Modelo de Estatutos para una cooperativa agraria de Cataluña

MODEL D'ESTATUTS D'UNA COOPERATIVA AGRÀRIA CATALANA


    

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

Art. 1. Denominació.

    Amb la denominació de ......................... , Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa agrària, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.


Art. 2. Objecte i activitats.

    L'objecte d'aquesta societat cooperativa és .............
............................................................. (Señalar la clase de servicios, operaciones o actividades que la cooperativa realizará a fin de facilitar la actividad económica de sus socios, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley de Cooperativas de Cataluña).


Art. 3. Durada

    La societat es constitueix per temps ........... (limitado o ilimitado, en el primer caso habrá de hacerse constar la fecha de liquidación de la cooperativa) i les seves activitats comencen des del moment de la seva constitució.


Art. 4. Domicili social i àmbit territorial.

    El domicili social de la cooperativa s'estableix a ......
............................................................. (indicar provincia, municipio, calle, número y distrito postal) i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.
    La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a ..........................................CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES.

Art. 5. Persones sòcies.

    Poden ser persones sòcies totes les persones que puguin realitzar l'objecte i les activitats especificades a l'article 2 d'aquests estatuts.


Art. 6. Requisits per a l'admissió.

    Per a l'admissió d'una persona com a soci cal que es  compleixin els requisits següents: (No es una lista cerrada)

    a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 5 d'aquests estatuts.
    b) Tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el Codi civil (artículos 322 y 323).
    c) Superar un període de prova de... mesos (máximo de un año).
    d) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


Art. 7. Obligacions dels socis.

    Els socis estan obligats a:

(No es una lista cerrada, se pueden incluir otras obligaciones en función de las características de la cooperativa y distinguir entre los distintos tipos de socios según el art. 27 de la Ley de Cooperativas de Cataluña)

    a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui.
    b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin convocats.
    c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea General.
    d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
    e) Participar en l'activitat cooperativitzada que desenvolupi la cooperativa en la següent quantia mínima obligatòria: ................................................
.............................................................
(Els estatuts han d'assenyalar els mòduls o les maneres de participació dels socis en els serveis que ofereix la cooperativa. En el cas de cooperatives agràries que facin
explotació comunitària d'una terra i aprofitament de bestiar, terres i immobles susceptibles d'explotació agrària, s'han d'especificar els mòduls de participació dels socis que prestin llurs drets d'ús i aprofitament de bestiar, de terres i d'immobles susceptibles d'explotació agrària i dels que, essent cedents de drets sobre béns o no essent-ne, hi presten el treball, els quals tenen la condició de socis de treball.
............................................................).
    f) No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector.
    g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.
    h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.
    i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.


Art. 8. Drets dels socis.

    Els socis tenen dret a:

(No es una lista cerrada, se pueden incluir otros derechos en función de las características de la cooperativa y distinguir entre los distintos tipos de socios según el art. 27 de la Ley de Cooperativas de Cataluña)

    a) Participar en la realització de l'objecte social de la cooperativa, sense cap discriminació.
    b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.
    c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta d'òrgans dels quals formin part.
    d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l'article 24 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d'informació.
    e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests estatuts.
    f) Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.
    g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.


Art. 9. La responsabilitat dels socis pels deutes socials.

    La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no, i tenen el caràcter de ......... (mancomunada simple o solidaria)....).
    El soci que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa, durant 5 anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la baixa.


Art. 10. Baixa dels socis.

    Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb ... mesos d'antelació (máximo 9 meses de preaviso).


Art. 11. Baixa justificada i baixa forçosa.

    1. La baixa es considerarà justificada: .................
............................................................. (se podrían establecer entre otros: disconformidad con Acuerdo de la Asamblea General decidiendo sobre la fusión escisión o transformación de la cooperativa; si se adoptar acuerdos que soliciten aportaciones obligatorias; caso de accidente que impidiese la prestación de trabajo caso de socios trabajadores;etc.)
    2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 19 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci davant l'Assemblea General (o Comité de Recursos si así se establece en estos Estatutos) dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'Assemblea (o Comité de Recursos si así se establece en estos Estatutos) es poden adreçar a la jurisdicció competent, amb la conciliació prèvia davant el Consell Superior de la Cooperació (esta conciliación es un trámite opcional).
    3. Poden ser donats forçosament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.


Art. 12. Dret de reemborsament.

    En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat  cooperativitzada i, si escau, la part individualitzada del Fons de reserva voluntari.
    Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El
Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.
    De l'import resultant es pot deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un ...  per baixa no justificada o expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l'article 26.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.
    El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner
incrementat de dos punts.


Art. 13. Faltes dels socis.

    Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.


Art. 14. Faltes molt greus.

    Són faltes molt greus:

    (La Llei permet establir amb llibertat el que es considerarà faltes molt greus; a títol orientatiu es poden indicar les següents:

    1. L'ús del patrimoni social per part d'un soci per a negocis particulars.
    2. L'incompliment d'obligacions socials que suposin un greu perjudici a la cooperativa.
    3. La realització d'actuacions nocives per a la cooperativa.
    4. Les absències injustificades de forma reiterada d'un membre del Consell Rector a les reunions degudament convocades.
    5. L'incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.
    6. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.)


Art. 15. Faltes greus.

    Són faltes greus:

    (La Llei permet establir amb llibertat el que es considerarà faltes greus; a títol orientatiu es poden indicar les següents:

    1. La no-assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis
econòmics seguits.
    2. La no-acceptació (o la dimissió) sense causa justificada a judici del Consell Rector o de l'Assemblea General, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals el soci hagués estat escollit.
    3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.
    4. L'incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d'aportacions a capital.
    5. L'incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin un perjudici a la cooperativa d'un caràcter greu.
    6. La reiteració de faltes lleus per les quals el soci hagués estat sancionat en els tres anys anteriors)


Art. 16. Faltes lleus.

    Són faltes lleus:

(la Ley permite regular las faltas leves en el Reglamento de Régimen Interno)

    (La Llei permet establir lliurement el que es considerarà com a faltes lleus; a títol orientatiu indiquem les següents:

    1. La primera falta d'assistència no justificada a les sessions de l'Assemblea General convocades en deguda forma.
    2. La falta de consideració o de respecte amb un altre soci o socis sense motiu.
    3. La falta d'avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent a haver-se produït el canvi.
    4. L'incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents.
    5. Les infraccions que es cometin per primera vegada contra aquests estatuts.)


Art. 17. Sancions.

    Les faltes molt greus se sancionen ......................
.............................................................
(Exemple: les faltes molt greus se sancionen amb el descompte total o parcial dels retorns cooperatius de l'any o, en el cas de socis de treball, amb el descompte en les bestretes laborals de 16 a 60 dies; amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys; o bé amb l'expulsió.)

    Les faltes greus se sancionen ............................
.............................................................. (Exemple: les faltes greus se sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any o, en el cas de socis de treball, amb el descompte en les bestretes laborals de 15 dies com a màxim.).

    Les faltes lleus se sancionen ............................
.............................................................. (Exemple: les faltes lleus se sancionen amb una amonestació verbal o per escrit o, en el cas de socis de treball, amb un descompte en les bestretes laborals de 2 dies com a màxim.).


Art. 18. Procediment sancionador.

    Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat.
(Los estatutos pueden recoger el nombramiento de una persona instructora para colaborar con el Consejo Rector en la tramitación de los expedientes sancionadores de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Cooperativas de Cataluña).
    Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l'Assemblea General (o Comité de Recursos caso de haberse recogido en los Estatutos) en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.
    En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea General (o Comité de Recursos caso de haberse recogido en los Estatutos) poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació, d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 38 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
    En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 21 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC


Art. 19. Capital social mínim.

    El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.
Els títols han de tenir un valor de ......... euros (indicar la cuantía en letras) cadascun. L'aportació mínima per adquirir la condició de soci ha de ser de ........ euros (indicar la cuantía en letras), la qual s'ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
    El capital social mínim es fixa en ........ euros (cuantía en letras que no podrá ser inferior a 3.000 euros).


Art. 20. Transmissió de les aportacions.

    Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 60 de la Llei de Cooperatives de Catalunya:

    a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos
(Deben establecerse los t´terminos en que se han de hacer las transmisiones de las aportaciones entre los socios).
    b) Per successió mortis causa.


Art. 21. Fons socials obligatoris.

    a) Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la consideració de l'impost sobre societats, s'han de destinar, si escau, al Fons de reserva obligatori i al Fons d'educació i promoció cooperativa els percentatges següents:

    1. Al Fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de la cooperativa, s'ha de destinar com a mínim el 30% dels excedents nets.

(Como mínimo es obligatorio destinar al fondo de reserva obligatorio un 30% y al fondo de educación y promoción de la cooperativa un 10%. El artículo 66.1.c) de la Ley de Cooperativas de Cataluña, establece que el 100% de los excedentes procedentes de las plusvalías obtenidas por la alineación de los elementos de inmovilizado material o inmaterial, según el artículo 64.2.f), se han de destinar al fondo de reserva obligatorio)

    2. Al Fons d'educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10% dels excedents nets de cada exercici i ha de tenir com a finalitats: la formació dels socis i dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals; la promoció de les relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme, i l'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra
l'exclusió social.

    b) Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de l'impost sobre societats, s'ha de destinar almenys el 50% al Fons de reserva obligatori.

Art. 22. Destinació dels excedents disponibles.

    Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els impostos exigibles, s'han d'aplicar de la manera següent:

    a) Al retorn cooperatiu de les persones sòcies, que pot incorporar-se al capital social amb l'increment corresponent a la part de cada persona sòcia o que pot satisfer-se directament a aquesta persona després de l'aprovació del  balanç de l'exercici. Tanmateix, l'Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a compte, a proposta del Consell Rector i amb l'informe favorable previ de la intervenció de comptes o, si escau, de l'auditoria.
    b) A la dotació de fons de reserva voluntaris (estos fondos podrán tener carácter de repartible o no repartible; en el primer caso habrán de establecerse los criterios de reparto).
    c) La part del resultat de la regularització del balanç que no s'hagi destinat al Fons de reserva obligatori, la cooperativa l'ha d'aplicar, en un o més exercicis, conforme ...
(La cooperativa ha de aplicar parte del resultado de la regularización del balance a que se refiere el artículo 64.2.e que no se haya destinado al fondo de reserva obligatorio, en uno o más ejercicios, de acuerdo con lo establecido en los estatutos o por acuerdo de la asamblea general, a la actualización del valor de las aportaciones al capital social de los socios o al incremento de los fondos de reserva, obligatorios o voluntarios, en la proporción que se estime conveniente, respetando las limitaciones que, en lo que concierne ala disponibilidad, establezca la normativa reguladora sobre actualización de balances.)

(De acuerdo con el artículo 66.5 de la Ley de Cooperativas de Cataluña, podrá reconocerse en los Estatutos, o ser aprobado por la Asamblea General, el derecho de los trabajadores no socios a percibir una retribución con carácter anual, en función de los resultados del ejercicio)


Art. 23. Imputació de pèrdues.

    1. Per a la imputació de pèrdues s'han d'aplicar els criteris següents:
................................................................(Los estatutos han de fijar los criterios para la compensación de las pérdidas. Es válido imputarlas a una cuenta especial para amortizarlas con cargo a futuros resultados positivos, dentro del plazo máximo que permita el RD-L 4/2004, del texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, o la legislación tributaria específica)...........
..............................................................


    2. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents:

    a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori.
    Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el Fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest Fons hagi assolit el nivell anterior a la seva  utilització.
    b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.
    c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa.  
    Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 7, apartat e), d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima  obligatòria.

    3. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article 67.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    4. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'1 mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti la fallida o s'acordi l'increment d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 54 de la Llei de cooperatives de Catalunya.


Art. 24. Tancament de l'exercici.

    L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.
(Podrá fijarse cualquier otra fecha para el cierre del ejercicio, así como fijar cuotas de ingreso y su cuantía, derramas, etc.)CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

Art. 25. Reglament de règim intern.

    L'organització funcional serà fixada per un reglament de règim intern que ha de ser aprovat per l'Assemblea General.
Les condicions que regeixen la prestació dels socis de treball, si n'hi ha, així com les bestretes laborals, els horaris i la resta de condicions internes de treball, han de
constar al reglament de règim intern proposat pel Consell Rector i aprovat en assemblea general.

(Podrán establecerse los elementos de la vida laboral susceptibles de regulación y que afecten a la cooperativa. Por ejemplo: la organización del trabajo; las horas de la jornada de trabajo de los socios; vacaciones; permisos; etc.)


CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA


Art. 26. Assemblea General. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i extraordinària.

    L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada un dels socis. La notificació al soci s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració (también se puede recoger en un anuncio en la prensa del municipio de la cooperativa).
    La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social com la notificada a cadascun dels socis, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. El lloc de reunió ha de coincidir amb el domicili social (la Ley de Cooperativas de Cataluña en su artículo 30.2 recoge que los Estatutos podrán establecer un lugar diferente si así lo dice la Asamblea).
    L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.
    El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan ho sol·liciti la Intervenció de Comptes o bé un grup de socis que representi, com a mínim, el 10% de tots els vots socials o de cent socis en les cooperatives de més de mil socis.
    Si el Consell Rector no convoca l'Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l'article 31, apartat 1, de la Llei de cooperatives de Catalunya.


Art. 27. Del vot per representant a l'Assemblea General.

    Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General (se puede establecer la posibilidad del voto ponderado en función de la actividad cooperativizada del socio/a de la cooperativa, que en cada caso no podrá ser superior a 5 votos sociales).
    Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà d'un representant.
    La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió.


Art. 28. Adopció d'acords.

    L'Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.
    L'Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents.

    a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.
    b) Emissió d'obligacions i títols participatius.
    c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.
    d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.
    e) Aprovació del Reglament de règim intern.

    L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d'algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.
    Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:

    1. Convocatòria d'una nova assemblea general.
    2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una persona externa.
    3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d'algun càrrec social.
    Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que s'estableix a l'article 33.3 de la Llei de cooperatives catalana.


Art. 29. El Consell Rector.

    El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.
    El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans (podrán recogerse general o detalladamente las facultades del presidente).
    Els següents càrrecs del Consell Rector ... tenen poder de representació de la cooperativa davant de terceres persones (la representación podrá ser individual o conjunta).


Art. 30. Composició del Consell Rector.

    El Consell Rector es compon de ............ (no podrán ser menos de 3 personas), elegits tots ells entre els socis de la cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General i pel procediment següent: ......................................... (ha de establecerse el proceso electoral. Por ejemplo: presentación de candidaturas).
    Els càrrecs són els següents: president, secretari, ... (podrán establecerse otros cargos como los de tesorero, vocales, etc.).
    La seva distribució correspon a ................ (Consejo Rector o Asamblea General).


Art. 31. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector.

    El càrrec de membre del Consell Rector té una durada de ................. anys (la duración máxima será de 5 años, salvo en caso de reelección).
    L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori, llevat de reelecció o d'una altra causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els
perjudicis que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi: ..............................................................(establecer la cuantía).


Art. 32. Funcionament del Consell Rector.

    El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada .................................................... (establecer frecuencia de las reuniones y procedimiento de convocatoria).
    Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components.
    S'admet que un membre del Consell Rector en representi un altre (cada miembro del consejo rector no puede más que representar a otro). Els acords s'han d'adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats.

(Tambie´n se puede recoger en los estatutos las normas para la delegación de facultades del consejo Rector en uno de sus miembros o en comisiones delegadas de acuerdo con la Ley de Cooperativas de Cataluña)

Art. 33. La intervenció de comptes.

    Quan la cooperativa tingui més de 3 socis, l'Assemblea General ha de nomenar, d'entre els seus socis, ...................................................................... interventors de comptes (indicar el nombre de los interventores, un máximo de 3; puede preveerse la elección de suplentes que habrá de comunicarse al registro de cooperativas competente para hacer la inscripción), els quals exerciran el seu càrrec durant ...... anys (máximo 5 años salvo en caso de reelección).
    L'exercici del càrrec d'interventor és gratuït (puede establecerse que el cargo sea retribuido en cuyo caso habrá de esablecerse en los estatutos el sistema de retribución).CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ


Art. 34. Dissolució i liquidació.

    Són causes de dissolució de la cooperativa: (No es una enumeración cerrada, se puede hacer una regulación más extensa de las causas de disolución)

    a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.

(la finalización del objeto social no significa necesariamente la disolución de la cooperativa; los socios podrán cambiar el objeto social con una modificación de los estatutos).

    b) La voluntat dels socis.
(El acuerdo ha de ser tomado por la Asamblea General con la mayoría de, como mínimo, 2/3 de los votos sociales asistentes)

    c) La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 any.
    d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més de 6 mesos.
    e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 74 al 83 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
    f) El concurs o la fallida.
    g) Qualsevol altra causa legalment establerta.


Disposició addicional 1

    D'acord amb els principis cooperatius formulats per l'Aliança Cooperativa Internacional, aquesta cooperativa fa seu el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació.


Disposició addicional 2

    En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.ARTICULOS FACULTATIVOS.


Art. ... Els socis col·laboradors.

    Poden entrar a formar part de la cooperativa com a socis col·laboradors tant les persones físiques com les persones jurídiques -públiques o privades- i, si el contingut
de la vinculació amb la cooperativa ho permet, les comunitats de béns i les herències jacents.
    Els socis col·laboradors, sense efectuar l'activitat cooperativitzada principal, poden col·laborar en la consecució de l'objecte social de la cooperativa.
    La sol·licitud d'admissió com a soci col·laborador ha de ser formulada per escrit al Consell Rector, la resolució del qual es pot recórrer davant la primera assemblea general que es faci.
    Les aportacions dels socis col·laboradors al capital social s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Cada soci col·laborador ha de tenir, almenys, ......... títols com a aportació mínima obligatòria al capital social, el desemborsament de la qual s'ha de fer tal com estableix la Llei de cooperatives de Catalunya. Les aportacions dels socis col·laboradors han de quedar reflectides comptablement de forma separada a la dels socis treballadors.
    Tenen dret de vot a l'Assemblea General, amb el límit del 40% del total dels vots socials.
    Tenen dret a formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions establertes a la Llei de cooperatives de Catalunya.

(No es una lista cerrada)

Art. ... Els socis excedents.

    Són socis excedents els socis que, temporalment i per causa justificada, han deixat de dur a terme l'activitat cooperativitzada a la cooperativa.
    Els socis excedents tenen els drets i deures següents:
........................................................... .
    En tot cas s'ha de respectar, tal com estableix l'article 27 b), que tenen dret de veu però no de vot a l'Assemblea General, que en cap cas no poden ser membres dels òrgans rectors de la cooperativa i que no tenen dret a cap retorn cooperatiu.

Art. ... Els socis de treball.

    Es reconeixerà la qualitat de socis de treball als treballadors que ho sol·licitin.

(En estos casos, habrá que establecer módulos de equivalencia en los estatutos para asegurar la participación equilibrada y equitativa en las obligaciones y en los derechos sociales, tanto políticos como económicos.)

Siguiente: Cuentas anuales en blanco para rellenar de sociedades cooperativas

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Comparte sólo esta página:

Síguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información