MODELO DE INFORME DE LAS CUENTAS ANUALES POR LOS INTERVENTORES. CATALUÑA

MODELO DE INFORME DE LAS CUENTAS ANUALES POR LOS INTERVENTORES. CATALUÑA    L'interventor/a (1) de comptes ............................, amb NIF............... de la Cooperativa ............................, inscrita en el Registre de Cooperatives d ...................................... amb el núm................, en compliment del que disposa l'article 65.5 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, de cooperatives de Catalunya, emet l'informe següent:

    Com a persona sotasignada, INFORMO (2):

    1. Que he rebut tota classe de facilitats per examinar els llibres de comptabilitat i els documents que han produït les operacions comptables registrades, els quals són conformes.

    2. Que considero correctes les anotacions al llibre d'inventaris i balanços, tancat a (3)...................................; el compte de pèrdues i guanys; la memòria explicativa de la gestió de la cooperativa, així com també, en conjunt, la resta de documents comptables que s'han de presentar a l'Assemblea General per aprovar-los.

    3. Que considero correcta la proposta de distribució d'excedents presentada a l'Assemblea general (4).


    I, en prova de conformitat, signo aquest informe.    _____________________________
    Signatura de l'interventor/a
    _____________________________
    Lloc i data    1. En el cas que hi hagi més d'un interventor/a de comptes nomenat, cal adaptar aquest model perquè el signin tots i, en el cas que discrepin, poden
emetre per separat.
    2. Aquesta redacció només és orientativa. Els interventors/ores han de recollir en cada cas allò que han observat i, si escau, han d'indicar que no estan
d'acord amb les dades comptables, o amb els sistema de comptabilitat emprat o la gestió de la cooperativa, però han de precisar les anomalies o
deficiències.
    3. Indiqueu la data de tancament de l'exercici.
    4. Si escau, imputació de pèrdues, etc.

Siguiente: Modelo para depositar las cuentas anuales de las cooperativas españolas

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Comparte sólo esta página:

Síguenos