes molt greus poden ser sancionades amb descompte total o parcial sobre els retorns cooperatius de l'any; amb inhabilitació per a exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys, o bé l'expulsió.)

Article 20. Procediment sancionador

    Les faltes han de ser sancionades pel Consell Rector, que exerceix la potestat sancionadora, essent preceptiva l'audiència prèvia de la persona interessada per un termini de quinze dies. L'expedient iniciat s'ha d'instruir en el termini màxim de dos mesos, passats els quals el Consell Rector ha de resoldre (Es pot establir el nomenament d'una persona instructora perquè col·labori amb el Consell
Rector en la tramitació dels expedients sancionadors, tal com recull l'article 22 de la Llei 18/2002,
de cooperatives de Catalunya.)
.

    A l'inici de l'expedient sancionador per la comissió de faltes greus o molt greus o a l'inici de l'expedient d'expulsió el Consell Rector pot adoptar les mesures cautelars que estimi adients, en especial la suspensió dels drets del soci o sòcia, inclòs el de desenvolupar l'activitat cooperativitzada. En cap cas no es podrà suspendre el dret d'informació.

    Contra la resolució del Consell Rector es pot presentar recurs davant l'Assemblea General, i si n'hi ha, davant del Comitè de Recursos, en el termini d'1 mes des de la notificació de la sanció. El termini màxim perquè l'Assemblea General resolgui el recurs és de 6 mesos, a comptar des de la data de la presentació del recurs, i el termini màxim perquè resolgui el Comitè de Recursos és de 3 mesos, també a comptar des de la data de la interposició.
   
    L'acord de sanció, o si escau, la ratificació per l'Assemblea General o el Comitè de Recursos poden ésser impugnats en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació, conforme al tràmit establert a l'article 38 de la Llei 18/2002 de 5 de juliol de cooperatives de Catalunya per a la impugnació dels acords socials, i en els casos regulats pel que disposa l'article 158 de l'esmentada llei, davant la jurisdicció ordinària.

    En el cas d'expulsió del soci o sòcia s'ha d'aplicar allò previst a l'article 21 de la Llei 18/2002 de 5 de juliol de cooperatives de Catalunya.

    Les faltes lleus prescriuen en el termini d'1  mes; les faltes greus, en el termini de 2  mesos i les faltes molt greus en el termini de 3  mesos. El termini de prescripció comença a comptar el dia en que el Consell Rector té coneixement de la comissió de la infracció i, en tot cas, 6 mesos després d'haver estat comesa. El termini de prescripció s'interromp en iniciar-se l'expedient sancionador, i torna a córrer si passats 3 mesos no se n'ha dictat resolució.


CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Article 21. Capital social

    El capital social està constituït per les aportacions obligatòries (Segons l'article 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya, els estatuts socials han d'establir l'aportació obligatòria per adquirir la condició de soci/a. També s'ha de fixar l'aportació del/ de la soci/a de treball, que pot ser igual a l'exigida al/la soci/a de consum o proporcional als compromisos assumits, ja que d'aquesta manera s'assegura d'una forma equitativa i ponderada la participació d'aquests/es socis/es de treball en les obligacions socials, tenint en compte el grau d'incidència en la cooperativa. Els estatuts també han d'establir l'aportació dels/de les socis/es col·laboradors.) de les persones sòcies, més les voluntàries que s'hi incorporin. Les aportacions s'acrediten mitjançant títols o llibretes  nominatives, que han de reflectir amb claredat les aportacions, així com les actualitzacions, els interessos i  els excedents.

    Els títols han de posseir un valor mínim  ..............  (Indiqueu-ne la quantitat en lletres.)  d'euros cadascun; cada soci o sòcia consumidor/a o usuari/a ha de posseir com a mínim ...
.........  (Indiqueu-ne la quantitat en lletres.)  i cada soci o sòcia de treball o si escau el soci o sòcia col·laborador/a (Indiqueu-ne la quantitat en lletres.) ... i s'ha de desembossar de la manera següent ........... (Indiqueu-ne la part desembossada inicialment, que no pot ser menys d'un 25% (excepte per als/les socis/es inicials que han de desembossar totalment la seva aportació, com es recull a la nota 10).La manera de fer-ho i el temps són de lliure decisió per part de la cooperativa.
Si així ho preveuen els estatuts, es poden realitzar aportacions en forma de béns o de drets que
estaran valorats d'una manera adequada pel Consell Rector amb els requisits que estableix
l'article 55.5 de la Llei de cooperatives.)
. En el moment de formalitzar la subscripció, les persones sòcies han de desembossar almenys un 25% de llur aportació obligatòria(En l'actualitat la Llei no preveu cap límit màxim a la participació del soci o sòcia en el capital social.).

    Les persones sòcies que ingressin a la cooperativa amb posterioritat, desembossaran les aportacions en les condicions i la quantitat fixada en aquest article, que en tot cas suposarà les actualitzacions pertinents sempre d'acord amb la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya (L'article 57 de la Llei de cooperatives fixa que les aportacions obligatòries dels nous/ves socis/es, no poden ser superiors a la dels/de les socis/es fundadors/es, actualitzades segons l'index de preus al consum.).

    El capital social mínim es fixa en (...) euros (Assenyaleu la quantitat en lletres. La cooperativa ha de constituir-se amb un capital social mínim no inferior a 3.000 euros, que ha d'estar íntegrament subscrit i desembossat. Si es decideix que el capital mínim sigui superior, aquesta xifra també ha d'estar totalment subscrita i desembossada i acreditar-ho davant el/la notari/a). En el moment de la constitució, el capital social mínim ha de ser totalment subscrit i desembossat.

Article 22. Noves aportacions obligatòries

    L'Assemblea General, per majoria de dos terços dels vots dels assistents i representats, pot acordar l'exigència de noves aportacions obligatòries al capital social, fixant la quantia, el termini i les condicions de pagament. (Els/les socis/es que, amb anterioritat, tinguessin fetes aportacions voluntàries poden aplicarles a les aportacions obligatòries noves que s'exigeixin.). El soci o sòcia disconforme amb l'exigència de noves aportacions al capital social pot sol·licitar la seva baixa, d'acord amb l'article 13 d'aquests Estatuts.


Article 23. Aportacions voluntàries al capital social

    L'Assemblea General per majoria simple dels vots presents i representats pot acordar l'admissió d'aportacions voluntàries al capital social, que han de ser desembossades en el termini i  en les condicions que estableixi l'acord d'admissió Es podria fixar la quantitat que cada soci/a pot subscriure, una forma seria fer-ho de manera proporcional a la quantitat que cada soci/a hagi subscrit d'aportació obligatòria.(Es podria fixar la quantitat que cada soci/a pot subscriure, una forma seria fer-ho de manera proporcional a la quantitat que cada soci/a hagi subscrit d'aportació obligatòria.).

Article 24. Interessos

    Les aportacions obligatòries al capital social no generen cap tipus d'interès (La Llei estableix que els estatuts socials han d'establir si les aportacions al capital social poden donar interès. Si es vol establir que en donen, cal indicar els criteris recollits a l'article 59 de la Llei de cooperatives. No obstant això, recomanem indicar que les aportacions obligatòries al capital social no generin cap tipus d'interès.).

Article 25. Transmissió de les aportacions

    La transmissió de les aportacions obligatòries i les voluntàries dels socis i sòcies treballadors/es i consumidors/es es poden transmetre inter vivos i per successió mortis causa (La Llei de cooperatives estableix també que les aportacions es puguin transmetre, entre persones sòcies, per actes inter vivos o mortis causa (article 60 de la Llei).). Els/les hereus/ves substitueixen el causant o la causant en la seva posició jurídica, subrogant-se en els drets i les obligacions que tenia envers la cooperativa. En el cas dels socis o sòcies que realitzaven alguna activitat cooperativitzada de caràcter personal, els/les hereus/ves poden optar entre sol·licitar, en el termini màxim de 6 mesos d'ençà del fet causant, l'alta com a soci o sòcia, si compleixen els requisits establerts pels estatuts socials, o bé que els sigui liquidat el crèdit que representi el valor de les aportacions al capital del causant o la causant valorat conforme disposa l'article 60 de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya. (Es pot fixar un termini per a la liquidació del crèdit, sempre que no ultrapassi els 5 anys)


Article 26. Reducció del capital social per baixa de la persona sòcia

    Si a conseqüència de la devolució a les persones sòcies o als seus drethavents de l'import de llurs parts socials, el capital social quedés per sota del mínim establert en els estatuts, l'Assemblea General ha d'acordar la reducció del capital amb la consegüent modificació dels estatuts en la forma legalment establerta (El manteniment del capital social per sota del mínim legal durant més de sis mesos és causa de dissolució de la cooperativa.).

Article 27. Exercici econòmic, resultats, excedents

    L'exercici econòmic de la cooperativa s'estén des del dia _ del mes de _. fins al dia _ del mes de _ (L'exercici econòmic ha de durar un any sencer, comptat de data a data, i pot coincidir amb
l'any natural, començant l'1 de gener i tancant-se el 31 de desembre o bé establir una data
diferent. La durada més habitual a les cooperatives de consum és: començant el dia 1 de febrer
de l'any i acabant el 31 de gener de l'any següent (per preveure a l'exercici la "Campanya de
Nadal i Reis" completa, sense fragmentar en dos anys diferents). En altres activitats, per
exemple, ensenyament, se sol fer coincidir amb el curs escolar, etc.)
. Per a cada exercici s'ha de fer un inventari, un balanç, un compte de resultats i una memòria.

    De conformitat amb l'article 63.3 de la Llei, la determinació dels resultats de l'exercici s'efectua d'acord amb la normativa comptable, però es consideren despeses les partides enumerades a l'article 65 de la Llei de cooperatives de Catalunya (L'article 65 de la Llei de cooperatives estableix que a més de les deduccions de caràcter general i de les regulades expressament per la legislació fiscal, es consideren deduccions específiques per fixar l'excedent net de l'exercici econòmic:

    a) L 'import dels béns lliurats pels/per les socis/es per a la gestió i el funcionament de la
cooperativa.
    b) L' import de les bestretes laborals dels/de les socis/es treballadors i els/les socis/es de treball.
    c) Els interessos que es deuen als/les socis/es per llurs aportacions al capital social.)
.

    La determinació dels resultats cooperatius i dels extracooperatius s'efectua de conformitat amb l'article 64 de la Llei i les altres normes que resultin aplicables.

Article 28. Aplicació dels excedents. Fons i retorn cooperatiu

    Dels excedents comptabilitzats per a la determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost de societats, s'han de destinar, almenys, els percentatges següents (El percentatge a destinar al Fons de reserva obligatori i al Fons d'educació i promoció cooperativa és potestatiu de la cooperativa a partir dels mínims legals que són, un 30% al Fons reserva obligatori i un 10% al Fons d'educació.):

    a) Amb caràcter general, el 30%, al fons de reserva obligatori i el 10%, al fons d'educació i de promoció de cooperatives.
    b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços, al fons de reserva obligatori.
    c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació d'elements de l'immobilitzat material o immaterial, d'acord amb l'article 64.2.f de la Llei, al fons de reserva obligatori.

    Un cop pagat l'Impost de Societats, la resta dels excedents cooperatius es podran destinar a retorn cooperatiu a les persones sòcies (L'article 66.3 de la Llei de cooperatives recull les formes d'aplicar els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, i una d'elles és el retorn cooperatiu. Hi ha diverses formes d'efectuar el retorn cooperatiu: es pot incorporar al capital social amb l'increment corresponent a la part de cadascú, o bé es pot satisfer directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici. L'Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del Consell Rector i amb l'informe favorable previ de la
intervenció de comptes o, si escau, de l'auditoria.)
, d'acord amb l'activitat cooperativitzada de consum realitzada per cadascuna d'elles, sempre i quan el soci o sòcia hagi desembossat íntegrament el capital social obligatori; altrament, els excedents que li corresponguin es destinaran íntegrament a cobrir totalment o parcialment el capital pendent de desembossament.

    Els resultats extracooperatius, especialment els procedents de realitzar l'activitat cooperativa amb terceres persones no sòcies, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'Impost sobre Societats, es destinaran almenys un 50% al fons de reserva obligatori (Va lligada a la nota 45, referida als Fons socials. Pel que fa als beneficis extracooperatius, la Llei estableix que, una vegada deduïdes les pèrdues d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys un 50% al Fons de reserva obligatori. La cooperativa pot decidir que aquest percentatge sigui superior, i gaudir així d'una
reserva irrepartible més elevada.)
.

Article 29. Imputació de pèrdues

    La compensació de les pèrdues resultants en l'exercici econòmic es realitzarà, d'acord amb l'article 67 de la Llei de cooperatives de Catalunya, amb subjecció a les normes següents:

    1. Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se amb càrrec al Fons de Reserva Obligatori. Si per a la imputació de les pèrdues s'ha utilitzat, totalment o parcialment aquest fons, no podran aplicar-se, imputar-se o repartir-se els retorns cooperatius o els altres resultats positius repartibles fins que   aquest fons hagi recuperat la quantia anterior a la seva utilització.

    2. La totalitat de les pèrdues es poden imputar als fons de reserva voluntaris.

    3. La quantia no compensada amb les reserves obligatòries o voluntàries s'ha d'imputar a les persones sòcies en proporció a la seva activitat cooperativitzada, i les ha de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici econòmic en el qual les pèrdues s'han produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social, bé amb càrrec als retorns que puguin correspondre al soci o sòcia en el termini al qual es refereix l'article 67.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya. Si passat aquest termini les pèrdues segueixen pendents de compensació, el soci o sòcia les ha de satisfer directament en el termini d'un mes fins al límit de les seves aportacions al capital, conforme a la legislació vigent.

Article 30. Fons de reserva obligatori

    El Fons de reserva obligatori és irrepartible i es constitueix amb:

    a) El percentatge sobre els excedents de cada exercici fixat a l'article 28 d'aquests estatuts.
    b) El percentatge sobre els resultats extracooperatius fixat a l'article 28 d'aquests estatuts.
    c) Les deduccions sobre les aportacions obligatòries en el supòsit de baixa del soci o  sòcia  fixades a l'article 14 d'aquests estatuts.
    d) Amb les quotes d'ingrés i periòdiques, que s'estableixin.

Article 31. Fons d'educació i promoció cooperativa

    (Les dotacions del Fons han de figurar al passiu del balanç, amb separació d'altres partides.).


    Els Fons d'educació i promoció cooperativa és inembargable i irrepartible i es constitueix de la forma següent:

    a) Amb el percentatge sobre els excedents de cada exercici establert a l'article 28 d'aquests estatuts.
    b) Amb les multes i altres sancions que per via disciplinària imposi la cooperativa als seus socis i sòcies.
    c) Amb les subvencions, donacions i qualsevol tipus d'ajuda rebuda dels socis i sòcies o de terceres persones per al compliment dels fins propis d'aquest Fons.

    L'Assemblea General ha de fixar les línies bàsiques d'aplicació d'aquest Fons, que s'ha de destinar a la formació de socis, sòcies, treballadors i treballadores en tècniques cooperatives i atendre a objectius d'incidència social i de caràcter intercooperatiu

Article 32. Documentació social i comptabilitat

    La cooperativa ha de tenir en ordre i al dia els llibres següents: (Els llibres s'han de legalitzar en el registre de cooperatives competent i es poden presentar mitjançant procediments informàtics.)

    1) Registre de persones sòcies.
    2) Registre d'aportacions socials.
    3) Actes d'Assemblea General i de Consell Rector (i, si escau, d'assemblees preparatòries o de secció).
    4) Inventaris i balanç.
    5) Diari.

    La comptabilitat s'ha de portar d'acord amb els criteris exposats en el Codi de comerç, el Pla general comptable i la  resta de normativa comptable amb les peculiaritats que estableix la Llei de cooperatives i l'altra normativa aplicable.


CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

Article 33. Elements bàsics del Reglament de règim intern

    L'organització funcional s'ha de  fixar per un Reglament de règim intern, que ha de ser aprovat per l'Assemblea General. Les condicions laborals dels socis i sòcies de treball, si n'hi hagués, s'han de fixar al Reglament de règim interior (En aquest reglament s'han de regular les normes relatives als/les socis/es de treball, com: jornada laboral, vacances, retribucions, etc. En tot cas, aquestes no han de ser inferiors a les existents per a tots els treballadors/es per compte d'altri segons les normes generals i els convenis aplicables.) que s'ha d'elaborar segons el paràgraf anterior, però no poden ser inferiors a les que s'estableixen en els convenis o en les normes generals de la zona per a l'activitat dels treballadors i treballadores per compte d'altri.

CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

Article 34. Òrgans socials

    Són òrgans de la societat cooperativa (És possible segons l'article 48 de la Llei de cooperatives de Catalunya aprovar el nomenament d'un/una gerent o director/a.): 1) l'Assemblea General, 2) el Consell Rector, 3) la intervenció de comptes, 4) el Comitè de Recursos (opcional).

Article 35. L'Assemblea General

    L'Assemblea General, constituïda per les persones sòcies convocades vàlidament, és l'òrgan suprem d'expressió de la voluntat social. Els acords presos per l'Assemblea General obliguen  la totalitat dels socis i sòcies, fins i tot els/les dissidents i els/les que no haguessin assistit a la reunió. Això no impedeix la seva impugnació, seguint el que preceptua l'article 38 de la Llei de cooperatives.

Article 36. Competències de l'Assemblea General

    L'Assemblea General pot debatre i decidir qualsevol matèria de la cooperativa que no hagi estat expressament atribuïda a un altre òrgan social (D'aquesta forma, qualsevol assumpte que no estès atribuït a un altre òrgan correspon a
l'Assemblea General. Això no impedeix que malgrat que un determinat òrgan entengui d'algun
tema concret, l'Assemblea conserva sempre un poder de fiscalització i, en definitiva, el dret a la
revocació dels integrants d'aquests òrgans.)
. En tot cas, el seu acord és necessari en els actes següents:

    a) El nomenament i la revocació dels membres del Consell Rector i dels/de les interventors/es de comptes, dels/de les auditors/es, dels/de les liquidadors/es i del comitè de recursos, així com, si escau, de l'establiment de les bases de determinació de la quantia de les seves retribucions.
    b) L'examen de la gestió social i de l'aprovació dels comptes anuals, de l'informe de gestió i de l'aplicació dels excedents disponibles o de la imputació de les pèrdues.
    c) La modificació dels Estatuts i l'aprovació o la modificació, si escau, dels reglaments d'ordre intern de la cooperativa.
    d) L'aprovació de noves aportacions obligatòries; l'admissió d'aportacions voluntàries i d'aportacions dels socis i sòcies col·laboradors/es, si n'hi ha; l'actualització del valor de les aportacions al capital social; la fixació de les aportacions dels nous/ves socis i sòcies, l'establiment de quotes d'ingrés o periòdiques, i el tipus o les bases per determinar l'interès que ha d'abonar-se per les aportacions al capital social.
    e) L'emissió d'obligacions, títols participatius i altres formes de finançament.
    f) L'admissió de finançament voluntari dels socis i sòcies.
    g) La fusió, l'escissió, la transformació i la dissolució de la cooperativa.
    h) Tota decisió que, segons els Estatuts, impliqui una modificació substancial de l'estructura econòmica, social, organitzativa o funcional de la cooperativa.
    i) La constitució de cooperatives de segon grau i de grups cooperatius o la incorporació a aquests grups si ja estan constituïts, la participació en convenis intercooperatius i altres formes de col·laboració econòmica considerades als articles 126 i 127 de la Llei de cooperatives, l'adhesió a entitats representatives i la separació d'aquestes entitats.
    j) La creació i la dissolució de seccions, conforme a la Llei.
    k) L'exercici de l'acció social de responsabilitat contra els membres del Consell Rector, els/les interventors/es de comptes, els/les auditors/es i els/les liquidadors/es.
    l) Tots els altres casos en  què, així ho indiqui una norma legal o estatutària.

    Les competències que corresponguin a l'Assemblea General i sobre les quals s'hagi de pronunciar preceptivament són indelegables amb l'excepció del previst a l'article 125 de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya. (Es pot detallar, també, altres tipus d'acords i, així, passarien a ser tractats preceptivament per l'Assemblea General.)

Article 37. Classes d'assemblees: ordinària, extraordinària, universal

    Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.

    El Consell Rector ha de convocar assemblea general ordinària un cop a l'any, dins els sis mesos següents a comptar des de la data de tancament de l'exercici econòmic, la funció principal de la qual és: examinar la gestió efectuada pel Consell Rector; aprovar, si escau, els comptes anuals  i acordar l'aplicació de resultats.

    Totes les assemblees generals que no s'emmarquin en l'anterior paràgraf tenen la consideració d'extraordinàries.

    L'Assemblea Universal s'entén vàlidament constituïda quan, estant presents tots els socis i sòcies, cap d'ells no s'oposi a celebrar-la (Es pot detallar, també, altres tipus d'acords i, així, passarien a ser tractats preceptivament per l'Assemblea General.).

Article 38. Convocatòria de les assemblees ordinària i extraordinària

    L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant una comunicació als socis i sòcies, de la manera que determinin els estatuts socials amb una antelació mínima de quinze dies i màxima de trenta de la data prevista de la  reunió. En tot cas s'ha de publicar un anunci en el domicili social de la cooperativa (Perquè aquesta convocatòria arribi a totes les persones sòcies, els estatuts han d'establir el sistema que es consideri més convenient. Per exemple, la Llei preveu que la convocatòria pugui ser tramesa a les persones sòcies per mitjans telemàtics.). La convocatòria ha d'expressar amb claredat l'ordre del dia, el lloc, el dia i l'hora de la reunió tant en primera convocatòria com en segona (Si als estatuts no es diu res sobre el lloc de reunió, la llei considera que s'efectuen al domicili social. Per aquest motiu recomanem incloure aquest paràgraf, per tal que es pugui celebrar en d'altres llocs, a més del domicili social.). L'assemblea s'ha de celebrar dins la localitat del domicili social, en el local que reuneixi les condicions més adients, que el Consell Rector ha de determinar.

    El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Així mateix ha de convocar-la quan ho sol·licita la Intervenció de Comptes o un 10% dels vots socials o cent persones sòcies, en el cas de cooperatives de més de mil socis i sòcies.

    Si el Consell Rector no convoca l'Assemblea General extraordinària en els casos en què és  obligat fer-ho, les persones sòcies poden sol·licitar la convocatòria a l'òrgan judicial en els termes establerts a l'article 31 de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya.

Article 39. Constitució de l'Assemblea

    L'Assemblea General queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, si es troben reunits, presents o representats, més de la meitat dels vots socials. La segona convocatòria es considera vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de vots socials assistents. Conforme al previst a l'article 32.3 de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya, s'entén per assistència a l'Assemblea, present o representada, la participació en aquesta, tant si es fa físicament com si es fa virtualment, mitjançant procediments telemàtics.

    L'Assemblea és presidida pel president del Consell Rector o  qui exerceixi les seves funcions; no obstant això, es pot elegir en el mateix acte la persona que presideixi els debats. La seva funció és dirigir i mantenir l'ordre en el desenvolupament dels debats, exigint que es compleixin les formalitats determinades per la Llei (El/la president/a obre els torns d'intervencions, dóna la paraula, condueix el debat, etc .La
substitució del/de la president/a de la cooperativa per dirigir l'Assemblea és aconsellable en els
casos en què es debaten qüestions que afecten el/la propi/pròpia president/a, el/la secretari/ària
o el Consell Rector.)
. N'és secretari/ària qui ho sigui del Consell Rector, el seu/la seva substitut/a o aquell/a que l'Assemblea esculli a tal efecte (El/la secretari/ària prepara la relació de socis/es (amb el nombre de persones sòcies
presents i representades), i ajuda al/la president/a; a l'acabament de l'Assemblea redacta l'acta
corresponent, que així es pot aprovar en la mateixa sessió amb la seva signatura i el vistiplau del
/de la president/a.)
.

Article 40. Adopció d'acords

    L'Assemblea General adopta els acords per majoria simple del nombre de vots socials dels assistents presents o representats (La majoria d'acords s'aproven per majoria, és a dir la proposta que obtingui més vots favorables de les persones que concorrin a l'Assemblea.), llevat que la Llei o els estatuts socials estableixin majories reforçades, sense superar, en cap cas, les dues terceres parts dels vots socials.

    L'Assemblea General ha d'adoptar els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts del nombre de vots socials dels assistents, en els casos següents:

    a) Fusió, escissió, transformació o dissolució de la societat cooperativa.
    b) Emissió d'obligacions i títols participatius.
    c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.
    d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.

    L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen la votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

    En els supòsits d'acords sobre expedients sancionadors, de ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, i de l'exercici de l'acció de responsabilitat o cessament de membres d'òrgans socials, les persones afectades per aquestes decisions s'han d'abstenir de votar en la sessió de l'òrgan al qual pertanyen que hagi de prendre la decisió corresponent, si bé se n'ha de tenir en compte l'assistència a l'efecte de determinar la majoria exigida per prendre l'acord, el qual s'ha d'adoptar amb el vot favorable de la meitat més un dels vots socials dels assistents.

    L'Assemblea General, llevat que s'hagi constituït amb caràcter universal, no pot adoptar acords sobre assumptes que no consten a l'ordre del dia (En el cas de l'Assemblea Universal, atès el caràcter que aquesta té, es pot tractar qualsevol assumpte, sense fixar l'ordre del dia.), tret dels referents a:

    a) La convocatòria d'una nova assemblea general;
    b) La realització de la censura de comptes feta per membres de la cooperativa o per una persona externa;
    c) L'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o a la revocació d'algun càrrec social.

Article 41. Drets de vot i representació

    Cada persona sòcia té dret a emetre un vot. Quan un soci o sòcia no pugui assistir a l'Assemblea General podrà fer-se representar per un altre soci o sòcia. La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'Assemblea a  l'inici de la sessió. Cada soci o sòcia només pot representar-ne un altre/a, amb la qual cosa un soci o sòcia únicament pot emetre dos vots.
(Després d'aquest article, es pot regular les assemblees generals mitjançant delegats/des, d'acord amb el que s'estableix a l'article 36 de la Llei de cooperatives de Catalunya.).

Article 42. Acta de la sessió

    Acabada l'Assemblea General s'ha d'elaborar una acta de la sessió, firmada pel/per la president/a i el/la secretari/a, que recollirà els punts següents:

    - Lloc i data en què s'ha celebrat.
    - Nombre d'assistents, amb indicació dels que ho fan personalment i els representats.
    - Si s'ha celebrat en primera o en segona convocatòria.
    - Resum dels assumptes debatuts.
    - Les intervencions dels/de les socis/es que sol·licitin que constin en l'acta.
    - Els acords adoptats i els  resultats de les votacions.

    L'aprovació de l'acta de l'Assemblea General es pot realitzar de dues formes:

     a) Immediatament després de produir-se l'Assemblea;
    b) Dintre dels quinze dies següents a la celebració de l'Assemblea, per la qual cosa hauran de signar-la el/la president/a i els dos socis/es designats/des com a interventors/es de l'acta en l'Assemblea. (L'acta ha de complir els requisits establerts a l'article 37 de la Llei de cooperatives.).

    Qualsevol soci o sòcia pot sol·licitar la certificació dels acords adoptats i el Consell Rector té l'obligació de lliurar-la. El 5 % dels vots socials tenen dret a sol·licitar, si escau, cinc dies hàbils abans de la celebració de l'Assemblea, que l'acta l'aixequi un/a notari/ària.

Article 43. Impugnació dels acords socials

    Els acords de l'Assemblea General que siguin contraris a la Llei, s'oposin als estatuts o lesionin, en benefici d'una o de diverses persones sòcies o terceres persones, els interessos de la cooperativa poden ésser impugnats (El procediment a seguir en la jurisdicció ordinària serà el del judici declaratiu que correspongui per raó de la quantia, segons el que disposa la legislació vigent. Per impugnar acords socials, recordem que existeix l'opció d'acudir al Consell Superior de la Cooperació.) segons les normes i dins els terminis que estableix l'article 38 de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya.

Article 44. El Consell Rector

    El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; gestiona l'empresa i exerceix, si escau, el control permanent i directe de les funcions i dels actes de la direcció, dels consellers delegats i de les conselleres delegades i dels apoderaments i de les representacions atorgades. En tot cas, té competència per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General, i per realitzar els altres actes que la Llei, els reglaments i aquests estatuts li atribueixen. Així mateix té atribuïdes totes les competències que per llei o estatuts no estiguin conferides a qualsevol dels altres òrgans socials.

    El president/a té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat i la presidència dels seus òrgans .

Article 45. Composició del Consell Rector
    
    El Consell Rector es compon d.......  membres (Els membres han de ser com a mínim 3 i es pot escollir un nombre de suplents per cobrir les baixes que es produeixin.), elegits tots ells entre les persones sòcies de la cooperativa en votació per l'Assemblea General. Els càrrecs són: president/a, secretari/ària i vocals. La seva distribució correspon al Consell Rector (Com a mínim han de ser escollits, d'entre els membres del Consell Rector, el/la president/a i
el/la secretari/ària. En aquests estatuts es regula que els mateixos membres del Consell Rector
faran la distribució dels càrrecs, però es pot establir als estatuts que l'Assemblea elegeix el/la
president/a i el/la secretari/ària. Podran nomenar-se també vocals identificant-los ordinalment
(1r., 2n., 3r.,). El nomenament dels membres del Consell Rector ha d'inscriure's en el registre de
cooperatives competent.)
.

    Els socis i sòcies de treball, si n'hi han, han de tenir una representació en el Consell Rector, mitjançant (...) vocals que entre ells escollirà l'Assemblea General (Es podria preveure en el Consell Rector una representació proporcional dels/de les socis/es de treball.).


Article 46. Durada, renovació, obligatorietat, revocació i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector
  
    El càrrec de membre del Consell Rector té una durada d... anys (Cal indicar un període, la durada màxima del càrrec no pot ser superior a 5 anys, excepte en el cas de reelecció. Es pot establir també que la renovació sigui parcial, afegint: "El Consell Rector es renova parcialment, per la meitat de temps i consellers/es, sense coincidència del/de la president/a i el/la secretari/ària en les renovacions".). L'exercici de càrrec de conseller/a és obligatori llevat de reelecció o una altra causa justa.

    L'Assemblea General pot revocar els membres del Consell Rector abans del venciment del període per al qual van ser nomenats. L'acord exigeix la majoria simple dels vots dels assistents, si consta d'aquesta manera a l'ordre del dia, o la majoria absoluta dels vots socials, si no hi constava.

   L'exercici del càrrec de conseller/a no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni el desenvolupament de l'esmentat càrrec s'han de compensar per la cooperativa en els termes que estableixi l'Assemblea General.

Article 47. Funcionament del Consell Rector

    El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari, prèvia convocatòria, un cop cada .......... (Cal dir la freqüència de celebració de la reunió: mensual, bimensual...)  i en sessió extraordinària tants cops més com sigui convocat pel seu/va president/a a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels seus membres. Si aquesta sol·licitud no fos atesa en el termini de 10 dies, pot ser convocada per qui va fer la sol·licitud sempre que es mostri favorable a la seva proposta un terç almenys del Consell Rector .

    El Consell Rector queda vàlidament constituït quan concorrin a la reunió almenys la meitat més un dels seus membres, i és possible la representació d'un membre per un altre. Cada membre del consell rector només en pot representar un altre.

    Els acords s'adopten per majoria absoluta de vots dels/de les consellers/es presents o representats/des. A aquests efectes, i conforme l'article 32.3 de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya, s'entén per assistència al Consell Rector la participació en aquest, tant si es fa físicament com si es fa virtualment, mitjançant procediments telemàtics. El vot del/de la president/a dirimeix els empats. (Poden regular-se també uns altres aspectes, per exemple: lloc de la reunió, forma de
convocatòria, dies i hores inhàbils per celebrar reunions, etc. Respecte a la representació i
encara que la Llei no ho diu, se sobreentén que serà per escrit i per a una reunió determinada.>)
.

Article 48. Delegació de facultats del Consell Rector

    El Consell Rector pot delegar facultats en un dels seus membres o en comissions, creades a l'efecte i formades pels mateixos/es consellers/es, i també podrà nomenar director o directora/gerent; és necessari que concorri el vot favorable de les 2/3  parts del Consell Rector i també la inscripció en el Registre de Cooperatives competent (Només s'admet la delegació en els mateixos membres del Consell Rector; qualsevol persona que no ho sigui, inclosos els que poguessin estar vinculats per qüestions jurídiques, de societat, etc. no poden accedir a la delegació. Si la cooperativa assoleix un volum considerable,
s'ha de preveure la figura del/de la director/a o gerent. El supòsit ve regulat a l'article 48 de la Llei
de cooperatives de Catalunya.)
. La delegació només pot abastar el tràfic empresarial (La delegació només té lloc respecte a les activitats de tipus empresarial; les tasques de tipus societari  (organització de la cooperativa com a tal, convocatòries d'assemblees, etc.) han de ser gestionades pel Consell Rector.) de la cooperativa. En tot cas el Consell Rector conserva les facultats següents:

    a) Fixar les directrius generals d'actuació en la gestió de la cooperativa amb subordinació a la política general establerta per l'Assemblea General.
    b) Controlar permanentment i directament la gestió empresarial que ha estat delegada.
    c) Presentar a l'Assemblea General la memòria explicativa de la gestió, rendir comptes i proposar la imputació i  assignació dels resultats.
    d) Autoritzar la prestació d'avals o fiances a favor d'altres persones.


Article 49. Responsabilitat del Consell Rector

   Conforme al que preveu l'article 45 de la Llei de cooperatives, els membres del Consell Rector han d'exercir el càrrec amb diligència i lleialtat als representats i han de dur a terme una gestió empresarial ordenada. Responen solidàriament davant la cooperativa, davant els socis i sòcies i davant els creditors i creditores socials, dels danys que causin per actes contraris a la Llei o als Estatuts o per actes duts a terme sense la diligència amb la qual han d'exercir el seu càrrec. No responen, però,  pels actes en els quals no han participat o si han votat en contra de l'acord i han fet constar en acta que s'oposen a l'acord, o mitjançant un document fefaent ho comuniquen al Consell Rector dins els deu dies següents a l'acord.

    L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector pot ser exercida per la societat, per un acord de l'Assemblea General de socis i sòcies, adoptat encara que no consti a l'ordre del dia. L'acció prescriu al cap de tres anys, a comptar des del moment en què s'hagi pogut exercir. Un grup de socis i sòcies que representi, almenys el 5% dels vots socials pot exercir l'acció de responsabilitat si la societat no ho fa en el termini d'un mes comptador des que va acordar-se exercitar-la, o bé si l'Assemblea General ha adoptat un acord contrari a l'exigència de responsabilitat. Els creditors o creditores poden també exercir-la si la mateixa no ha estat exercida per la societat o pels seus socis o sòcies, sempre que el patrimoni social resulti insuficient per satisfer els seus crèdits.

    L'Assemblea General pot transigir o renunciar a l'exercici de l'acció de responsabilitat, en qualsevol moment, sempre que no s'hi oposi un nombre de socis o sòcies que representi almenys el 5% dels vots socials.

Article 50. Incompatibilitat i prohibicions per exercir el càrrec de conseller

    No poden ser membres del Consell Rector, ni ésser director/a o gerent (Es pot establir un altre tipus de prohibicions, per exemple: els/les que ja ocupin càrrecs amb activitat de gestió directa en altres cooperatives, etc.):

    a) El personal al servei de l'Administració pública que té encarregades funcions que es relacionin directament amb les activitats pròpies d'aquesta cooperativa.
    b) Les persones menors d'edat.
    c) Les persones que exerceixen activitats complementàries de les de la cooperativa o en competència amb ella, excepte si l'Assemblea els autoritza expressament.
    d) Les persones sotmeses a interdicció, els fallits o concursats no rehabilitats/des, els/les condemnats/des a penes que comportin la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics, les persones que haguessin estat condemnades per greu incompliment de lleis o de disposicions socials i les que per raó del seu càrrec no poden dedicar-se al comerç.

Article 51. Conflicte d'interessos: contractes entre els membres del Consell Rector i la cooperativa

    Quan la cooperativa s'hagués d'obligar amb qualsevol membre del Consell Rector o de la direcció, o amb algun dels seus parents/es fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat, ho ha d'autoritzar l'Assemblea General (Fins al quart grau de consanguinitat queden inclosos pares, mares, germans/es, oncles, nebots/des, cosins/es i nebots/des segons. El segon d'afinitat es refereix als cunyats/des.). Si les relacions són les pròpies de la condició de soci o sòcia l'autorització no serà necessària. Els membres en els quals concorri la situació de conflicte d'interessos no poden formar part en la votació corresponent. El contracte estipulat sense l'esmentada autorització pot ser anul·lable llevat que es procedeixi a la ratificació. No queden afectats els drets adquirits per tercers de bona fe.

Article 52. Interventors de comptes: nomenament, remuneració i incompatibilitats

    L'Assemblea General ha d'elegir, dintre els seus socis i sòcies (...)  interventors/es de comptes, (així com els suplents, els quals exerciran el seu càrrec durant (...)  anys (Cal indicar el nombre d'interventors/es; el màxim és de 3. Cal indicar també la durada del mandat, el mínim és d'1 any i el màxim de 5, excepte en cas de reelecció.). El càrrec d'interventor/a és gratuït, però la cooperativa li haurà de pagar les despeses que s'originin (Si bé normalment és gratuït, els estatuts o l'Assemblea General poden establir la retribució del càrrec i fixar el sistema de retribució.).

    La condició d'interventors/es de comptes és incompatible amb la de membre del Consell Rector o amb la de gerent o director/a o amb els seus parents/es, en els límits establerts a l'article 51 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol de cooperatives. L'Assemblea General pot autoritzar la compatibilitat en el  cas que preveu la Llei.

Article 53. Funcions dels interventors

    Els/les interventors/es han de presentar a l'Assemblea General un informe sobre comptes anuals i altres documents comptables que s'han de sotmetre a l'Assemblea General per a la seva aprovació. El termini màxim de que disposa és d'un mes a comptar des que el Consell Rector els lliura la documentació pertinent. Quan els/les interventors/es discrepin poden emetre un informe separadament. L'Assemblea General pot prendre l'acord de sotmetre els comptes de l'exercici econòmic a la verificació de persones alienes a la cooperativa, expertes en matèria comptable.

    Els/les interventors/es tenen dret a comprovar en qualsevol moment la documentació de la cooperativa.

    Si ho estableix la normativa legal o ho acorda l'Assemblea General o el Consell Rector o bé ho sol·licita el 15% dels vots socials, els comptes de l'exercici econòmic han d'ésser verificats per auditors/es de comptes (Els estatuts socials poden establir directament l'obligatorietat de l'auditoria externa dels comptes de l'exercici econòmic.).


CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS, FUSIÓ, ESCISSIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 54. Modificació dels estatuts socials

    Els acords sobre modificació dels estatuts socials han d'ésser adoptats per una majoria de dos terços del nombre de vots socials dels assistents a l'Assemblea General. Per canviar el domicili social dins el mateix terme municipal és suficient l'acord del Consell Rector (No es fixa un quòrum d'assistència a l'Assemblea, però es podria fixar que hi sigui present la majoria absoluta (meitat més un) dels/de les socis/es de la cooperativa.). Per inscriure la modificació dels estatuts socials al Registre de Cooperatives competent s'ha d'adjuntar la sol·licitud d'inscripció amb el certificat de l'acta de l'Assemblea General, incorporat a una escriptura pública (En virtut de l'article 13 de la Llei de cooperatives de Catalunya, la inscripció en el Registre s'haurà de practicar mitjançant document públic, és a dir, escriptura pública. La modificació té efecte a partir del moment de la seva inscripció.).

Article 55. Fusió i escissió de la cooperativa

    La fusió amb una o més cooperatives serà possible si els objectes socials de cadascuna d'elles no són incompatibles entre si. L'acord de fusió ha d'adoptar-se amb la majoria de vots favorables que estableix l'article 40 d'aquests estatuts. És d'aplicació el procediment establert a l'article 75  de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya.

   L'Assemblea General pot acordar l'escissió de la cooperativa en dues parts amb la majoria de vots favorables que estableix l'article 40 d'aquests estatuts. És d'aplicació a l'escissió el que disposa l'article 83 de la Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya.

    Per transformar una societat cooperativa en una altra persona jurídica s'ha d'aplicar l'article 84 i següents de la Llei de cooperatives.

Article 56. Dissolució i liquidació

    Són causes de dissolució de la cooperativa (No és una enumeració tancada, es poden indicar més motius de dissolució. El procés de
liquidació comença amb el pagament de deutes i el cobrament de crèdits i acaba amb la divisió
de l'haver social.)
:

    a) El compliment del termini fixat als estatuts socials (L'Assemblea General i abans que es compleixi el termini de durada de la cooperativa, pot adoptar acord de pròrroga i inscriure'l convenientment.).
    b) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo (La finalització de l'objecte social no significa necessàriament la dissolució de la cooperativa; els/les socis/es poden variar l'objecte social amb una modificació dels estatuts.).
    c) La voluntat de les persones sòcies (L'acord ha de ser pres per l'Assemblea General amb majoria de 2/3 dels vots de les persones sòcies presents i representades. L'acord produeix efectes davant tercers a partir de la seva inscripció en el registre de cooperatives competent.).
    d) La reducció del nombre de persones sòcies per sota del mínim legalment necessari per  constituir la cooperativa, si es manté més d'1 any.
    e) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert, si es manté durant més de sis mesos.
    f) La fusió, l'escissió o la transformació que fa referència a l'article 55 d'aquests estatuts i als articles 74 a 84 i 86.f) de la Llei.
    g) El concurs o la fallida (Sempre que ho acordi l'Assemblea General com a conseqüència de la resolució judicial que la declari.).
    h) Qualsevol altra causa establerta a la Llei.

    La societat cooperativa dissolta conserva la seva personalitat jurídica mentre es fa la liquidació. Durant aquest període s'haurà d'afegir a la denominació social la frase "en liquidació".

Article 57. Nomenament i atribucions dels liquidadors

    El nomenament i atribucions dels/de les liquidadors/es s'ajustarà a allò establert als articles 87 i 88 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

Article 58. Adjudicació de l'haver social

    Per a adjudicar l'haver social de la cooperativa, s'ha de respectar, en tot cas, íntegrament, el Fons d'educació i promoció cooperativa i s'ha de procedir segons l'ordre següent:

    a) Saldar els deutes socials.
    b) Reintegrar als socis i sòcies llurs aportacions al capital social, actualitzades, si escau.
    c) Aplicar o distribuir el Fons de reserva voluntari de caràcter repartible, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixin els estatuts socials.
    d) Aplicar el sobrant, si n'hi ha, al Fons d'educació i promoció cooperativa, perquè sigui transferit a l'entitat federativa a la qual la cooperativa estigui associada. Si no n'està, l'Assemblea General ha de decidir a quines entitats federatives de cooperatives d'entre les que hi ha a Catalunya s'ha de destinar l'import d'aquest fons, sempre a fi que sigui utilitzat amb les finalitats esmentades. Si l'Assemblea General no ho fa, el Fons s'ha de destinar a la Confederació de Cooperatives de Catalunya.Siguiente: Modelo de Acta de la Asamblea de Constitución de una cooperativa catalana

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Comparte sólo esta página:

Síguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información